Mar 19, 2020

Posted by in Giáo điển | 219 Comments

MẶC CẢM

Mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân

 Mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân. Khi ai đó tự coi thường, tự hạ mình, tự trách bản thân một cách thường xuyên và phi lý, người ấy được cho là mặc cảm cá nhân. Mặc cảm thường gây trở ngại trên bước đường lập thân, và cũng gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát. Vì vậy, trong 24 giới nguyện Mật giáo Tổng quát, đó là những lời nguyện từ bỏ 14 sai lầm chính và 10 lỗi phạm phụ, có một giới cấm số 8 trong 14 điều chính là “Coi thường hay mặc cảm bản thân”.

 

 

Đừng mặc cảm thân thể mình vì trong đó có trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh)

Bản thân con người bao gồm thân, ngữ, tâm. Đừng mặc cảm thân thể mình vì trong đó có trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh), do vậy theo Mật điển người tu chuyển sân thành trí, cũng như chuyển an thành tịnh, không gì khác biệt về mục đích tối thượng, khác nhau ở phương tiện tâm linh mà thôi. Do vậy, không ngẫu nhiên trong Mật giáo có câu “ngũ độc tức là ngũ trí” (năm độc là năm trí), tức là từ tham, sân, si, mạn, đố chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí.

Mặc cảm về thân có nghĩa là tự mình gây chướng ngại tâm lý cho sự nỗ lực thể chất của mình. Lịch sử võ thuật chứng minh rằng nhiều võ sư lừng danh ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản ban đầu đều mang thể chất yếu đuối. Đối với hoạt động tâm linh, người tu mới đầu bước vào đường đạo khi đã lớn tuổi, thường mặc cảm không ngồi kiết già được, từ đó họ bỏ qua cơ hội vượt thắng bản thân như Mật Chánh Thái, Mật Khai, Mật Huấn…Khi ta mặc cảm về thân thể (tất nhiên trừ trường hợp khuyết tật) có nghĩa là không chịu được sự nhẫn mà đạo Phật gọi là sanh nhẫn, tức là sự nhẫn chịu với nỗi khổ thể chất, thời tiết, môi trường bản thân. Do vậy, không ngẫu nhiên có câu:

 

Thứ nhất là tu tại gia

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa

Khi được hỏi về kết quả người tu, đức Pháp vương Gyawal Drukpa 12 khẳng định rằng người tại gia tu trong môi trường, hoàn cảnh đời thường sẽ giác ngộ tốt hơn người tu xuất gia, vì có cơ hội cọ xát thực tại hiện hữu của sanh nhẫn.

 

Người tại gia tu trong môi trường, hoàn cảnh đời thường sẽ giác ngộ tốt hơn người tu xuất gia, vì có cơ hội cọ xát thực tại hiện hữu của sanh nhẫn

Mặc cảm về ngữ có nghĩa là tự mình gây chướng ngại tâm lý cho hoạt động khẩu ngữ của mình. Ai đó thường hạ mình rằng họ vụng về lời nói, riêng người tu thường mặc cảm rằng chỉ tự tu thôi, chứ giúp được gì cho chúng sanh; còn không ít bậc xuất gia gọi là tỳ kheo mặc cảm rằng họ không thể thuyết pháp được vì không biết nói gì, nói thế nào trước đạo chúng. Nhớ lại có lần tôi bảo đạo hữu Thanh Trí ở Bình Dương chuyên tu niệm Phật, nên giúp cho người khác được như mình, người này cho rằng đợi đến khi đắc pháp hoặc “được cái gì đó” (trích nguyên văn) rồi mới dám làm. Nói như vậy, vô tình đạo hữu Thanh Trí phủ nhận Bồ đề tâm vốn được coi là cốt lõi Đại thừa. Cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật trong tương lai; và dạy, giúp, trợ duyên cho chúng sanh hiểu được chánh kiến Phật môn, phương thức tu Phật để vãng sanh về cõi Phật là tinh thần Bồ đề tâm. Bồ đề tâm chưa bao giờ được Đức Phật và các bậc Thánh đức đạo Phật giới định cho những ai đã đắc pháp. Tôi lại nhớ đến lời của Cư sĩ Bồ tát Nghiêm Xuân Hồng: “Dù còn chất ngất vô minh vẫn một lòng thực hành Bồ đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa”.

Mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất cho người tu. Vì đây là trở lực lớn cho pháp nhẫn, khi người tu sợ mình không thể tu được, ngại mình không thể giữ giới được, ngại mình còn thấp kém trong thực hành pháp. Mặc cảm về tâm gây trở ngại cho sự nhẫn với những gì Phật dạy trong “Đạo đế” là con đường diệt khổ, gọi là pháp nhẫn.

Vừa qua có một trò ở Hà Nội viết rằng “…tận sâu thẳm con tự nhận thấy mình chưa đủ duyên lành để quy y, con vẫn còn đó sự sân si của người thường và đặc biệt là con thường xuyên phạm vào năm giới cấm của phật tử.Con vẫn thường ăn năn sám hối sau mỗi lần như vậy nhưng không hiểu sao vẫn vi phạm. Có lẽ là con quá yếu đuối và nghiệp báo của con là vậy..’’. Như vậy có nghĩa là mặc cảm về tâm, vô tình không thực hiện pháp nhẫn vốn là vô lượng công đức đối với người tu. Không ngẫu nhiên Đức Phật dạy người tu trước tiên nên quy y đầu Phật. Không ngẫu nhiên chế định giới luật và dạy pháp sám hối. Nếu đã quy y, thọ nhận 5 giới dành cho cư sĩ, 24 giới dành cho hành giả Mật tông, 94 giới dành cho hành giả Bồ tát giới Mật tông, thì chúng ta không cô phụ tấm lòng của Đức Phật.

