Mar 18, 2019

Posted by in Giáo điển | 96 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Đức Phật Sàkyamuni (Thích-Ca Mâu-Ni)

Những trường phái khác nhau trong đạo Phật có những mô thức cúng dường tâm linh khác nhau. Chàng trai Thiện Huệ (Sumedhà) theo Phật Dìpankara (Nhiên Đăng) học đạo, về sau thọ bồ tát giới và tỳ kheo giới. Sumedhà cố gắng tinh tấn tu hạnh Bồ tát. Một hôm đức Phật Dìpankara đi từ tinh xá Sudassana đến thành phố Ramma, giữa đường gặp chỗ đất lầy, Bồ tát Sumedhà liền cởi áo đương mặc mà trải lên chỗ dơ ướt, nhưng còn hụt một chút không biết làm sao, ông bèn xả tóc lót thêm cho Phật đi qua khỏi lấm chân. Nhận thấy Bồ tát Sumedhà sẽ thực hành đầy đủ 10 thánh hạnh nên đức Phật thọ ký cho ông sẽ thành Phật hiệu là Sàkyamuni (Thích-Ca Mâu-Ni) trong đời Hiền kiếp. Đây là một trong 550 câu chuyện được trích từ kinh Tiểu Bộ (Khuddaka nikàya), và kinh Bổn Sanh (Jàtaka).

Bồ tát Trừ Cái Chướng

Bồ tát Trừ cái chướng theo lời dạy của Đức Phật đến tầm cầu học pháp thần chú Lục tự đại minh chân ngôn từ vị cư sĩ bán thịt cá ở thành phố Ba la nại, trong một ngôi chợ tuềnh toàng. Bồ tát được diện kiến, liền quỳ lạy và dâng báu vật với nhiều ngọc ngà châu bảo nhưng bị quở trách chưa tương xứng với 6 âm thanh tinh túy của thần chú Ma ni. Bồ tát liền phát lồ sám hối rồi trở về tìm thêm vô số châu báu đến tận chỗ cúng dường với thái độ thành kính. Sau đó vị cư sĩ kia mới hoan hỷ mà truyền pháp.

Trong kinh điển Nguyên thủy và Đai thừa Hiển giáo dạy tu pháp cúng dường, để đạt kết quả nên ghi nhớ những điều kiện sau được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường”

1/ Là người có giới đức 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4/ Tin sâu nhân quả

Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành

Chúng ta nhận thấy giới đức thực quan trọng để đạt hiệu quả tâm linh, cho nên người hành giả nên tu dưỡng phẩm hạnh bản thân. Có nói rằng kết quả cúng dường tột bực ở thế gian là khi một thánh đức cúng dường cho bậc thánh đức là do vậy! Bên cạnh đó vật phẩm cúng dường từ đâu có được bởi lẽ vật phẩm cúng dường có từ những hành vi bất chánh, mang tính thủ đoạn gian manh, chẳng khác gì đem thức ăn có tẩm thuốc độc dâng cúng cho bậc trưởng thượng. Không ngẫu nhiên Gampopa thánh tăng cảnh báo trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu là “Cúng dường, bố thí với những tài vật có được bằng trộm cắp, cướp đoạt hoặc lừa đảo, cũng giống như giặt áo da cừu trong nước”, hoặc “Giết hại chúng sanh rồi cúng dường lên Tam bảo, cũng giống như cho người mẹ thịt của chính đứa con bà” . Chuyện xưa ở Tây Tạng có kể rằng một người đàn bà buôn gian bán lận đem cúng dường thực phẩm cho một vị lạt ma; sau khi ngài thọ dụng liền bị đau bụng dữ dội. Từ đây cho thấy với tâm trong sạch, ý vô nhiễm thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị, chớ không phải giá trị của phẩm vật đó như thế nào. Trong trường hợp đó, người cúng dường có niềm tin vào luật tắc Nhân Quả thì hiệu quả càng trở nên vô cùng tận.

Tuy người cúng dường không phải lúc nào cũng nhận ra bậc trưởng thượng tâm linh thuộc hạng Bồ tát hay Thánh giả, Thánh tăng nào nhưng giá trị tâm linh luôn được phân biệt như sau:

Cúng dường cho 100 kẻ ác không bằng cúng dường cho 1 người thiện. Cúng dường cho 1.000 người thiện không bằng 1 người thọ trì 5 giới (không sát sanh, trộm cướp, tà hạnh trong quan hệ nam nữ, vọng ngữ, không lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện); cúng dường cho 10.000 người giữ 5 giới không bằng cúng dường cho một thầy tu chân chánh, cúng dường 1 triệu vị thầy chân chính không bằng cúng dường cho một vị thầy tu đắc thánh quả Dự lưu….

Trong kinh “Dakkhinavibhanga Sutta” ghi lại một trường hợp người vợ một thợ săn, thường phụ giúp chồng làm thịt, lột da thú vật nên bà cúng dường đến một tà sư đạo Phật, cả 3 lần đều không kết quả. Chồng bà hiện thân là ngạ quỷ ứng thanh kêu gào : “Một tên vô loại, đạo đức giả đã 3 lần đánh cắp tài sản của ta!”. Sau đó, bà cúng dường phẩm vật đến một chân sư; giới đức và đạo lực của vị này đã làm cho phẩm vật cúng dường của thí chủ được thanh tịnh. Ngay lúc sau hồi hướng, ngạ quỷ thốt lên lời “Mừng thay” rồi thoát khỏi cảnh khổ!

Phổ Hiền Bồ tát

Trong kinh điển Đại thừa có kể trường hợp sư Thần Quang tỏ ý thành tâm cầu pháp nên đã chặt tay cúng dường, tổ sư Bồ đề đạt ma cảm động mà chấp nhận truyền pháp. Tổ sư Bồ đề đạt ma không cần bất cứ cái gì từ Thần Quang nhưng hành động dứt khoát của sư Thần Quang đã chứng tỏ được đạo lực và chí nguyện giải thoát của người tu cầu giải thoát nên đã thành tựu pháp cúng dường.  Kinh Hoa nghiêm ghi lại rằng Bồ tát Phổ Hiền phát lồ 10 đại hạnh, chấn động đạo chúng và trong đó có đại hạnh thứ 3 là “quảng tu cúng dường”. Tại sao cúng dường là một nghĩa cử của người tu đạo Phật, nhưng đối với ngài Phổ Hiền lại được xưng tán là đại hạnh, là một tu pháp cao siêu của bậc Bồ tát? Đó là vì đây là tâm pháp tinh thuần được triển khai trên nền tảng của hành giả đã đạt được tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). Có thể minh họa bằng hình ảnh không gian bao la, đại dương mênh mông không ngằn mé cũng như tâm thức hành giả đạt tứ vô lượng tâm sẽ giống như nhau, không khác trong giá trị cúng dường thành tựu tuyệt đối.

Trước tác “50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư” – Thánh giả Mã Minh

Trong đạo Phật theo trường phái Kim cang thừa, liên quan giữa Đạo sư và đệ tử mật thiết sau một thời gian hai bên đều hiểu biết chánh kiến mới thành Sư- Đệ theo đúng tinh thần của Mã Minh thánh giả dạy:

Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo,

Thầy nhận đệ tử, pháp truyền trao,

Cả hai phải có cách nhìn riêng,

Sao cho pháp Phật không bị tráo,

Thầy trò không vi phạm Mật giới!    

Do đó, một đệ tử khi cúng dường lên bậc Đạo sư của mình sẽ đạt hiệu quả tâm linh hơn. Đây là lý do tại sao các trò thấy trong 2 năm vừa qua Thầy hạn chế nhận học trò làm đệ tử, có nghĩa là ký kết “hợp đồng tâm linh” với họ là bởi nhận thấy họ và Thầy chưa đủ thuận duyên bởi họ khó lòng cúng dường thanh tịnh cả thân và tâm. Vì sao? Bởi học trò nhận Thầy làm Đạo sư theo tâm lý thị trường trong khi họ đang ở trong môi trường tâm linh. Hơn nữa, họ chưa đáp ứng được những gì mà Thầy cho rằng đó là điều kiện tâm linh đúng mực như lời dạy của thánh giả Mã Minh:

Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,

Thành Phật một đời chẳng khó khăn,

Nếu như làm khác, đừng hy vọng,

Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!

Theo đó, “thân cúng dường thanh tịnh” có nghĩa là hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Thầy giao phó.

Những gì mà bạn trân quý nhất,

Chẳng nên phân biệt nhỏ hay lớn,

Cúng dường lên Thầy không bao giờ mất.

****

Phật và Thầy chẳng phải khác nhau

“Tâm cúng dường thanh tịnh” tức là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ là mình đang cúng dường cho Đức Phật. Thầy đương nhiên không phải là Đức Phật, chưa sánh bằng 1/ 1 tỷ của Ngài nhưng với các trò Thầy chính là Đức Phật; đó là pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường như lời dạy của thánh giả Mã Minh, chỉ đem lại lợi lạc và hiệu quả tâm linh cho đệ tử:

Với Thầy hãy nói lời chân thật,

Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,

Phật và Thầy chẳng phải khác nhau. 

Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,

Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,

Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật.