Vì sao? Giữ giới một ngày được vô lượng công đức bởi đem lại lợi lạc cho vô lượng chúng sanh, thì sự phá giới ấy chỉ có ảnh hưởng đến cá nhân của mình hoặc vài người khác, loài khác thôi! Khi biết được các loài trời, thần, quỷ, súc sanh, địa ngục không được truyền giới nên họ không có công đức giữ giới, vốn giá trị gấp ngàn lần so với làm phước, làm thiện của ngoại đạo (xem bài “Làm phước nhiều, hưởng ít phước” hoặc từ kinh gốc là “ Cứu la đàn đầu” bộ Trường A Hàm), thì chúng ta cảm niệm ân đức của Phật biết bao!

Quy y quan trọng, thật sự quan trọng đối với người tu tựa như học sinh giỏi, sinh viên giỏi của hạng dự thính sẽ không được công nhận. Cũng vậy, ai đó giữ giới mà chưa quy y thì cũng được coi là làm phước hành thiện theo “thập thiện”, là nhân lên cõi trời không phải hành trì ngũ giới được thọ nhận sau khi quy y, là nhân lên cõi Phật. Vì không được quy y, truyền giới từ Đức Phật nên hầu như tu sĩ ngoại đạo chỉ thác sanh được vào cõi trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Hơn nữa, các vị thầy, các bậc đạo sư đều quy y và thọ nhận giới luật và theo giáo huấn của Đức Phật trong kinh “Di giáo” là sau khi Đức Phật nhập diệt, “người tu nên tôn giới luật làm Thầy, dùng kinh điển để ấn chứng”, do vậy ai học đạo cũng không nên ngoại lệ. Còn khi mình tự nhận mình yếu đuối thì cần phải cần một sức mạnh để chuyển hóa tâm, không gì hơn là quy y đầu Phật, đó là lúc ta trở thành Phật tử chính thống, sẽ được Hộ pháp Kim cang trợ lực, chẳng bao lâu trở nên mạnh mẽ. Nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định là quan kiến ngoại đạo, nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến Phật đà. Tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật, và muốn vậy cần nên đi từ bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát là Quy y.

Tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật, và muốn vậy cần nên đi từ bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát là Quy y.

Về sự mặc cảm có trò tự nghĩ: “ Điều làm con áy náy nhất là sau khi đươc làm đệ tử của thầy, đươc sự dạy dỗ và che chở tâm linh của thầy mà con lại tiếp tuc phạm vào ngũ giới. Khi đó con gieo nhân thì sẽ phải nhận quả nhưng con sợ nhất là làm ảnh hưởng đến thầy.Con sợ những hành vi không đúng của con sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến ân phước của vị thầy mà mình tôn kính”. Nghĩ như vậy là không đúng vì “khi chưa đắc thánh quả thì đừng tin vào tâm ý của mình”. Tôi cảm ơn các trò nào đó đã nghĩ đến vị thầy nhưng như đã nói trên, giữ giới được vô lượng công đức mà ít hạt muối tượng trưng cho phá giới là sao đủ mặn cốc nước, cho nên vị thầy không bị ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng xấu cho vị thầy chính là dạy học trò mà không làm lễ Quy y và Truyền giới.

Thực sự khi trò nào đó viết như vậy thể hiện sự tàm quý và sùng kính đạo sư. Tuy nhiên vì không quy y đầu Phật thì người tu Phật không khác gì ngoại đạo nên chẳng được công đức của Thất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ) và “Nền tảng giác ngộ”, giống như học giỏi, thi đạt nhưng không được cấp bằng vì chỉ học dự thính. Đối với thế gian người thông minh sẽ trở thành bác học, người cần cù có thể thành tỷ phú, nhưng với đạo Phật người tu không quy y và thọ giới thì khó có thể cứu mình, độ người. Tôi kết thúc bài này bằng thi kệ số 25 trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh:

Hãy tuân lời dạy không chút lỗi gì

Bạn hãy làm theo đừng móng nghĩ suy,

Được như vậy bạn tự nhiên thành tựu

An lạc đời này và cả những kiếp sau!

 

Làng Phước Thành ngày 16/09/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản tiếng Anh: INFERIOR COMPLEX ( MẶC CẢM)

Bài liên quan: 

HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM – Thầy Thinley Nguyên Thành

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TÂM LÝ MẶC CẢM TÂM LINH  – Mật Tịnh Tâm