“Cúng dường bất khả gián đoạn”

Đó là giáo huấn về tu pháp cúng dường Đạo sư do thánh giả Mã Minh (Agvaghosha) chỉ dạy trong trước tác nổi tiếng “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” là một mô thức mẫu mực cho hàng hậu học noi theo. Ở Mật gia Song Nguyễn, Thầy trò chúng ta coi đó là kim chỉ nam trên đạo trình Giải thoát. Tuy nhiên, ở Mật gia Song Nguyễn còn có một pháp cúng dường được Thầy phát kiến gọi là “Cúng dường bất khả gián đoạn”, Thầy sẽ giới thiệu và luận giải ở bài sau/ Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 18/03/2019

Thinley- Nguyên Thành

 

 

 


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 3rd Mind Dharma: THE PRACTICE OF UNINTERRUPTED OFFERING – Part 5: A BRIEF VIEW OF MODES OF TRADITIONAL PRACTICE OF SPIRITUAL OFFERINGS(Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG)


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ cho chúng sanh hữu duyên được cơ hội thấu tường thực nghĩa cúng dường thanh tịnh thân tâm. Đối thể cúng dường hay thọ nhận cúng dường không dựa trên hình thức và nội dung của vật phẩm cúng dường mà chứa ẩn trạng thái tâm thức cúng dường ra sao. Như câu chuyện Thần Quang xả bỏ cánh tay cúng dường tổ Bồ đề đạt ma. Với “vật phẩm” cúng dường đó, tất nhiên không nhắm tới sự tư lợi nào mà toát nên ý nguyện giải thoát, dẫu lìa bỏ thân xác này, vì thế được Tổ Bồ đề đạt ma chấp thuận. Hoặc như câu chuyện Bồ tát Trừ cái chướng cúng dường vô số vật phẩm cho cư sĩ bán thịt cá tại thành ba la nại, cớ sao lần đầu không được chấp thuận, tất nhiên đâu đó trong tâm thức chưa biểu lộ được thành ý câu pháp và trân quý pháp. Từ đó, cho thấy vật phẩm cúng dường chưa phải là yếu tố quyết định mà cần tối quan trọng chính là tâm cúng dường cầu pháp để giải thoát, để có pháp nhằm giúp mình, độ người thoát khỏi bờ mê trong lục đạo luân hồi của mọi chúng sanh. Bởi vậy, trong trường hợp cúng dường mà sẵn hiện những tâm tham cầu, so đo, mong muốn sở hữu pháp chỉ như là vòng hoa trang trí, dung dưỡng tâm ngã mạn của bản thân, tất là cúng dường bất tịnh, và quả tất yếu sẽ không được như ý.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, cảnh tỉnh chúng con hướng tâm thế cầu pháp được viên thành Phật quả.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế vì tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài 5 trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn.” Những ví dụ trong bài viết này đã cho con thấy sự lợi ích của việc cúng dường thanh tịnh, mà hầu hết là lợi ích cho người thực hành cúng dường chứ không phải người được nhận cúng dường. “Tổ sư Bồ đề đạt ma không cần bất cứ cái gì từ Thần Quang nhưng hành động dứt khoát của sư Thần Quang đã chứng tỏ được đạo lực và chí nguyện giải thoát của người tu cầu giải thoát nên đã thành tựu pháp cúng dường.” Tâm lý này thật khác với tâm lý cúng dường như “làm từ thiện” của nhiều thí chủ.

  Con nhớ trong bài “hợp đồng tâm linh,” vì Thầy cũng nói rõ rằng bản hợp đồng tâm linh khi kí kết qua buổi Quy y sẽ đem lại lợi ích chỉ 1 bên – người được Quy Y. Lợi ích này rất lớn, Thánh giả Mã Minh đã xác quyết:

  Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,
  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,
  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,
  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con về thực hành cúng dường, để từ đó con có thể tỉnh thức để sự cúng dường được thanh tịnh, vững bước trên con đường tiếp cận Giác Ngộ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 4. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài giúp chúng con hiểu sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống và tầm quan trọng cùng những hiệu quả tâm linh khi “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” lên bậc Đạo sư. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài viết Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ DÁN ĐOẠN Bài 5 : SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG .

  Qua bài viết con hiểu được tu pháp cúng dường để đạt kết quả phải nên ghi nhớ những điều kiện sau được dạy trong kinh ” Phân biệt cúng dường”:

  1/ Là người có giới đức : người quy y Phật được thọ giới .

  2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng : không trộm cắp, không dùng những thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt .

  3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm : thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị chớ không phải giá trị của phẩm vật đó như thế nào .

  4/ Tin sâu nhân quả : người cúng dường có niềm tin vào luật tắc nhân quả thì hiệu quả trở nên vô cùng tận .

  Trong năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư Thánh giả Mã Minh đã xác quyết về sự cúng dường rằng :

  ” Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn

  Nếu như làm khác đừng hy vọng

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”.

  Theo đó : “thân cúng dường thanh tịnh” có nghĩa là hoan hỷ làm việc , lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Thầy giao phó. “Tâm cúng dường thanh tịnh”: tức là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ mình đang cúng dường lên vị Phật . Thầy đương nhiên không phải là Đức Phật, không sáng bằng 1/1 tỷ của Ngài nhưng trong tâm trò Thầy chính là Đức Phật thì đó là pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường như lời dạy của Thánh giả Mã Minh :

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau

  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ

  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân

  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh trí, làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 6. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy
  Con  cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho biết trong kinh điển nguyên thuỷ và đại thừa Hiển giáo dạy tu pháp cúng dường để đạt kết quả nên ghi nhớ
  1 là người có giới đức
  2. Phẩm vật cúng dường có được 1 cách chính đáng
  3. Tâm trong sạch ý vô nhiễm
  4. Tin sâu vào nhân quả.
  Vì vậy con nên tu dưỡng phẩm hạnh bản thân và con hiểu rằng tâm cúng dường phải thanh tịnh . Cúng dường cho đạo sư nên nghĩ mình cúng dường cho Phật vì đối với học trò Thầy chính là đức Phật đó là pháp quán tưởng tích luỹ công đức cao nhất trong sự cúng dường như lợi dạy của thánh giả Mã Minh chỉ đem lại lợi lạc và hiệu quả tâm linh cho đệ tử
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 7. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG” rồi ạ. Qua các ví dụ cúng dường và luận giải của Thầy con hiểu được rằng tu pháp cúng dường để đạt kết quả cần phải cúng bằng thân tâm thanh tịnh cùng với các điều kiện sau:

  1/Là người có giới đức 2/Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/Tâm sạch ý vô nhiễm 4/Tin sâu nhân quả

  Con cũng hiểu được rằng khi cúng dường lên bậc Đạo sư nên nghĩ mình đang cúng dường cho Đức Phật. Đó là pháp quán tưởng tích lũy cao nhất trong sự cúng dường. Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Mật Định Kiên
   Mật Định Kiên says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu, biết được thế nào là mô thức cúng dường. Để pháp tu cúng dường đạt được hiệu quả tối đa thì đối tượng cúng dường và đối tượng được cúng dường phải có được “1-Giới đức, 2-Vật phẩm cúng sạch sẽ, 3-Tâm trong sạch, ý vô nhiễm, 4-Tin sâu nhân quả”. Ở Mật gia Song Nguyễn mô thức được xem là kim chỉ nam trên đạo trình giải thoát chính là Sùng kính Đạo sư. Vị Thầy là trung tâm, Thầy và Phật chẳng khác nhau.
   Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
   Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
   Cầu nguyện dịch covid sớm được tiêu trừ
   Om Mani Padme Hum!

 8. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con nhận ra được ý nghĩa và lợi lạc lớn lao của hoạt động cúng dường bằng những bài học, giai thoại trong Phật pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giải nghĩa cụ thể về lời dạy của Thánh giả Mã Minh: “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm, Thành Phật một đời chẳng khó khăn”.

  Trong đó “thân cúng dường thanh tịnh” được thể hiện rõ ngay trong thái độ của người đệ tử, học trò có thực sự hoan hỷ ra sao khi làm các công việc liên quan tới pháp sự một cách tự giác hay được vị Thầy giao phó. Tiếp đó, “tâm cúng dường thanh tịnh” nói đến sự sùng kính của người đệ tử tới vị Thầy khi thực hiện hoạt động cúng dường. Bởi khi người đệ tử, học trò coi hoạt động cúng dường tới vị Thầy như đang cúng dường tới Đức Phật thì đó là pháp quán tưởng giúp tích lũy được công đức cao nhất, đem lại hiệu quả tâm linh cho người đệ tử. Bởi lẽ như trong kinh “Phân biệt cúng dường” mà vị Thầy đã đưa ra trong bài viết thì một trong những điều kiện để đạt kết quả cúng dường chính là “tin sâu nhân quả”. Do đó, khi người đệ tử thành tâm, thành kính cúng dường tới vị Thầy như đang cúng dường tới Đức Phật thì kết quả từ nhân lành đó đem lại cũng thực lớn. Cũng bởi vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian, thông qua các tu pháp mà vị Thầy phát lồ, người đệ tử, học trò có cơ hội kết nối với năng lượng tinh túy của cõi Phật. Con hiểu được rằng, đạo Phật là đạo tự giác và “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”. Vì vậy khi người đệ tử, học trò phát tâm sùng kính với một lực lớn hay nhỏ như thế nào tới vị Thầy thì sẽ được nhận kết quả tâm linh tương ứng như vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài  Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN. Bài 5 :  ” Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của hoạt động cúng dường. Những điều kiện để đạt kết quả được dạy trong kinh ” phân biệt cúng dường ” là :

  1/ Là người có giới đức.

  2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.

  3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm.

  4/ Tin sâu nhân quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 10. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ !

  Qua bài viết con hiểu rằng để thực hiện pháp cúng dường có kết quả cần phải có những đều kiện sau : 1/  là người có giới đức 2 / phẩm chất cúng dường có được một cách chính đáng 3 / tâm trong sạch ý vô nhiễm 4 / tin sâu nhân quả thì mới thành tựu trong tu pháp cúng dường.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

 11. Mô Phật !

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài pháp Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 5 ” Sơ Lược Những Mô Thức Cúng Dường Tâm Linh Truyền Thống” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán những mô thức cúng dường lên Đức Phật của các bậc thánh đức.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con thêm một bài pháp cúng dường với những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống, qua bài pháp con hiểu được cúng dường đúng pháp ,phẩm vật cúng dường, đối tượng cúng dường là phải như thế nào, …, trong đó phẩm vật cúng dường từ những hành vi bất chánh, mang tính thủ đoạn dâng lên cúng dường cũng giống như ” giặt áo da cừu trong nước” .
  “Tâm cúng dường thanh tịnh” tức là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ là mình đang cúng dường cho chư Phật.
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã luận giải sâu sắc và hạ tầng nghĩa giúp cho chúng hiểu rõ hơn về giáo pháp của Phật những lời Phật dạy, những giáo huấn của thánh giả Mã Minh ” 50 kệ tung sùng kính Đạo sư” đó là kim chỉ nam trên đạo trình giải thoát, lục diệu pháp môn mà vị Thầy bỏ biết công sức , trí lực giúp cho chúng con tích tập được nhiều công đức trong đó có cúng dường chư Phật.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài 5 ” Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 5 : SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG  DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG :” rồi ạ.