 1. Mật Thắng says:
  Kính bạch Thầy
  Nhờ sự chỉ dạy của Thầy mà tâm lý tự ti mặc cảm của chúng con dần dần rơi rụng như lá mùa thu, thay vào đó là niềm kiêu hãnh thiêng liêng mình là người con Phật,được thực hành Pháp Phật tích lũy công đức hằng ngày bằng phương pháp thiền động và thiền tĩnh theo sự hướng dẫn của vị Thầy.Thầy đã từng dạy chúng con:Thực hành Pháp,trì niệm thần chú là tự động giữ giới và sám hối.Nhờ sự từ bi của Thầy mà đệ tử chúng con thong dong vui tu trên đạo trình giải thoát và không còn tâm lí tự ti mặc cảm.Chúng con đảnh lễ tri ân Thầy. Om Ah Hum
 2. Mật Huấn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy nhắc nhở chúng con về việc vượt thắng bản thân.
  Hàng ngày con vẫn thực hành pháp theo chỉ dạy của Thầy.
  Quyết tâm tập luyện để ngồi được kiết già chưa bao giờ suy giảm trong lòng con, nhưng do chướng duyên nên con gặp một tai nạn nhỏ bị đau cổ chân làm gián đoạn việc luyện tập.
  Con xin hứa với Thầy con sẽ ngồi được kiết già.
  Cầu mong cho sự trường thọ của Thầy.
  Om Ah Hum
 3. matkinh says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con rất hoan hỉ khi đọc được bài viết của thầy như một luồng gió mát thật dễ chịu trong những ngày hè nóng nực. Có thê nói Mặc cảm là một vấn đề xúc tình tiêu cực khó tránh đươc trong mỗi bản thân cá nhân ,và len lõi trong mỗi hành giả. Trong đó mặc cảm về tâm là khó tránh khởi. Ngầm nghĩ lại sinh ra trong cõi ta bà này tham sân si luôn luôn dấy khổi nhưng bản thân được may mắn được quy y Đạo sư, Phật , Pháp Tăng và được có cơ hội trì giới, tích tập công đức và được chư hộ Kim Cang trợ lực, chắng bao lâu sư mặc cảm tự ti cũng chúng con bị đẩy lùi. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành lời thầy đã chỉ dạy . OM AH HÙM
 4. MẬT VIỄN says:
  Mô Phật!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa, bản chất, tác hại của hai chữ : “ Mặc cảm” giúp cho con hiểu đúng mà thực hành và ứng dụng đúng về giới cấm số 8 trong 14 điều chính là “Coi thường hay mặc cảm bản thân” mà đức phật đã chỉ dạy.

  Mặc cảm luôn ẩn tàng khi con chưa được quy y Tam Bảo, chưa được đón nhận ánh sánh chánh pháp, chưa được nối kết với trường lực tâm linh thanh tịnh từ cõi thù thắng của Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Con luôn sống trong sự sợ hãi, mặc cảm về thân, ngữ, tâm, luôn cảm thây mình thấp, kém, tự ti và cam chịu, chịu đựng những nỗi khổ mà không có nối thoát như con ốc từ thu mình trong vỏ.

  Cuộc đời của con đã dần thay đổi khi con được quy y Tam Bảo, được Thầy trao truyền tính túy giáo pháp, được Thầy hướng dẫn pháp tu thực hành đơn giản, hiệu quả vô song dù không bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng có thể thực hành và được đón nhận trường lực tâm linh thanh tịnh của Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, con đã tìm được có nơi tựa chân thật và vũng chắc nhất, vì vậy cảm giác mặc cảm , sợ hãi dần mất đi và thay vào đó là niềm hạnh phúc, niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật.
  Được sự che chở, bảo vệ, để tâm của các Ngài, con an tâm, thong dong, hoan hỷ đón nhận trước mọi phong ba bão táp, bát phong ( được – mất, sướng – khô, khen -chê, vinh – nhục) – với tâm niệm: “dù phước hay họa đều là ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy” mà đã được Thầy chỉ dạy.

  Con được sống trong mái ấm tâm linh Mật Gia Song Nguyễn thấm tình đạo vị, tình huynh đệ kim cang bất hoại, cùng sát tấn nhau trên đạo trình giải thoát dưới sự được dẫn dắt, chỉ dạy của vị Thầy tâm linh từ bi và trí tuệ giúp cho chúng con “đời này an lạc – đời sau cực lạc”.

  Thật hạnh phúc biết bao!

  Đệ tử Mật Viễn thành tâm cúi đầu kính đảnh lễ tri ân Thầy!