  Con  cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu những tu pháp cúng dường để đạt  kết quả mà trong kinh ” phân biệt cúng dường”

  1 là người có giới đức.

  2 phẩm vật cúng  dường  có được được một  cách  chân  chính.

  3 tâm trong sạch ý nhiễm ô.

  4 tin sâu nhân quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng  sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 13. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của vị Thầy tôn quý ạ,qua bài viết luận giảng của vị Thầy cho con hiểu thêm về cúng dường cho một vị Thầy củng như là là Phật ạ,con rất cảm ơn vị Thầy đã viết những câu chuyện về cúng dường  để cho con hiểu thêm về Sùng Kính Đạo Sư ạ.qua nhưng câu chuyện con thấy là cúng dường là phải thật thành tâm và tâm phải thanh tịnh,không suy nghỉ hay đắng đo một điều gì.tâm thanh tịnh cúng dường mới thành thật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 14. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc tiếp bài viết mới của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa  cúngdường thanh tịnh cả thân tâm

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp thật ý nghĩa và sâu sắc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô  trụ thế dài lâu vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 15. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được sự cúng  dường thanh tịnh cả thân ngữ tâm lên bậc Đạo Sư của mình,  qua các giai thoại cúng dường mẫu mực của các bậc thánh đức và theo giáo huấn về tu pháp cúng dường Đạo Sư do  thánh giả Mã Minh chỉ dạy trong  trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư” để cho hàng hậu học chúng con noi theo và xem đó là kim chỉ nam cho đạo trình giải thoát. Theo lời dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường” để tu  pháp cúng dường đạt hiệu quả chúng con nên ghi nhớ những điều kiện sau: 1/ Là người có giới đức. 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng. 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm. 4/ Tin sâu nhân quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 16. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy, đã luận giải với những dẫn chứng các câu chuyện, thời các bậc Bồ Tát, cúng đường để cầu Pháp bằng thân, tâm thanh tịnh và đạt kết quả. Qua đó để chúng con học noi theo, cúng dường thanh tịnh cả thân, tâm lên vị Thầy chân chính, đem lợi lạc và hiệu quả tâm linh cho chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy tích dẫn lại những điều kiện được dạy trong kinh” Phân biệt cúng dường”.

  1/ là người có giới đức.

  2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.

  3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm.

  4/ Tin sâu nhân quả.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 17. Kính bạch Thầy,

  Com hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG”.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và phân tích cho chúng con hiểu được “những trường phái khác nhau trong đạo Phật có những mô thức cúng dường tâm linh khác nhau”. Tuy nhiên, để đạt kết quả nên ghi nhớ những điều kiện sau mà kinh “Phân biệt cúng dường” đã ghi rõ:

  1/Là người có giới đức.

  2/Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.

  3/Tâm trong sạch ý vô nhiễm.

  4/Tin sâu nhân quả.

  Qua đó con hiểu rằng giới đức là quan trọng để đạt hiệu quả tâm linh nên người hành giả nên tu dưỡng phẩm hạnh bản thân. Phẩm vật để cúng dường phải có được từ sự chân chánh, nếu từ hành vi bất chánh thì chẳng khác chi “đem thức ăn có tẩm thuốc độc dâng cúng cho bậc trưởng thượng”, là 2 trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã cảnh báo. “Tâm trong sạch, ý vô nhiễm” là việc cúng dường bằng tâm thanh tịnh, bằng lòng sùng kính vị Thầy chứ không phải là cúng dường với tâm lí “thị trường tâm linh”. Và cuối cùng là để đạt được kết quả tốt nhất khi thực hiện pháp cúng dường là việc tin sâu nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy “Tâm cúng dường thanh tịnh tức là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ là mình đang cúng dường cho Đức Phật”. Vì rằng vị Thầy với lòng từ bi không ngằn mé, không phải ngài thọ nhận vì lợi dưỡng mà để cho chúng con có cơ hội được gieo trồng phước điền cho tương lai. Còn việc nên nghĩ là đang cúng dường cho Đức Phật. Do trong Mật giáo “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” và nếu chúng con sùng kính vị Thầy như vị Phật thì chúng con sẽ nhận được ơn phước từ vị Phật truyền qua, sùng kính vị Thầy như Bồ Tát chúng con sẽ nhận được ơn phước từ Bồ Tát chuyển qua và nếu con chỉ xem Thầy như người bình thường thì không nhận được ơn phước nào”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc về thực hành cúng dường. Con nguyện cầu chúng con luôn tỉnh thức và chánh niệm có thể thực hiện được việc “tâm cúng dường thanh tịnh” để củng cố hành trang là hai bồ tư lương công đức và trí tuệ trên con đường đến thành phố giải thoát.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Dài

   • Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã để tâm và từ bi nhắc nhở.

    Con nguyện cầu Bổn Tôn, Đạo sư, Dakini gia hộ được tỉnh thức, chánh niệm khi comment, tránh lỗi lặp lại.

    Om Mani Padme Hum.

 18. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG” .

  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ, Bồ Đề Tâm không ngằn mé của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống ,từ đó giúp cho chúng con được hiểu giá trị to lớn của tu pháp cúng dường .

  Từ lời dạy của vị Thầy giúp cho con hiểu được rằng để tu pháp cúng dường đạt kết quả cần có những điều kiện như lời dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường”:

  1/ Là người có giới đức 1/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.

  3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm.

  4/ Tin sâu nhân quả.

  Trong 50 kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết rằng:

  Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,

  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong !

  19. Với Thầy hãy nói lời chân thật,

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật,

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy sẽ được phổ truyền khắp muôn nơi mang lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 19. Kính bach Thầy!

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 5: Sơ Lượt Những Mô Thức Cúng Dường Tâm Linh Truyền Thống”.

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con xem những tấm gương thực hành pháp cúng dường của tiền kiếp của Đức Phật, các bậc Bồ tát, Thánh tăng v.v.. Qua đây con hiểu được cúng dường là một tu pháp tâm linh, để đạt được kết quả trọn vẹn người thực hành cần: Đào sâu giới đức, tâm trong sạch, ý vô nhiễm, tin sâu nhân quả, phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng (không có bằng cách tướt đoạt, trộm cắp). Nếu như chúng con thực hành cúng dường nhưng thiếu đi một trong năm ý trên thì kết quả không trọn vẹn làm ảnh hưởng đến bản thân và cả người thọ nhận.

  Nếu như chúng con đã có được vị Thầy đầy đủ giới hạnh nhưng bản thân chúng con lại thường vi phạm ngũ giới, phẩm vật chúng con có được từ những hành vi lao động bất chính trộm cắp hoặc chiếm đoạt của người khác hoặc “chuyển nhượng” của người khác tặng mình lên vị Thầy. Cúng dường theo kiểu đòi hỏi đặc quyền tâm linh, hoặc quan tâm theo kiểu thế gian.  Thì việc cúng dường chẳng được chi mà còn âm đức tổn phước. Đã vậy còn làm ảnh hưởng đến vị Thầy, vô tình biến vị Thầy vị Đạo sư người mang xứ mệnh Như lai trở thành tha nhân  và là  nạn nhân của ba mũi tên độc của người tu: thanh danh, lợi dưỡng, cung kính.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 20. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 21. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu được sự lợi lạc khi chúng con cúng dường Thầy   với tâm thanh tịnh và phẩm đặc hây thịnh tài là tự con  kiến được từ sức lào động  của mình và cúng dường Thầy mình với tâm hoan hỉ vì Thầy và Phật chẳng phải khác  nhau. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 22. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 24. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 5: Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống trong Đệ tam tâm pháp Thanh trí, Cúng dường bất khả gián đoạn của Thầy. Qua đó chúng con thấy được những tấm gương tầm cầu đạo pháp với sự xả ly mạnh mẽ từ thân, tâm. Con cũng hiểu rằng, để tu pháp cúng dường đạt được hiệu quả tâm linh cao cần những điều kiện sau: 1/Là người có giới đức, 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm, 4/ Tin sâu nhân quả. Cho nên người hành giả nên giữ phẩm hạnh của bản thân. Cũng vậy, với đối tượng thọ nhận cúng dường phải là 1/12 đối tượng mà Đức Phật đã chỉ ra. Qua câu chuyện được Thầy trích dẫn về người vợ của một thợ săn cúng dường cho tà sư đạo Phật 3 lần đều không có kết quả. Nhưng khi chồng bà hiện thân là ngạ quỷ ứng thanh kêu gào ” Một tên vô loại, đạo đức giả đã 3 lần đánh cắp tài sản của ta!”. Sau đó bà cúng dường phẩm vật đến một chân sư, giới đức và đạo lực của vị chân sư đã làm cho phẩm vật cúng dường của thí chủ được thanh tịnh. Con cũng hiểu rằng, đối với một vị chân sư, phẩm vật cúng dường không cao, không thấp, không nhiều, không ít mà là sự thể hiện tấm chân tình của người đệ tử với sự trân quí giáo pháp bằng tâm trong sạch, ý vô nhiễm và tin sâu nhân quả.

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 25. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy và các câu chuyện trong lịch sử đạo Phật về cúng dường như Bồ tát Trừ cái chướng tới cầu học với một vị cư sĩ bán thịt cá ở thành Ba la nại, sư Thần Quang chặt cánh tay cúng dường Tổ sư Bồ đề đạt ma…con hiểu thêm về tinh thần xả ly, chí nguyện giải thoát của các bậc thánh nhân trong quá khứ khi cúng dường lên các vị đạo sư để cầu pháp. Đồng thời con hiểu rằng “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” có nghĩa: “thân cúng dường thanh tịnh” là hoan hỉ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự một cách tự giác hoặc theo lời dạy của vị Thầy; còn “Tâm cúng dường thanh tịnh” là khi cúng dường lên Đạo sư nên nghĩ đang cúng dường c ho Đức Phật. Với các hành giả Kim cang thừa thì vị Thầy chính là Phật, là Pháp, là Tăng, là hiện thân của Tam bảo, là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn xuất thế gian. Cho nên chúng con cúng dường lên vị Thầy cũng chính là đang cúng dường lên Đức Phật, cùng với đó là thể hiện sự sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài chỉ dạy giúp chúng con hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 26. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN, Bài 5-SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG”  của Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ về Đệ tam tâm pháp Thanh trí.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

   

 27. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã chỉ ra những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống và tầm quan trọng cùng những hiệu quả tâm linh khi “ Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm “ lên bậc Đạo Sư của mình .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc . Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum!