  Nguyện cầu sự trường thọ của Thầy và sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Thầy được thành tựu viễn mãn làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 5. Mật Diệu Đức. says:
  Con rất hoan hỷ khi Thầy để tâm,khai thị cho Mật Bi Tâm về lợi ích của việc truyền giới,giữ giới đồng thời sách tấn đạo hữu ấy .
  Kính bạch Thầy!
  Khỏang thời gian đầu đến với MGSN,mỗi lần Thầy điện thoại bảo con đọc bài và comment,con vô cùng bối rối.Con tự nhủ, tiêu đề với những nội dung trọng tâm nhất Thầy đã nêu ra rồi giờ bảo con comment con biết viết gì đây?Đọc các comment của các đạo hữu con cũng thấy các đạo hữu ấy đã nêu lên hết ý chính rồi,đến lượt con,con nên viết thế nào,viết ji đây?!.Miễn cưỡng lắm con cũng ráng viết vài dòng về cảm nhận của mình đối với bài giảng của thầy.Khi gõ vào Submit comment,con tự nhủ:xong rồi và thở phào nhẹ nhổm.
  Thở phào rồi mà tâm vẫn chưa yên cứ bất an lo lắng đủ thứ… Không biết thầy sẽ nghĩ gì?,các huynh đọc đánh giá ra sao?(dù con viết rất ngắn)Ôi,bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy nhót lung tung làm con cảm thấy khó chịu,mặc cảm và bất an.Con tự nói: lần sao chỉ đọc bài thôi không comment nữa.Cứ gây cho mình sự bất an trong lòng mà viết làm gi,khi nào kha khá roi hãy comment.Trang mạng của Thầy mà viết lung tung không ra hồn thì đâu có được.Hơn ai hết con biết trong lòng con thời điểm này đang vướng vào khen,chê.Sau đó,mất khoảng thời gian khá dài để đọc các bai viết của Thầy thì con mới hiểu được tại sao Thầy bảo học trò comment.Lúc đó con mới vỡ lẽ: minh muốn làm học trò Thầy,minh không có điều kiện học ở trụ xứ hay trực tiếp với Thầy.Comment bài viết là cách Thầy kiểm tra sự tiếp thu giáo pháp của minh đây mà?!
  Song song đó là việc trì giới của con.Con luôn mang trong lòng nổi lo lắng như Thầy đã nêu đúng vơi tâm trạng của con:” Điều làm con áy náy nhất sau khi được làm đệ tử của Thầy,được sự dạy dỗ và che chở tâm linh của Thầy mà còn lại tiếp tục phạm vào ngũ giới .Khi đó gieo nhân thì phải gặt quả nhưng con sợ nhất là làm ảnh hưởng đến Thầy.Con sợ những hành vi không đúng của con sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến vị Thầy mà mình tôn kính”. Hôm nay nhờ Thầy luận giải mà con mới biết được” giữ giới là vô lượng công đức mà ít hạt muối tượng trưng cho phá giới làm sao đủ mặn cho cốc nước cho nên vị Thầy không bị ảnh hưởng gì”.Con thật hoan hỷ khi biết được sự thật này.
  Con là một học trò nhút nhát,yếu đuối không có tin thần vô uý. Vì không có tin thần vô uý nên con luôn phạm vào lỗi nói dối. Vì muốn làm cho ai đó vừa lòng mà con mới luôn phạm phải lỗi ấy ! Con rất hy vọng trong tương lai với giáo pháp đúng,phương pháp đúng của vì Thầy con sẽ có được tin thần vô uý để khắc phục được yếu điểm này.
  Khi hiểu rõ ý nghĩa của bát phong,hiểu được phương pháp,lời dạy của vị Thầy.Từ đây con không còn mặc cảm và cũng không còn dính đến bát phong nữa dù là trong các bài comment hay việc của thế gian.
  Với tấm lòng sùng mộ của con đối với vị Thầy từ bi và trí tuệ.Con cầu nguyện Ngài luôn khoẻ mạnh,trường thọ để mang ánh sáng Phật Pháp tỏa sáng muôn phương.Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om ah Hùm .
 6. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Con thật hoan hỷ khi đọc bài viết này. Mặc cảm là một thứ gì đó xưa nay tồn tại trong con không nhiều cũng ít, làm cho con không tự tin vào chính mình và cảm thấy có một sự bất lực nào đó chèn ép mình, khiến con dần thụt lùi vào bóng tối. Nhưng từ khi tu tập, trì giới, con có ấn tượng và cảm thấy dễ nhớ đó là “coi thường hay mặc cảm bản thân” và từ đó con thấy không còn bị xao động tâm mình trước 8 ngọn gió thế gian nhiều như lúc trước nữa.
  Bài viết này của Thầy dần giúp con hướng ra ánh sáng, con cảm tạ ơn đức của vị Thầy từ bi đã cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp, tiếp nhận kiến thức một cách dễ hiểu và thực hành một cách dễ dàng. Vì bản thân con vẫn cảm thấy mình chậm lụt và căn cơ còn hạn hẹp trước một kho tàng kiến thực Phật pháp, nếu không có vị Thầy chỉ dạy, tìm những lời lẽ dễ hiểu, giảng dạy học trò đủ mọi căn cơ thì khó lòng mà con biết và hiểu rõ được. Đây quả là may mắn của con và các đạo hữu ở Mật Gia.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của vị Thầy Mật Giáo đáng kính cùng người phối ngẫu có thật nhiều sức khỏe.
  Om Ah Hum!
 7. Mật khai says:
  Mô Phật
  Chúng con vô cùng cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa trong tu tập qua 16 động tác bồ đề tâm và những gì Thầy đã dạy, con cũng cố găng để ngồi được lâu hơn, chúng con cảm tạ Thầy đã nhắc nhở làm cho tâm tự ti của chúng con được đẩy lùi. để chúng con không bị gián đoạn qua sự ban Phước từ vị Thầy và chỗ nương náo tâm linh ở nơi Thầy-Phật-Pháp-Tăng. Vì đã nhiều kiếp rồi con mới gặp được Thầy quả thật là vô vàng khó khăn cho kiếp người.
  Thầy ơi, những ngày tháng qua chúng con đã nhờ sóng lực của Thầy để đứng đối diện vòng quay của đồng cốt linh môi từ dòng tộc, họ đã làm những chiêu bài hết này tới nọ, mục đích của họ là làm cho chúng con sợ hãi để theo chiều hướng với họ, họ có nhiều vở kịch cũng giống như huynh mật kiên viết về tám cỏ, con cũng không biết sao giờ đây con lại lì lợm trước vấn đề này thay vì trước kia là sợ sệt, họ sẽ không làm gì được con khi con nương nhờ sóng lực của Thầy, chỉ có Thầy mới thay đổi dòng tâm thức của con, bởi vì trước kia con không tìm được lối thoát, thầy đã chỉ cho con đi con đường an toàn.
  Đệ tử chúng con cuối đầu đảnh lễ tri ân Thầy.
  Chúng con cầu nguyện Thầy -Cô trường thọ dài lâu để làm lợi cho chúng sanh.
  Om AH Hùm
 8. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch thầy,
  Con thực hoan hỉ được đọc bài viết này. Được đọc những lời khai thị của thầy, con càng cảm niệm hơn nữa ân đức của bổn tôn đã gia hộ cho con được trở thành một học trò của Mật Gia Song Nguyễn, được thọ pháp Quy y từ Vị thầy.

  Cảm xúc mặc cảm đúng là gần như ai ai cũng có.
  Chính bản thân con cũng luôn có một cảm giác như vậy. Luôn cảm thấy mình không tốt. Những khi bận rộn mệt mỏi không có thời gian đọc bài thầy viết, không gửi comment, con đều tự cảm thấy không yên tâm, thấy mình tu hành “chẳng tinh tấn gì”. Nhưng những lúc như vậy lại được thầy động viên và giảng cho con hiểu là cần phải “vui tu”. Bằng lòng từ bi và trí tuệ cùng với phương pháp sư phạm vô cùng khoa học, thầy luôn giúp chúng con xóa bỏ mặc cảm, mặc cảm trong hành trình tu học để có thể thong dong trên con đường giác ngộ.

  Con nhớ trong một bài giảng thầy đã nhắc lại lời của Phật “có giới để phá mới là Bồ tát, không giới mà phá thì là ngoại đạo”
  Vậy là tuy học trò chúng con đôi lúc đã phạm lỗi, phá giới, nhưng không được phép để cho tâm lý mặc cảm lấn át, ngăn cản nỗ lực tu hành.

  “Như vậy có nghĩa là mặc cảm về tâm, vô tình không thực hiện pháp nhẫn vốn là vô lượng công đức đối với người tu”

  Lời thầy dạy càng khiến con thêm hiểu và thấm thía hơn việc cần phải vượt qua những trở ngại tâm lý này.