   

 28. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài Pháp của Thầy, con hiểu rằng để đạt kết quả trong tu pháp cúng dường cần phải có những điều kiện: 1/ Là người có giới đức 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4/ Tin sâu nhân quả. Con hiểu rằng người cúng dường cần có sự chuẩn bị đầy đủ về thân – ngữ – tâm trước khi cúng dường, đó là tu dưỡng bản thân mình mỗi ngày để trở thành người có giới đức, mưu sinh một cách chân chánh để phẩm vật cúng dường không bị nhiễm ô, tâm ý trong sạch không vấy bẩn những mưu toan thế tục, và có niềm tin sâu sắc vào nhân quả. Việc chuẩn bị ấy không chỉ đem lại hiệu quả tâm linh cho người cúng dường mà quan trọng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm linh của đối tượng thọ cúng. Qua bài Pháp của vị Thầy, con cũng hiểu thêm rằng khi cúng dường tới những người có giới đức, phẩm hạnh càng cao theo các cấp bậc tăng dần thì công đức sẽ càng lớn “cúng dường cho 100 kẻ ác không bằng cúng dường cho một người thiện, cúng dường cho 1000 người thiện không bằng một người thọ trì 5 giới,…”. Nhưng nếu cúng dường lầm cho kẻ tà sư thì sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở chúng con về cúng dường đúng pháp đã được Thánh Tăng Mã Minh giáo huấn trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, và lấy đó làm kim chỉ nam trên đạo trình Giải thoát. Nhờ vị Thầy khai thị, con đã hiểu “thân cúng dường thanh tịnh” là hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Thầy giao phó, “tâm cúng dường thanh tịnh” là khi người đệ tử quán tưởng vị Thầy là Đức Phật và nghĩ rằng đang cúng dường lên Đức Phật. Con hiểu rằng người đệ tử cần cúng dường thanh tịnh cả thân và tâm để việc cúng dường được trọn vẹn, đạt thành tựu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải và đưa những bài học, giai thoại trong Phật pháp giúp cho chúng con hiểu được sự lợi lạc và hiểu quả tâm linh không thể nghĩ bàn về những mô thức cúng dường, đặc biệt là cúng dường thanh tịnh lên Đạo sư cả về thân tâm. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài viết . Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG. của vị Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài luận giải giúp con nhận thức được ý nghĩa lớn lao và sự lợi lạc của hoạt động cúng dường với những dẫn chứng từ những bài học giai thoại cúng dường mẫu mực để cầu Pháp của các bậc Thánh đức.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy giúp con hiểu được tầm quan trọng cùng những hiệu quả tâm linh khi” cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” lên bậc Đạo sư. Qua bài pháp con hiểu được rằng để thực hiện pháp cúng dường đạt hiệu quả con cần ghi nhớ những điều kiện sau theo lời dạy trong kinh” Phân biệt cúng dường” .
  1/ Là người có giới đức
  2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng
  3/Tâm trong sạch ý vô nhiễm
  4/ Tin sâu nhân quả
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc, hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài Đê tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG.

  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu được trong cuộc sống ngày nay rất nhiều người tu Phật phạm phải lổi nghiêm trọng trong việc cúng dường lên tam bảo, vì họ cúng nào là heo quay, thịt những con vật đã giết sẳn, đều này phạm lổi bất kính vì cũng giống như cho bà mẹ thịt của chính đứa con của bà. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng giúp hiểu cúng dường sao cho đúng pháp và thành ý về thân ,ngữ, tâm.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc ” bài 5: Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thông” trong loạt bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được ”  những mô thức cúng dường tâm linh…”. Theo đó, vị Thầy chỉ ra 4 điều kiện cần ghi nhớ được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường” để tu pháp cúng dường đạt kết quả, như sau:

  (1). Giới đức: Là điều kiện quan trọng để đạt hiệu quả tâm linh đối với người Quy y Phật được thọ giới “, người hành giả nên tu dưỡng phẩm hạnh bản thân”.

  (2). Vật phẩm cúng dường: Có được một cách chính đáng; Không trộm cắp, cướp đoạt, lừa đảo và mang tính thủ đoạn gian manh.

  (3). Tâm trong sạch ý vô nhiễm: “Thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị, chớ không phải phẩm vật đó như thế nào”.

  (4). Tin sâu Nhân – Quả: “Người cúng dường có niềm tin vào luật tắc nhân quả thì hiệu quả càng trở nên vô cùng tận”.

  Vị Thầy cũng chỉ ra: “theo tông phái Kim Cang thừa, liên quan giữa Đạo sư và đệ tử mật thiết sau một thời gian hai bên hiểu biết chánh kiến mới thành Sư – đệ”… Sau 2 năm qua, vị Thầy thấy rằng: “Một đệ tử khi cúng dường lên bậc Đạo sư của mình sẽ đạt hiệu quả tâm linh hơn”. Từ đó con hiểu được rằng trong số nhiều học trò mong muốn “…tầm cầu học đạo…” thì chỉ có số ít có “điều kiện tâm linh đúng mực như lời dạy của thánh giả Mã Minh: “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm, ….”; Trong đó, “thân cúng dường thanh tịnh” thể hiện thái độ của đệ tử là “hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Thầy giao phó”. Còn “tâm cúng dường thanh tịnh” thể hiện sự sùng kính Đạo sư của người đệ tử khi thực hiện cúng dường; Và ” khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ mình đang cúng dường cho Đức Phật… đó là pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường”: “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”( xác quyết của Mật điển), đúng “như lời dạy của thánh giả Mã minh, chỉ đem lại lợi lạc và hiệu quả tâm linh cho đệ tử:

  “Với Thầy hãy nói lời chân thật,

  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau,

  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ,

  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân,

  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật”.

  Con xin ghi nhớ lời vị Thầy chỉ dạy: “Giáo huấn về tu pháp cúng dường Đạo sư do thánh giả Mã minh chỉ dạy trong trước tác nổi tiếng “5o kệ tụng sùng kính Đạo sư” là một mô thức mẫu mực cho hàng hậu học noi theo. ở Mật Gia Song Nguyễn Thầy trò chúng ta coi đó là kim chỉ nam trên đạo trình giải thoát…”.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu , lợi lạc, và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 33. Kính Bạch Thầy!
  Qua những câu chuyện kể trong bài này, đã giúp cho chúng con được thấy rõ những tấm gương của các bậc thánh đức đi trước đã thành tựu Pháp cúng dường, qua chứng tỏ được đạo lực và chí nguyện giải thoát của người tu cầu giải thoát. Cũng như trong kinh điển Nguyên Thủy và Đại thừa Hiển giáo dạy tu pháp cúng dường, để đạt kết quả nên ghi nhớ những điều kiện sau được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường” :
  “1/ Người có giới đức 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4/ Tin sâu nhân quả”.
  Còn trong trường phái Kim cang thừa, liên quan Đạo sư và đệ tử mật thiết sau một thời gian hai bên đều hiểu biết Chánh kiến mới thành Sư – Đệ theo đúng tinh thần Mã Minh thánh giả đã dạy. Do đó con hiểu rằng không ngẫu nhiên mà vị Thầy luôn chỉ dạy bạn đọc hữu duyên, học trò và đệ tử chúng con nên tinh tấn đọc bài, viết comment trên chanhtuduy.com để trang bị Chánh kiến cho mình để hiểu đúng mà hành đúng thì mới đạt hiệu quả tâm linh như lời dạy của thánh giả Mã Minh :
  Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,
  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,
  Nếu như làm khác, đừng hy vọng,
  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống, giúp chúng con hiện tại noi theo những tấm gương sáng ngời của các bậc thành tựu đi trước, mà tương lai sẽ được như các ngài thông qua pháp cúng dường “Bất khã gián đoạn” mà vị Thầy đã phát kiến.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 5 : Sơ Lược Những Mô Thức Cúng Dường Tâm Linh Truyền Thống “. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết về những giai thoại Phật pháp có những tấm gương cúng dường, cầu pháp thanh tịnh cả thân, ngữ, tâm mà đạt giác ngộ. Qua bài này, con biết được để việc cúng dường lên bậc trưởng thượng đạt kết quả thì cần : (1) Là người có giới đức, (2) Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, (3) Tâm trong sạch ý vô nhiễm, (4) Tin sâu nhân quả. Và con hiểu rằng ý vô nhiễm thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị, tâm thế của người đệ tử trước, trong và sau khi cúng dường sẽ quyết định chứ không phải giá trị của phẩm vật thế nào.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 35. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết tiếp theo trong loạt bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 5: Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con thấy những tấm gương sáng chói về hạnh xả ly của các bậc thánh đức khi cúng dường lên vị Thầy tâm linh tôn quý của mình. Từ chàng trai Thiện Huệ cởi áo và xả tóc lót cho Phật bước qua chỗ đất lầy để khỏi lấm chân đến vị Bồ tát trừ cái chướng hai lần dâng cúng vô số vàng bạc châu báu lên vị cư sĩ bán thịt cá ở thành Ba la nại, rồi sư Thần Quang sẵn sàng chặt tay mình để cúng dường lên Tổ sư Bồ đề đạt ma… tất cả một lần nữa chứng minh về giá trị quý báu của Pháp và của vị Thầy mà Thánh giả Mã Minh đã chỉ ra:

  “Vì bạn xả thân tầm cầu giác ngộ

  Tài sản, vợ con và sự sống của mình

  Đừng hối tiếc, khi đã được truyền pháp”

  Tiếp theo trong bài viết này, chúng con hoan hỷ được lĩnh hội thêm về những điều kiện cần và đủ để việc thực hành tu pháp cúng dường đạt hiệu quả cao nhất, đó là:

  -Người cúng dường (điều kiện cần): có giới đức, phẩm vật cúng dường có nguồn gốc chính đáng, tâm trong sạch ý vô nhiễm, tin sâu nhân quả

  -Đối tượng nhận cúng dường (điều kiện đủ): là những bậc trưởng thượng tâm linh mà đoạn trích kinh điển trong bài đã giúp phân biệt về giá trị tâm linh khi cúng dường:  từ bậc thấp nhất là người giữ năm giới cho tới bậc cao hơn là vị thầy tu chân chánh, và cao hơn nữa là vị thầy tu đắc thánh quả Dự lưu…

  Nếu người cúng dường có đầy đủ những điều kiện cần nhưng lại thiếu điều kiện đủ là cúng dường đúng vị chân sư, thì hậu quả thật khôn lường, như câu chuyện người vợ thợ săn trong bài khiến người chồng đã mất của cô ta chịu khổ thế nào khi cô cúng dường một tà sư của đạo Phật, hoặc như Mạt Lợi vương phi đã thác sinh làm nô tì sau khi cúng dường tứ sự cho 4 tà sư như mô tả trong bài 4.