  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy và cầu chúc sự trường thọ của Thầy cô cùng các đạo hữu.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 9. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết này ạ.
  Om Ah Hum.
 10. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi giang day cho chung con hieu va thong suot ve su mac cam cua ban than.Mac cam tu than,ngu,tam la nhung chuong ngai lon cua ban than moi nguoi nen kho ma tien tu giai thoat.Duoc su huan thi cua Thay ma chung con co the tranh duoc nhung dieu lam lac khong thiet dang nay.Con nguyen noi guong theo got chan sen cua Thay,Phat,Phap,Tang tu day cho den khi giac ngo toi thuong va y giao phung hanh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh tinh thuc giac ngo.
  Om Ah Hum.
 11. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết .Cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thi cho chúng con .Đối với bản thân con khi mới tu tập cũng có nhiều mặc cảm về bản thân từ đó tạo ra một hàng rào bảo vệ vô hình tạo cho mình một khoảng không gian quy chụp khiến bản thân nghĩ rằng mình chỉ đạt được như thế này , thế kia , cũng như sợ điều này điều kia dẫn đến cảm giác sợ hãi hoặc cảm thấy bản thân mình kém cỏi .Nhất là những lúc có công việc nhiều và thời gian dành cho việc đọc cũng như comment trên chanhtuduy.com ít .
  Qua bài viết con càng cảm niệm sâu sắc hơn nữa ơn phước của Bổn Tôn gia hộ qua kênh chuyển vị Thầy khi có pháp tu vi diệu .Con càng cảm thấy mình may mắn khi được quy y và trì giới .Khi giữ được giới cũng là được vô lượng công đức .Cũng như qua ngày tháng con cảm niệm càng sâu sắc hơn từ trường ơn phước lớn của Bổn Tôn qua kênh chuyển vị Thầy khiến cho mọi thứ xung quanh con thay đổi từng ngày từng giờ .Chính vì thế sự mặc cảm càng ngày càng xóa nhòa mà thay vào đó chính là thái độ hân thưởng ,hoan hỉ .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Nguyện cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
 12. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Bài Thầy viết hay quá Thầy ơi! Con luôn đọc đi đọc lại loạt bài về xóa bỏ mặc cảm, tự ti mà Thầy viết (HÃY QUẲNG ĐI GÁNH NẶNG TÂM LÝ MẶC CẢM!, Niềm kiêu hãnh linh thánh, Mặc cảm..), càng đọc càng thấu hiểu, càng trang bị cho mình kiến thức để thoát khỏi cái sức ì của bản thân, khiến cho con mất rất nhiều cơ hội tiến thân, cũng như tu học. Mặc cảm nên không nói lên suy nghĩ của mình, cứ cho là mình không có khiếu ăn nói, nói ra sợ sai, mà nhiều khi còn tự nghĩ đó là chuyện không đáng nói,là mình đang khiêm tốn, nhưng thực ra trò đang nuôi mầm ngã mạn mà không biết. Rất nhiều khi con tự trách cứ mình, thật là điều tai hại, đúng như lời thánh tăng Gampopa dạy: “Suy gẫm thánh ngôn của Bậc Giác Ngộ mà không giúp đoạn trừ được những phiền não cũng giống như mang theo liều thuốc quý mà không sử dụng. Đây là một thất bại trầm trọng.”. May mắn cho trò, cũng như đạo chúng, là giờ đây chúng trò được Vị Thầy cho theo học, cho nên tâm lý cũng dần chuyển biến tích cực, nhưng con biết con còn phải phấn đấu nhiều lắm. Học trò cảm tạ Đạo Sư vì luôn chỉ thẳng vào những tâm lý tiêu cực và chỉ dạy những phương pháp vi diệu để chuyển hóa chúng.
  Trò xin đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi thưa Thầy .con cảm tạ ơn Thầy đã có những lời dạy giúp chúng con vượt qua mặc cảm của bản thân .
  Con xin Cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy ,Cô.
  Om ah hum
 14. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật.
  Kính bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Trước đây, con cũng mắc phải lỗi lầm là mặc cảm về bản thân mình. Con đã từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi quyết định Quy Y, vì đây là việc hệ trọng của cả một đời người. Những tâm sự của đạo hữu Thầy có đề cập đến trong bài thật sự giống với suy nghĩ của con trước đây. Con từng lo sợ rằng mình sẽ không giữ được giới.
  Nhưng từ khi con Quy y Tam Bảo, con nhận ra đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời con từ trước đến nay. Con nhận ra Phật Pháp không phải là điều gì đó quá xa vời, mà những lời răn dạy của Đức Phật, của Bồ Tát và các vị Thánh Đức chúng ta khi áp dụng vào đời sống thì sẽ được rất nhiều lợi lạc. Quan trọng nhất là sau khi Quy Y, được gần gũi các thiện hữu, được đọc các bài Pháp trên chanhtuduy.com, tâm thức con được xoay chuyển và dần đi đúng theo quỹ đạo chánh Pháp. Con đã không còn sợ hãi các loài quỷ thần như trước kia mà trong con dần khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được là Phật tử – thân phận cao quý. Con biết buông bỏ dần ngã ái, con đã biết nói lời xin lỗi, sám hối khi phạm phải sai lầm. Con đã học được cách đối phó với bát phong, ngũ dục… Thầy đã từng huấn thị rằng: chuyển hoá tâm là điều quan trọng nhất, và con cảm nhận tâm thức con đã chuyển dần theo hướng tích cực hơn.
  Con cầu mong rằng sẽ có thật nhiều chúng sanh có duyên lành sớm được Quy y Tam Bảo.
  Cầu mong cho những đạo hữu đã có duyên lành được hạnh ngộ bậc Thiện tri thức hãy biết trân quý cơ hội mà “làm theo đừng móng nghĩ suy”, đừng để uổng phí thời gian quý báu vì vô thường đến bất ngờ nào có ai hay…
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Hôm nay con đọc lại bài này, mà tâm con tràn đầy sự hoan hỷ xen lẫn nghẹn ngào và xúc động.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy. Thầy đã giảng cho con hiểu tác hại của sự mặc cảm, và những rào cản do mặc cảm gây ra với người tu, và từ đó con hiểu được để vững tin trên con đường tu tập.
  Khi con gặp những thất bại trong cuộc sống, có những khuyết điểm về hình tướng, đặc biệt là khi phạm lỗi hay phạm giới con không nên mặc cảm vì tu tập là có thể chuyển nguyện, chuyển hóa tâm và tích tập công đức bổ khuyết cho những điều thiếu xót, sai phạm.
  Khi tu tập con hiểu rằng, điều kiện cuộc sống còn khó khăn, hình tướng bên ngoài không như ý muốn hoặc vướng vào phải bệnh tật, hoạn nạn đều do ác nghiệp từ thân khẩu ý được huân tập từ nhiều kiếp chiêu cảm ra quả báo hiện tiền. Do vậy, con tinh tấn tu tập, thực hiện tốt pháp tu sùng kính đạo sư, thực hiện các hoạt động tâm linh hàng ngày để nhờ đó mà có sự chuyển hóa. Khi con tinh tấn tu tập, đặc biệt là sùng kính đạo sư thì dòng nước thanh tịnh ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy chuyển hóa những tội lỗi, bụi bẩn từ ác nghiệp thành sự an lạc tốt lành. Dòng nước bẩn chứa đầy tội lỗi, ái ngã, bát phong của con được lọc qua dòng nước thanh tịnh của Thầy và Bổn Tôn, biến đổi nước dơ thành công đức; chuyển hóa tâm phàm phu chao đảo bởi tam độc, ngũ dục thành tâm quân bình; để con được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Qua bài của Thầy con hiểu được rằng, biết mình có khuyết điểm nhưng nếu tu tập tinh tấn và với niềm tin kiên cố vào Thầy và Bổn tôn, với sự sùng kính vị Thầy vô biên thì người tu sẽ có sự chuyển hóa về tâm, về cuộc sống thế tục cũng như trí tuệ được khai mở như lời Thầy dạy: “Đừng mặc cảm thân thể mình vì trong đó có trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh), do vậy theo Mật điển người tu chuyển sân thành trí, cũng như chuyển an thành tịnh, không gì khác biệt về mục đích tối thượng, khác nhau ở phương tiện tâm linh mà thôi. Do vậy, không ngẫu nhiên trong Mật giáo có câu “ngũ độc tức là ngũ trí” (năm độc là năm trí), tức là từ tham, sân, si, mạn, đố chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí.”. Vì vậy, khi đã Quy Y với thân phận cao quý Phật tử, cùng với niềm kiêu hãnh thiêng liêng, con phải từ bỏ ý nghĩ mặc cảm thì mới tiến tu trên con đường đạo pháp.
  Bài giảng của Thầy còn giúp con hiểu rõ hơn trong việc thực hành Bồ đề tâm dụng, trợ duyên những người hữu duyên với con đến được với chánh pháp. Không phải đợi đến khi con “được cái gì đó” thì mới mạnh dạn trợ duyên mà tùy từng khả năng, hoàn cảnh con đều có thể phát tâm trợ duyên cho người thân, người quen, người con gặp gỡ đến với Phật pháp, đôi khi chỉ đơn giản thông qua các hành vi thân ngữ tâm đúng đắn của con cũng đã gieo được những cảm nhận tốt đẹp về Phật pháp trong lòng họ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho con một bài pháp sâu sắc, giúp con bỏ được sự mặc cảm của bản thân để tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm làm lợi cho mình và tha nhân.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 17. Nguyễn Minh Nhật (du học sinh tại Úc) says:
  Kính bạch thầy,
  Con đã đọc bài viết ạ. Con hoan hỉ khi thấy mình được “tỉnh ngộ” đôi điều khi đọc lời dạy của thầy đã từ bi giảng giải cho chúng sanh. Mỗi khi con đọc bài, để lại comment, con đều mặc cảm lo sợ liệu mình có viết sai gì ko, dùng từ có bất kính hay phạm lỗi lầm gì không, mình đọc nhưng không hiểu được nhiều nội dung bài thầy muốn truyền đạt, liệu như thế bản thân mình có khả năng tiếp bước trên con đường tu tập được không? Thời gian cuối năm này con bận rộn và mệt mỏi với việc thi cử, bài tập, học hành nơi xứ người, con cảm thấy lo lắng, mặc cảm mình đang làm không tốt, không an yên khi không đọc và viết comment hàng ngày được. Nhưng giờ con hiểu, tu là để giải thoát, an yên, mọi sự hanh thông chứ không phải để mẵ cảm, rước thêm phiền muộn vào tâm. Con sẽ không để mặc cảm của bản thân cản bước con trên con đường tu tập ạ.
  Con cảm tạ sự từ bi của Vị thầy và cầu chúc cho sự trường thọ của Thầy Cô ạ.
  Om Mani Padme Hum
 18. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết về mặc cảm của người chưa tu tập, đang tu tập. Là cơ hội cho bất kỳ ai, vượt qua chính mình để tìm về nơi nương tựa chân thật nhất. Vì mặc cảm bản thân, vì việc này, việc kia mà nhiều người đã tự bỏ mình đi cơ hội tìm được an lạc, viên miễn. Con cũng từng nghe nhiều người nói về phật pháp, rất mong muốn được tu tập nhưng luôn tự kiếm cho mình những lý do vô cùng bùi tai, nghe chừng quá hợp lý để từ từ một chút, chậm một chút. Nhưng cuộc sống vốn không chờ một ai, thời gian kéo họ đi theo nhiều chiều mà chỉ lúc họ bị gẫy, dập, bị bệnh tật, được chứng kiến vô số đau khổ, phiền não, rồi bao thứ rác rưởi của cuộc sống ngày ngày đè nặng, rồi lại là vô số lý do để lại hẹn ngày mai. Trong khi chỉ bằng việc quy y cửa Phật, đã là người giữ 5 giới, là cơ hội có được vô số lợi lạc. Bên cạnh những người còn đang chần trừ để tu tập, thì cũng vì vô số mặc cảm về thể trạng, tuổi tác, trình độ lại tự tạo nên một bức tường vô hình trước đạo chúng, và bản thân mình cũng là tự chấp nhận tự thua chính mình.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ ra rõ ràng sự lợi lạc của quy y, theo tu tập, là đệ tử của Đức Thế Tôn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong nhiều người đủ dũng khí, thắng bản thân mình, bỏ qua mặc cảm bản thân, xã hội để chọn cho mình niềm hỷ lạc, hạnh phúc viên miễn.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “MẶC CẢM”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên.
  Qua bài viết con hiểu được mặc cảm bản thân bao gồm: mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ, mặc cảm về tâm và vì sao không nên mặc cảm.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh sẽ không mặc cảm bản thân.