  Ngược lại, đối tượng cúng dường đã có nhưng người cúng dường lại không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đã cho thì hậu quả gây ra cũng trầm trọng không kém, với ví dụ về người đàn bà buôn gian bán lận đem cúng dường thực phẩm cho vị lạt ma khiến ngài sau khi thọ dụng bị đau bụng dữ dội.

  Từ những câu chuyện, kinh điển trích dẫn trong bài, con tự nhận thấy rằng chúng con quá đỗi may mắn và ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy, vị Đạo sư Thanh trí, là đối tượng cúng dường chân chánh trong thời đại “tà sư vốn nhiều như cát sông Hằng” này. Vị Thầy chân chính đã hiện diện, những phát kiến tâm linh siêu diệu của Thầy đã được giới thiệu tới học trò, đệ tử. Như vậy, trong tương lai chúng con có “thành tựu pháp thân” hay không chỉ còn phụ thuộc vào năng lực thực hành tu pháp sùng kính Đạo sư – là điều kiện cần còn lại của bản thân chúng con, trong đó tu pháp cúng dường là cơ hội quý giá giúp chúng con hiện thực hoá tấm lòng trân quý Đạo sư, trân quý Pháp. Một khi chúng con hiểu rằng bậc Thầy chính là cánh đồng ơn phước, khi chúng con cúng dường tới Thầy chính là đang gieo hạt. Hạt này xấu hay tốt dụ cho thân tâm thanh tịnh hay bất tịnh lúc cúng dường sẽ mang lại kết quả hay hậu quả cho người cúng dường. Theo đó, “thân tâm thanh tịnh” như thế nào đã được Thầy luận giải rằng:

  -“Thân cúng dường thanh tịnh”: hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Thầy giao phó

  -“Tâm cúng dường thanh tịnh:” khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ mình đang cúng dường cho đức Phật bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con những khai thị quý báu giúp chúng con có cơ hội tích luỹ công đức cúng dường một cách cao nhất, góp thêm vào hành trang về thành phố giải thoát trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc này

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 36. Kính Bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi nhắc nhở ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải  giúp cho con hiểu thêm về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống .

  Qua bài viết giúp con hiểu được khi cúng dường những phẩm vật lên vị Đạo Sư của mình để đạt được kết quả cần phải có tâm chân thành cùng với các điều kiện sau; 1/ Là người có giới đức. 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng. 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm. 4/ Tin sâu nhân quả”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 38. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con biết về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống. Qua bài viết này giúp con hiểu để cúng giường đạt kết quả cần những điều kiện sau: 1/ Là người có giới đức, 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, 3/ Tâm trong sách y vô nhiễm, 4/ Tin sâu nhân quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 5: Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã cho con hiểu được những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống, những câu chuyện cúng dường “thanh tịnh cả thân tâm” và những quả ngọt mà người cúng dường được hưởng nhờ gieo nhân cúng dường đúng pháp, đúng đối tượng.

  Con hiểu rằng con cúng dường lên vị Thầy chân chính với tâm thanh tịnh “Thầy và Phật chẳng phải khác nhau” và cùng với sự tinh tấn hành pháp, nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm thì sẽ có được kết quả trên hành trình giác ngộ. Nếu con cúng dường với tâm chìm trong bát phong trần trược, trong danh lợi toan tính thì sự cúng dường đó trở thành bất kính và sẽ không có kết quả tốt đẹp.

  Đọc bài của Thầy còn hiểu được rằng những vị Thầy chân chính luôn hào phóng ban cho hữu tình cơ hội để được giải thoát khỏi khổ đau, được đời này an lạc, đời sau cực lạc nhưng chính vì tâm bất tịnh của học trò trong việc thực hành pháp, cụ thể là trong tu pháp cúng dường đã làm cho học trò mất đi cơ hội được giải thoát khỏi khổ đau sinh tử. Thầy luôn vì vận mệnh tâm linh của học trò mà ban cho học trò cơ hội được cúng dường để học trò có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội; và học trò cần thể hiện tinh thần trân quý giáo pháp một cách tương xứng bằng hành động cụ thể thì mới mong có được kết quả. Thầy ban hạt giống giác ngộ và phương pháp vun trồng để cây giác ngộ ra hoa kết quả, được đời này an lạc, đời sau cực lạc thì chỉ có tâm thanh tịnh trong thực hành pháp, cụ thể là cúng dường thì mới chạm được vào quả giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con thực hành cúng dường, ban cho chúng con thêm bài học Pháp cúng dường với mô thức cúng dường tâm linh truyền thống. Qua những giai thoại cúng dường mẫu mực của các bậc Thánh đức và theo giáo huấn về tu Pháp cúng dường Đạo sư đồ thánh giả Mã Minh chỉ dạy trong trước tác “ 50 kệ sùng kính Đạo sư” để cho hàng hậu học chúng con noi theo, l và xem đó là kim chỉ nam cho đạo trình giải thoát. Từ lời dạy của vị Thầy giúp cho chúng con hiểu để tu pháp cúng dường đạt hiểu quả cao cần điều kiện như lời dạy trong Kinh “ Phân biệt cúng dường 1/ Là người có giới đức 1/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4/ Tin sâu nhân quả.
  Qua đó còn hiểu rằng giới đức là quan trong để đạt hiểu quả tâm linh là sự thể hiện tấm chân tình của người đệ tử “ cúng dường thanh tịnh cả thân tâm” thân cúng dường thanh tịnh hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc làm theo lời dạy của vị Thầy. Thể hiện với lòng sùng kính Đạo sư, sự trân quý giáo pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài học pháp quý báu và ý nghĩa và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn  Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu : Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 5: “  Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu những mô thức cúng dường truyền thống.  Qua những câu chuyện  về tấm gương cúng dường thanh tịnh cả thân, ngữ, tâm của Người xưa  lên bậc Đạo sư chân chính kết quả là đạt giác ngộ. Còn hậu quả thật khủng kiếp  khi cúng dường sai đối tượng là tà sư như trường hợp vợ của người thợ săn cúng dường cho tà sư.

  Vì vậy cúng dường đạt kết quả khi hội tụ đủ hai điều kiện là người cúng dường thì thân, tâm phải thanh tịnh và người thọ nhận thuộc trong 12 đối tượng mà Đức Phật đã chì dạy, trong đó đặc biệt cúng dường cho vị Thầy chân chính tức là cúng dường lên Tam Bảo.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự  trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 42. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài thứ 5 trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN của Thầy.

  Qua những điều Thầy luận giảng con hiểu được rằng, trong tu pháp cúng dường cao quý của đạo Phật, một khi đã may mắn được gặp bậc Tuệ tri thức là đối tượng xứng đáng để cúng dường, thì để cho sự cúng dường đạt kết quả tâm linh đòi hỏi người thực hiện hoạt động cúng dường cũng phải hội đủ điều kiện. Đó là cần tu dưỡng bản thân để trở thành người có giới đức, tin sâu nhân quả, dùng tâm vô nhiễm, ý trong sáng mà dâng cúng lên vị Tuệ tri thức những phẩm vật có được một cách chính đáng từ sức lao động của mình.

  Và đặc biệt đối với những hành giả Kim cang thừa, theo mô thức tâm linh mẫu mực từ giáo huấn của Thánh giả Mã Minh thì sự cúng dường từ người đệ tử dâng lên Đạo sư của mình phải là “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm”. Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải để chúng con hiểu được thế nào là “thân cúng dường thanh tịnh” và “tâm cúng dường thanh tịnh” mà khi thực hiện theo đó thì chính chúng con là người được hưởng lợi lạc và hiệu quả tâm linh.

  Con ấn tượng với những tấm gương xả ly dũng mãnh trong những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống Thầy dẫn ra, nhất là câu chuyện sư Thần Quang chặt tay cúng dường cầu pháp khiến Tổ sư Bồ đề đạt ma cảm động mà chấp nhận truyền pháp. “Tổ sư Bồ đề đạt ma không cần bất cứ cái gì từ Thần Quang nhưng hành động dứt khoát của sư Thần Quang đã chứng tỏ được đạo lực và chí nguyện giải thoát của người tu cầu giải thoát nên đã thành tựu pháp cúng dường”.

  Liên tưởng từ đây, cùng với sự “trải lòng” của Thầy về lý do hạn chế nhận học trò làm đệ tử trong hai năm qua, con thật sự xúc động và càng thêm kính phục phẩm hạnh và tấm lòng của vị Thầy chân chính. Khi giữa thời vàng thau lẫn lộn nơi môi trường tâm linh bị ô uế bởi tâm lý thị trường, nơi nọc độc của những mũi tên thanh danh, cung kính, lợi dưỡng hoành hành khiến cho nhiều thầy tu đạo Phật chỉ còn lại cái danh xưng, thì từ ở sơn thôn Tịnh trú vẫn có một vị Đạo sư Thanh Trí điềm nhiên vượt xa lên trên những điều đó, dùng đôi mắt thấu suốt quán xét nhân duyên để nhận đệ tử, pháp truyền trao “Sao cho pháp Phật không bị tráo, Thầy trò không vi phạm Mật giới!”. Con thành tâm tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy, con cảm niệm sâu sắc ơn phước hy hữu khi chúng con được gặp và theo chân Thầy trên hành trình tầm cầu giải thoát. Con cầu nguyện cho chúng con luôn trân quý và trưởng dưỡng lòng sùng mộ chân thật, nỗ lực phấn đấu để hướng tới “thanh tịnh cả thân tâm” khi có cơ hội được cúng dường lên bậc Đạo sư tôn quý.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Viết dài!