  Om mani padme hum.

 20. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con cũng như chúng sanh hữu duyên bài pháp thật quý báu đó là bài”Mặc Cảm”.Qua bài này,con biết được mặc cảm về thân,ngữ,tâm là trở ngại lớn cho người tu tập.Khi mặc cảm thì người tu sẽ thấy mình không bằng ai,làm việc bị lỗi,không làm được việc này,không tu được và sẽ thoái lui trên đạo lộ giải thoát…Nhờ sự để tâm và từ bi của vị Thầy,Thầy ban cho chúng con những pháp tu thật vi diệu như:đọc thần chú,thực hành 16 động tác Bồ đề tâm,tác pháp quy y Tam bảo mỗi ngày,giữ giới,đọc bài và viết comment hay tham gia những đợt pháp hội, pháp sự,từ đó chúng con tích tập được nhiều công đức,chúng con sẽ không còn mặc cảm và sợ hãi vì phạm giới,giống như một ít muối bỏ vào cốc nước thì sẽ không làm nước bị mặn.Con cảm tạ ơn Thầy đã hóa thân đồng dạng với hình tướng cư sĩ,hiểu nổi mặc cảm của chúng con mà từ đó có phương pháp dạy chúng con theo tinh thần vui tu hơn là gắng tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 21. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 22. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài mặt cảm rồi ạ.
  Con Cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giản dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được nhiều và phán xét lỗi lầm của mình và tỉnh thức và giác ngộ. con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum.
 23. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài là những lời giáo huấn cho những ai đã và đang trong quá trình tu tập là phải biết xem trọng thân người quý báu này là con của Phật là hoàng tử cao quý. Chúng ta không nên coi thường bản thân không gì mặc cảm của mình mà gây cản trở trên con đường tu tập .
  Om Mani Padmê Hùm.
 24. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bachh Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi , con hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy, con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum!
 25. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết ” Mặc Cảm ” của Thầy.
  Con hiểu rằng mặc cảm về thân, ngữ, tâm là trở ngại cho người tu tập. Và mặc cảm về tâm là trở ngại lớn nhất. Muốn đi được tới thành phố giải thoát thì việc đầu tiên phải làm là quy y đầu Phật. Khi trở thành Phật tử chính thống sẽ được hộ Pháp Kim Cang trợ lực, từ đó trở nên mạnh mẽ và có sức mạnh để chuyển hoá tâm.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 26. Mật Trang Xuân says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết : MẶC CẢM 