   • Kính Bạch Thầy, 

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi nhắc nhở. Con sẽ chú ý hơn ở những comments sau. 

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. 

    Om Mani Padme Hum. 

 43. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5 : SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu được và con luôn ghi nhớ muốn cúng dường có kết quả tâm linh phải có tâm chân thành cùng với những điều kiện như sau:

  1/ Là người có giới đức

  2/ Phẩm vật cúng dường có được 1 cách chính đáng

  3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm

  4/ Tin sâu nhân quả
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 44. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã luận giải .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 45. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hồng Quang đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống và về việc cúng dường thanh tịnh cả về thân và tâm.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con bằng những tấm gương cúng dường của các bậc Bồ tát, Thánh tăng. Cho dù chúng con còn rất rất xa để đạt đến phẩm hạnh của các bậc Bồ tát, Thánh tăng nhưng vẫn phải nhìn vào những tấm gương sáng đó mà tự quán xét lấy bản thân mình.

  Đọc luận giải của Thầy, con hiểu rằng pháp tu cúng dường là một pháp tu rất khó, đòi hỏi nhiều điều kiện khi thực hành mới mong tích tập được công đức. Người thực hành trước hết phải giữ giới đức bởi cúng dường là một pháp tu để tiến tới giải thoát nếu không giữ giới đức thì pháp tu cúng dường có thực hiện cũng không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Pháp tu cũng đòi hỏi phải dâng cúng lên người Thầy phẩm vật, tịnh tài, thậm chí cả thân thể và tính mạng, trong đó phẩm vật, tịnh tài phải do làm ăn chân chính, tức là người thực hành có “Chánh mạng” thì phẩm vật và tịnh tài mới thanh tịnh, có giá trị tâm linh. Khi thực hành pháp tu phải có tâm ý trong sạch và hiểu sâu luật nhân quả, tức là có “Chánh kiến” và “Chánh tu duy”. Con hiểu rằng pháp tu cúng dường thực chất đòi hỏi người thực hành phải có “Bát chánh đạo”. Có thể vì lý do này Bồ tát Phổ Hiền đã xem cúng dường bậc chân tu là một đại hạnh, một tu pháp cao siêu của các bậc Bồ Tát.

  Con cực kỳ hoan hỉ được biết cấp số nhân tích tập công đức khi thực hiện pháp tu cúng dường cho bậc chân tu bởi con đã được gặp Thầy, được cung dưỡng một vị Đạo sư tâm linh tôn quý bấy lâu nay. Hạnh phúc tự tâm, sự hanh thông thế sự con có được ngày hôm nay đúng là nhờ thực hành các pháp tu Thầy đã truyền dạy, trong đó có pháp tu cúng dường bất khả gián đoạn. Con xin trích đoạn “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh (Agvaghosa) để tán thán ơn phước, sự từ bi của Thầy dành cho con.

  “Chạm đầu vào gót chân sen của Thầy

  Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý

  Cho tôi ruộng phước như trời mây

  Giúp tôi giác ngộ trong đời này

  Công đức của Thầy không thể nghĩ”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 47. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 5 “Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống”. Bài viết của Thầy giúp chúng con biết để đạt kết quả tâm linh trong tu pháp cúng dường, chúng con nên ghi nhớ những điều kiện mà người hành giả cần có được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường”

  1/Là người có giới đức

  2/Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng

  3/Tâm trong sạch ý vô nhiễm

  4/Tin sâu nhân quả

  Và khi cúng dường cho vị Thầy, đệ tử quán tưởng mình đang cúng dường cho Đức Phật thì đó là pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường, đem lại lợi lạc và hiệu quả tâm linh cho người đệ tử.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 48. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG ” rồi ạ .  Qua bài viết, con hiểu rằng tu pháp cúng dường để đạt kết quả cần phải cúng dường bằng cả tâm thanh tịnh như ví dụ của Bồ tát Trừ cái chướng khi tầm cầu học đạo phần chú Lục tự đại minh chân ngôn từ vị cư sĩ bán thịt cá ở thành phố Ba la nại với thái độ thành kính cùng với vô số châu báu khác và những điều kiện được dạy trong kinh “ Phân biệt cúng dường “ : 1) Là người có giới đức 2 ) Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3 ) Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4 ) Tin sâu nhân quả. Và trong 50 kê Tụng Sùng Kính Đạo Sư thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết khi cúng dường lên vị Thầy :

  “ Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Phật và Thầy chằng phải khác nhau “

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 49. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy !

  Con đã đọc bài Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 5!

  Qua bài viết của Thầy đã giúp con hiểu được trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa Hiển giáo dạy tu pháp cúng dường để đạt được hiệu quả cần :

  1. Cúng dường người có giới đức (giữ ngũ giới…)

  2.Phẩm vật cúng dường có được bằng cách chính đánh ( không trộm cắp, làm việc bất chính mà có được…)

  3. Tâm trong sạch ý vô nhiễm (cúng dường thanh tịnh cả thân và tâm)

  4. Tin sâu nhân quả ( có được chánh kiến…)

  Theo Kinh Hoa Nghiêm thì 10 đại hạnh của Đức Phổ Hiền trong đó có đại hạnh là “quảng tu cúng dường”, như vậy cho con thấy  pháp cúng dường là rất quan trọng.

  Thánh giả Mã Minh đã dạy:

  Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm

  Thành Phật một đời chẳng khó khăn

  Nếu như làm khác, đừng hy vọng

  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!

  Khi cúng dường cho Đạo Sư thì chúng con nên quán tưởng là cúng dường Chư Phật thì sẽ đem lại lợi lạc và hiệu quả như lời dạy của Thánh giả Mã Minh:

  Với Thầy hãy nói lời chân thật

  Tầm thành dâng cúng nhiều phẩm vật

  Phật và Thầy chẳng khác nhau

  Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ

  Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân

  Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật.

  Cầu nguyện cho mọi người luôn trong trạng thái thức tĩnh!

   

   

   

 50. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài tiếp theo trong loạt bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG.
  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu rằng dù mỗi mô thức cúng dường tâm linh trong những trường phái khác nhau nhưng mẫu số chung hoạt động cúng dường có kết quả là người cúng dường cần các điều kiện: 1/Là người có giới đức 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm 4/ Tin sâu nhân quả. Và thêm vào đó, giá trị tâm linh nhận được khác nhau tùy theo đối tượng được cúng dường mà trong kinh “Phân biệt cúng dường ” đã đề cập. Cúng dường là một nghĩa cử của người tu đạo Phật nhưng được Bồ tát Phổ Hiền xưng tán là một đại hạnh, một tu pháp cao siêu của bậc Bồ tát, con hiểu rằng điều đó đã được minh chứng qua bao giai thoại bất hoại về những tấm gương của những bậc Thánh đức thành tựu pháp cúng dường, bởi đây là tâm pháp tinh thuần được triển khai trên nền tảng hành giả đạt tứ vô lượng tâm.
  Trong đạo Phật theo trường phái Kim cang thừa, chúng con đã có được giáo huấn của Đạo sư Mã Minh trong trước tác vĩ đại “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” làm ngọn đèn soi sáng: “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,/ Thành Phật một đời chẳng khó khăn,/ Nếu như làm khác đừng hi vọng,/ Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!”, vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là thân cúng dường thanh tịnh và đặc biệt tâm cúng dường thanh tịnh chính là khi chúng con cúng dường lên Ngài và nghĩ rằng đó là cúng dường lên Đức Phật, nhờ đó mà thực hiện pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất và con hiểu chúng con đạt kết quả tối thượng trong việc cúng dường. Con chợt nhớ lại câu chuyện Mạt Lợi phu nhân khi xưa từ một nô tỳ chỉ vô tình cúng dường bát cơm cho Đức Phật mà sau này trở thành ái phi của vua Ba tư nặc vậy thì việc chúng con cúng dường vị Thầy đồng với Đức Phật như lời dạy của Đạo sư Mã Minh “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau” sẽ nhận được lợi lạc lớn lao lớn lao biết nhường nào. Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về phương tiện tích lũy công đức nhanh chóng kỳ đặc như thế trong Mật giáo thông qua hoạt động cúng dường.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 52. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 53. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết số 5: Sơ lược những mô thức cúng dương tâm linh truyền thống” trong loạt bài “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy ạ.

  Qua bài viết con hiểu rằng những trường phái khác nhau trong đạo Phật có những mô thức cúng dường tâm linh khác nhau, nhưng để hoạt động cúng dường có kết quả tốt thì người cúng dường cần phải có giới đức,  vật phẩm cúng dường có được phải chính đáng, cúng dường với tâm chân thành vô ý niệm, tin sâu nhân quả.

  Qua những câu chuyện về cúng dướng thanh tịnh bằng cả thân tâm của các bậc thánh đức chúng con hiểu được giá trị to lớn của việc cúng dường lên vị Thầy của mình. Và qua sự luận giải của vị Thầy, hiểu rằng cúng dường thanh tịnh cả thân tâm là hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc  do vị Thầy giao phó và khi cúng dường lên vị Thầy nên nghĩ rằng mình đang cúng dường cho đức Phật vì “Thầy và Phật chẳng khác nhau” , đây là pháp quán tưởng tích luỹ công đức cao nhất trong sự cúng dường. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc và quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 54. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Um Mani Padme Hum!

 55. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Liên vô cùng hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con hiểu rằng việc nhận học trò làm đệ tử phải xuất phát từ tâm tầm cầu học đạo từ phía học trò, tiếp đến học trò phải biết xả ly mà cúng dường thanh tịnh cả thân lẫn tâm. “ Tâm cúng dường thanh tịnh” tức là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ mình đang cúng dường cho Đức Phật,đó là pháp quán tưởng tích luỹ công đức cao nhất trong sự cúng dường mà thánh giả Mã Minh đã chỉ dậy.Từ đó mà học trò mới may mắn có được bản “hợp đồng tâm linh” quý báu.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con được hiểu thêm những trường phái khác nhau trong đạo Phật có những mô thức cúng dường tâm linh khác nhau. Con ấn tượng với lời dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường” rằng để đạt được kết quả trong tu pháp cúng dường cần ghi nhớ những điều kiện 1/Là người giới đức, 2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, 3/ Tâm trong sạch ý vô nhiễm, 4/ Tin sâu nhân quả; qua đó thấy rằng giới đức thực quan trọng để đạt hiệu quả tâm linh. Qua lời dạy của Thầy “cúng dường là một nghĩa cử của người tu đạo Phật nhưng đối với ngài Phổ Hiền là một đại hạnh, là một tu pháp cao siêu của bậc Bồ tát vì đây là tâm pháp tinh thuần được triển khai trên nền tảng của hành giả đã đạt được tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả)”, con hiểu rằng những hành giả đi theo con đường bồ tát hạnh khi thực hành tu pháp cúng dường cũng là đang trong quá trình thực hành tâm pháp trên tinh thần bồ tát đạo. Do đó, qua cúng dường vị Thầy nhìn nhận tâm chuyển hoá của học trò, đệ tử. Qua tấm gương cúng dường trong bài viết như Bồ tát Trừ cái chướng đã không màng hình thức người cư sĩ bán thịt cá ở thành phố Ba la nại, hay chàng trai Thiện Huệ xả tóc lót thêm cho Phật đi qua khỏi lấm chân, hay sư Thần Quang thành tâm cầu pháp nên chặt tay cúng dường tổ sư Bồ đề đạt ma, con hiểu rằng cho dù khác nhau trong mô thức cúng dường nhưng đều thể hiện mức độ cao tột đối với niềm tin, lòng sùng mộ nơi vị Thầy của mình, cũng như với chí nguyện giải thoát. Ngoài những mô thức cúng dường thể hiện dưới dạng phẩm vật hữu hình hay hành động trực tiếp (chặt tay, xả tóc lót đường cho Đức Phật) có thể nhìn thấy được, thì ý nghĩa và sự cao quý của tu pháp cúng dường nằm ở giới đức người cúng dường (trong đó đối với Kim cang thừa có giới cao nhất là sùng kính vị Thầy), tâm trong sạch ý vô nhiễm của người cúng dường (không vì lấy lòng, hay vì tiếng gọi của thị trường tâm linh, vv), tin sâu nhân quả, hay là niềm tin mãnh liệt vào Thầy Phật pháp tăng, trân quý cơ hội được thực hành tu pháp cúng dường. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về ý nghĩa cao quý của tu pháp cúng dường, để chúng con hiểu rằng để xứng đáng cơ hội được thực hành pháp, bản thân chúng con cần luôn không ngừng quán xét bản thân theo quỹ đạo chánh pháp, để có “thân cúng dường thanh tịnh” và “tâm cúng dường thanh tịnh”. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc và ý nghĩa này ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp cho chúng con hiểu thêm về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống trong đạo Phật!

  Con hoan hỷ và tâm đắc với những điều kiện trong Kinh “Phân biệt cúng dường”:

  (1) Là người có giới đức

  (2) Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng

  (3) Tâm trong sạch, ý vô nhiễm

  (4) Tin sâu nhân quả.

  Trong trường phái Kim Cang thừa, khi người đệ tử cúng dường lên Vị Thầy dạy đạo của mình, cần nằm lòng câu kệ “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm”. Theo đó, “thân cúng dường thanh tịnh” có nghĩa là hoan hỷ làm việc, lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc do Vị Thầy giao phó; “tâm cúng dường thanh tịnh” tức là khi cúng dường Đạo sư nên nghĩ là mình đang cúng dường cho Đức Phật, đó là pháp quán tưởng tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường như lời dạy của Thánh giả Mã Minh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 60. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống trong đạo Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 61. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống” trong tác phẩm “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Từ những thí dụ được vị Thầy trích dẫn từ kinh điển đã giúp con hiểu được những mô thức cúng dường tâm linh của các trường phái khác nhau trong đạo Phật và những mô thức này đều đem đến những lợi ích và hiệu quả không thể nghĩ bàn cho người cúng dường. Con hiểu được sự cúng dường để đạt kết quả cần đáp ứng các điều kiện “1/ Là người có giới đức; 2/Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng; 3/ Tâm trong sạch, ý vô nhiễm; 4/Tin sâu nhân quả”.

  Con cảm tạ vị Thầy đã luận giảng cho con về tác dụng của việc cúng dường lên vị Thầy, bậc đạo sư Thanh Trí  qua lời dạy “Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm/Thành Phật một đời chẳng khó khắn/ Nếu như làm khác đừng hy vọng/ Vạn kiếp, ngàn năm chớ hoài mong” (Thánh giả Mã Minh). Điều này có được là bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, và chúng con với “tâm cúng dường thanh tịnh” – quán tưởng vị Thầy chính là Đức Phật sẽ tích lũy công đức cao nhất trong sự cúng dường. Qua đó giúp con hiểu được để tránh rơi và những thất bại trầm trọng khi cúng dường không đúng pháp mà Thánh tăng Gampopa đã chỉ ra và hình thức “kinh doanh tâm linh” mang tính “xin – cho” thế gian đang diễn ra rất nhiều hiện nay nơi “cửa Phật”.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy về bài viết ý nghĩa lợi lạc. Cầu nguyện Thầy Cô thân trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tốt!

   • Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

    Om Mani Padme Hum

 62. Mật Tấn Pháp says:

  Kính  bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum .

 63. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rỏ hơn về mô thức cúng dường truyền thống và những lợi ích mà hành giả đạt được khi cúng dường bậc đạo sư chân chính với tâm thuần khiết không tính toán so đo.

  Con cảm tạ Thầy đã trích dẩn những mẫu chuyện cúng dường thanh tịnh cả thân tâm của các bậc thánh tăng và kết quả mà các ngài đạt được là tấm gương cho chúng con noi theo.Ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy đã phát lồ pháp tu “Cúng dường bất khả gián đoạn” để đệ tử chúng con có cơ hội thực hành tinh tấn.

  Chúng con là những người con Phật , thân phận cao quý và cần phải tỉnh thức , gìn giữ giới luật, tăng trưởng đạo hạnh, xứng đáng là một phật tử, nếu làm được như vậy là vật phẩm cúng dường mà vị Thầy và Đức phật hài lòng nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 64. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài viết ạ.

  Con xin cảm tạ ơn thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy.

  Thông qua bài giảng, con đã hiểu được sơ lược về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống. Trong đó, muốn tu pháp cúng dường đạt được hiệu quả thì phải thực hiện cúng dường bằng thân tâm thanh tịnh cùng với các điều kiện sau được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường”:

  1.Là người có giới đức

  2.Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng

  3.Tâm trong sạch ý vô nhiễm

  4.Tin sâu nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng để cúng dường đạt được kết quả phải có những điều kiện sau:

  – Là người có giới đức

  – Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng

  – Tâm trong sạch ý vô nhiễm

  – Tin sâu nhân quả

  Pháp tu cúng dường là tu pháp cao siêu vì được triển khai trên nền tảng của hành giả đã đạt được tứ vô lượng tâm

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho chúng con bài Pháp quý báu

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

   

 68. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài 5 của loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Trong bài này, lần lượt qua những tấm gương cúng dường của các bậc Bồ tát, Thánh tăng, con được hiểu rằng mô thức cúng dường để đạt kết quả gồm có 4 điều kiện sau được ghi trong kinh “Phân biệt cúng dường”:

  1/ Là người có giới đức

  2/ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng

  3/ Tâm ý trong sạch vô nhiễm

  4/ Tin sâu nhân quả

  Đặc biệt với pháp cúng dường lên Đạo sư với tấm lòng sùng kính được Thánh tăng Mã Minh ghi lại trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” là mô thức mẫu mực dành cho chúng con. Trong đó chúng con cần trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ đối với vị Thầy, càng quán tưởng vị Thầy như Phật thì kết quả từ 4 điều kiện trên càng cao: (1) Là người có giới đức (nhờ xem “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”; (2) Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng (Cúng dường “những gì mà bạn trân quý nhất”), (3) Tâm ý trong sạch vô nhiễm (nhờ “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm”), và (4) Tin sâu nhân quả (tin sâu rằng “Công đức tích tụ như hạt trở thành cổ thụ/ Trong tương lai bạn thành tựu pháp thân/ Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật”).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp này. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 69. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ!

  Om mani padme hum!

 70. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con về bài 5 trong Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn “Sơ lược những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống”. Qua bài viết, con hiểu rằng, có 4 điều kiện để cúng dường đạt được kết quả:
  1. Là người có giới đức.
  2. Vật phẩm cúng giường có được 1 cách chính đáng.
  3. Tâm trong sạch ý vô nhiễm.
  4. Tin sâu nhân quả.
  Con hiểu rằng, cúng dường quan trọng là ở tâm của người cúng dường. Như trường hợp sư Thần Quang đã chặt cánh tay của mình cúng dường.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con, uốn nắn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con biết về những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống.
  Con hiểu trong tu pháp cúng dường để đạt kết quả cần phải đủ 4 điều kiện đó là:(1) Là người có giới đức,(2) Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng,(3) Tâm trong sạch ý vô nhiễm,(4) Tin sâu nhân quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om mani padme hum.

 72. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi , trí tuệ đã ban cho chúng con bài 5 ” Sơ lược những tâm thức cúng dường tâm linh truyền thống” trong loạt bài về Đệ tam tâm pháp Thanh trí ” Cúng dường bất khả gián đoạn” . Qua đây con hiểu rằng những vật phẩm cúng dường của các thánh tăng, thánh giả thời xưa không nằm ở giá trị bên ngoài mà mang giá trị to lớn bởi tấm lòng, niềm tin và lòng sùng kính vị Thầy của mình không chút nghi hối sẽ đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn khi đáp ứng đủ những điều kiện 1 là người có giới đức, 2 phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, 3 tâm trong sạch ý vô nhiễm, 4 tin sâu nhân quả. Sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ, đặt niềm tin trọn vẹn nơi vị Thầy , cúng dường lên vị Thầy chẳng bao giờ mất bởi Phật và Thầy chẳng khác nhau , nhưng người học trò phải cúng dường thanh tịnh cả thân tâm hơn thế nữa việc cúng dường trở nên hiệu quả khi được cúng dường đúng người đúng vị Đạo sư chân chánh bằng tịnh vật chân chánh nếu không sẽ bị phản tác dụng mà rơi vào 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã cảnh báo.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 73. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống. Qua bài viết, con hiểu rằng để tu pháp cúng dường đạt kết quả cần 4 điều kiện sau :
  1./ Là người có giới đức : “Giới đức thực quan trọng để đạt hiệu quả tâm linh, cho nên người hành giả nên tu dưỡng phẩm hạnh bản thân”.
  2./ Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.
  “Thức ăn của họ bất tịnh vì họ dấn thân vào việc sinh nhai tà mạng” (trích đại nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ tát). Như vậy, phẩm vật có được do hành vi bất chánh (lừa đảo, cướp giật, sát sanh,….) là thức ăn có tẩm thuốc độc (bất tịnh) nên không thể dâng cúng cho bậc trưởng thượng.
  3./ Tâm trong sạch ý vô nhiễm : “Thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị, chớ không phải giá trị của phẩm vật đó như thế nào”.
  4./ Tin sâu nhân quả : “Người cúng dường có niềm tin vào luật tắc Nhân Quả thì hiệu quả trở nên vô cùng tận”.
  Con hiểu rằng một trong mười danh hiệu của Đức Phật là “Ứng cúng”, nghĩa là bậc xứng đáng thọ nhận cúng dường. Trong khi đó, “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau” (Thánh sư Mã Minh) và Ngài Patrul Rinpoche đã dạy :
  “Vì sao Ngài là nơi nương tựa và là ruộng công đức?
  Do bởi những pháp Du già nội và ngoại hoàn thiện vị Thầy
  Chứa đựng tinh tuý của những gì được chứng ngộ qua các giai đoạn phát triển và thành tựu
  Đó là lý do tại sao tất cả Kinh điển và Mật điển đều nói
  Ngài chính là một vị Phật”. (Lời vàng của Thầy tôi).
  Như vậy, Đạo sư là bậc xứng đáng thọ nhận cúng dường và “Một đệ tử khi cúng dường lên bậc Đạo sư của mình sẽ đạt hiệu quả tâm linh hơn”.
  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 74. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc : ” Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí – Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Bài 5 ” Sơ Lược Những Mô Thức Cúng Dường Tâm Linh truyền thống ” rồi ạ .
  Qua bài viết của vị Thầy cùng với sự khai thị quý báu đã cho chúng con hiểu được giá trị của những mô thức “cúng dường ” và tinh thần xả ly đầy tâm thành trí khiết của những tấm gương tầm cầu giải thoát thật đáng phải ngưỡng mộ .
  Qua sự luận giải của vị Thầy con cũng hiểu thêm rằng để cho tu pháp ” Cúng dường ” đạt được hiệu quả tâm linh cao cần những điều kiện sau ; (1)Là người có giới đức ;(2) phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng (3) Tâm trong sạch vô nhiễm ; ( 4) Tin sâu nhân quả .Vì vậy người hành giả nên giữ phẩm hạnh của bản thân .Đồng thời khi ” Cúng dường ” tâm phải thanh tịnh ” Hoan hỷ làm việc lao tác ,hoạt động pháp sự tự giác ,hoặc do Thầy giao phó .Và một điều đặc biệt là khi “cúng dường ” lên bậc Đạo Sư trong tâm chúng con luôn luôn chứa đựng tấm lòng sùng kính, trong sáng và thuần khiết như lời dạy của Thánh giả Mã Minh : Sùng kính Thầy như Phật sẽ nhận được ơn phước từ vị Phật ,sùng kính vị Thầy như Thánh Tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh Tăng ,sùng kính vị Thầy như Bồ Tát sẽ nhận được ơn phước từ Bồ Tát. Hơn thế nữa sùng kính Đạo Sư chân thành sẽ giúp cho chúng con kích hoạt tiềm
  năng của diệu tâm hoạt dụng qua kênh vận chuyển của vị Thầy và đạt được giác ngộ .Bởi vậy khi “Cúng dường ” lên bậc Đạo Sư nên nghĩ mình đang ” Cúng dường ” cho Phật, bởi ” Phật và Thầy chẳng phải khác nhau ” .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc giúp cho chúng con phát huy hết tinh thần xả ly, nâng cao hiệu quả tâm linh ,đồng thời còn thể hiện được đức tính khiêm cung của người con Phật chân chính ” Biết ơn và biết trả ơn ” đồng thời còn giúp cho chúng con tích lũy bồ tư lương công đức ,để làm hành trang tiến về thành phố giải thoát.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vi rút 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum!

 75. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc lại bài Pháp của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con những mô thức cúng dường tâm linh truyền thống và bốn điều kiện để đạt kết quả khi cúng dường.
  Qua bài, con được thấy những tấm gương cúng dường của các bậc Thánh đức thực đáng ngưỡng mộ. Con được học sự khiêm cung của các Ngài và vì sự xả ly tầm cầu Giác ngộ, các Ngài đã cúng dường những gì quý giá nhất mà không do dự. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bốn điều kiện để sự cúng dường đạt kết quả, qua đó con hiểu rằng:
  1. Là người có giới đức: bậc Tuệ tri thức, bậc Thánh đức có phẩm hạnh toàn hảo, người hành giả tu dưỡng phẩm hạnh bản thân thì sẽ ngày càng gần hơn với phẩm hạnh của các bậc Thánh đức.
  2. Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng: phẩm vật có được bằng thủ đoạn bất chánh chẳng khác nào thức ăn ôi thiu, tẩm độc. Cúng dường những phẩm vật bất tịnh như vậy lên bậc Tuệ tri thức sẽ làm tổn hại sức khỏe của các Ngài.
  3. Tâm trong sạch, ý vô nhiễm: tâm ý trong sáng, không bị nhiễm ô bởi mưu toan thế tục.
  4. Tin sâu nhân quả: niềm tin sâu sắc Nhân – Quả tương ưng, đặc biệt nhân – quả trong mối quan hệ Sư – đệ (Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo / Thầy nhận đệ tử, Pháp truyền trao / Cả hai phải có cách nhìn riêng / Sao cho pháp Phật không bị tráo / Thầy trò không vi phạm Mật giới)
  Qua bài Thầy khai thị, con hiểu rằng pháp tu cúng dường là pháp tu hết sức cao quý, cao siêu trong Đạo Phật bởi “quảng tu cúng dường” là một trong 10 đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, cúng dường cũng được nhắc đến trong Kinh điển, các trước tác của các bậc Thánh Tăng như Kinh Hoa Nghiêm, 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư. Con hiểu rằng các bậc Giải thoát đã làm như vậy, chúng ta là học trò nhỏ của các Ngài nên làm theo. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là “cúng dường thanh tịnh cả thân tâm”, giúp chúng con nương theo đó để thực hiện đúng pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị lợi lạc cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con học được bài học: “Cúng dường cho 100 kẻ ác không bằng cúng dường cho 1 người thiện. Cúng dường cho 1000 người thiện không bằng cúng dường cho 1 người thọ trì 5 giới. Cúng dường cho 1.000 người giữ 5 giới không bằng cúng dường cho 1 thầy tu chân chánh. Cúng dường cho 1 triệu vị thầy chân chính không bằng cúng đương cho 1 vị thầy tu đắc thánh quả Dự Lưu”.
  Khi cúng dường, tâm ý vô nhiễm thì phẩm vật cúng dường mới có giá trị, chứ không phải giá trị của vật phẩm đó như thế nào. Người cúng dường có niềm tin vào luật tắc Nhân quả thì hiệu quả càng trở nên vô cùng tận.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thân, tâm an lạc.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 79. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu hơn trong việc cúng dường, qua đó giúp cho con hiểu được sự cúng dường quan trọng là ở tâm của người cúng dường, cúng dường với tâm thanh tịnh và hoan hỷ thì mới có kết quả và giá trị chứ không phải giá trị là ở phẩm vật.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp này
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 80. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con đã hiểu được để đạt được hiệu quả từ tu pháp cúng dường con cần ghi nhớ những điều kiện sau:
  1. Là người có giới đức.
  2. Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng.
  3. Tâm trong sạch, ý vô nhiễm.
  4. Tin sâu nhân quả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con ạ.
  Con cầu mong sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tự hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani pad me hum.

 81. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tâm đắc và hoan hỉ với bài dạy này của Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua những tấm gương cúng dường mẫu mực cả về thân lẫn tâm của các bậc Thánh đức ngày xưa mà vị Thầy đã khai thị trong bài, nhằm dạy cho chúng con một bài học quý báu, về thế nào là sự cúng dường thanh tịnh lên các bậc Đạo sư thông qua những điều kiện được dạy trong kinh “Phân biệt cúng dường”: 1/Là người có giới đức, 2/Phẩm vật cúng dường có được một cách chính đáng, 3/Tâm trong sạch ý vô nhiễm, 4/Tin sâu nhân quả. Cùng với lời giáo huấn của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”: Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm,
  Thành Phật một đời chẳng khó khăn,
  Nếu như làm khác đừng hy vọng,
  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong!”
  Trong đó, ” thân cúng dường thanh tịnh” có nghĩa là hoan hỷ việc làm lao tác, hoạt động pháp sự tự giác hoặc được Thầy giao phó.
  “Tâm cúng dường thanh tịnh” có nghĩa là khi cúng dường cho Đạo sư nên nghĩ rằng là mình đang cúng dường cho Đức Phật. Tuy vị Thầy mang hình dáng cư sĩ của người thế gian nhưng trong tâm của chúng quán tưởng xem vị Thầy chính là vị Phật nên sẽ nhận được ân phước từ Phật chuyển qua.
  Được như vậy chúng con sẽ mang lại hiệu quả cao nhất và vô số lợi lạc cho bản thân khi thực hành “tịnh pháp cúng dường” lên bậc Đạo sư của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 83. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con những mô thức cúng dường tâm linh. Dù mô thức có khác nhau nhưng đều cần dựa trên “tịnh pháp cúng dường” thì mới là thực hành đúng pháp, ngược lại sẽ như hạt giống xấu (cấu uế pháp cúng dường), dù gieo trên đất tốt (vị Thầy, vị Đạo sư chân chính) vẫn không thể có kết quả thì việc gieo trên đất xấu (tà linh, tà sư) chỉ có thể là nhận hậu quả như ngài Long Thọ đã khuyến cáo “Làm các hành vi công đức nhưng ngang qua tà kiến vẫn nhận hậu quả khủng khiếp” trong Thư Gửi Hoàng Đế Bằng Hữu. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status