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải về mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân .Khi ai đó tự coi thường, tự hạ mình , tự trách bản thân một cách thường xuyên và vô lý, người ấy được cho là mặc cảm cá nhân. Mặc cảm cá nhân là một chướng ngại cực kì lớn trên đường tu, là một loại thuốc độc tâm linh nguy hiểm. 

  Kính Bạch Thầy!

  Qua bài viết con hiểu được rằng là người con Phật khi được Quy y truyền giới thì thường khởi lên niềm kiêu hãnh linh thánh , quan trọng hơn là công đức giữ giới vốn giá trị “gấp ngàn lần” so với làm phước , làm thiện của ngoại đạo và nghiệp báo mà mình mặc cảm cho là cố định không thể thay đổi thì đó là quan kiến ngoại đạo, đối với đạo Phật tu là để chuyển nghiệp. 

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 28. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “Mặc cảm” của Thầy rồi ạ. Qua đây con hiểu được khi người tu mặc cảm về Thân, Ngữ, Tâm thì gây ra những trở ngại như thế nào trên con đường tu tập, tiến đến sự giải thoát. Và tầm quan trọng của việc quy y, một người dù có tu tập nghiêm túc, trì giới nghiêm túc mà không quy y cũng như một học sinh dự thính, kết quả không được công nhận.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy qua bài viết này đã cảnh tỉnh và nhắc nhở chúng con vượt qua sự mặc cảm và chiến thắng bản thân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  om ah hum

 29. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc được bài pháp của vị Thầy, con xin tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy,  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ về tác hại của sự mặc cảm, sự mặc cảm về thân, ngữ, tâm là trở ngại lớn cho người tu Phật, trong đó “mặc cảm về tâm là ngăn ngại lớn nhất cho người tu. Vì đây là trở lực lớn cho pháp nhẫn” pháp nhẫn vốn là vô lượng công đức. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, con nhận thấy bóng dáng con trong sự ” mặc cảm ” Thầy đã giúp chúng con xoá bỏ mặc cảm,con sẽ quán xét bản thân để không tự gây cản trở cho con trên con đường tầm cầu giải thoát. Con cảm nệm ân đức lớn lao của Bổn Tôn, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy đã gia hộ cho con cùng các chư huynh, đệ kim cang được trở thành học trò của vị Thầy, Tịnh Trú Mật Gia Song Nguyễn, được thọ pháp Quy y từ vị Thầy từ bi, trí Tuệ. Chúng con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: “Mặc cảm”. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho con một bài học quý giá về mặc cảm và cho hiểu rằng chính tâm lý mặc cảm, niệm tưởng tiêu cực sẽ tạo ra sự trở ngại lớn cho những hành giả đang bước đi trên hành trình giác ngộ.

  Mặc cảm tự ti về một mặt nào đó cũng là biểu hiện của cái ngã, sợ chạm phải vào cái “tôi” nên con người thường tự co mình lại với những suy nghĩ tiêu cực, sợ mình không làm được hay sợ Thầy “nộ pháp” nên không dám làm tiếp. Nhưng một điều quan trọng mà hành giả hay quên đó là “chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình” và “hãy tuân thủ lời dạy của Thầy không chút lỗi gì, hãy làm theo đừng móng nghĩ suy.”

  Từ ngày được theo chân Thầy, Thầy đã tạo cho con được niềm tin trong cuộc sống, niềm tin rằng mình thực hành yoga Thanh trí sẽ được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành công xã hội và đời này an lạc, đời sau cực lạc. Thầy giúp học trò bổ khuyết, sửa chữa những lỗi lầm và phát huy thế mạnh của bản thân, thực hành những phương pháp phù hợp với bản thân để được cảm niệm ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, được khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh là người Phật tử chân chính.

  Chỉ với vài năm, nhờ sự truyền cảm hứng của Thầy mà đệ tử, học trò chúng con được vui học yoga Thanh trí và môn yoga Thanh trí với lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đã lan tỏa khắp muôn nơi, mang lại lợi lạc cho hữu tình trong và ngoài nước. Điển hình như tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội” tỏa sáng nhờ trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã giúp học trò, bạn đọc khắp nơi không phân biệt giới tính, màu da, quốc gia, tôn giáo được kết nối với Thầy và tiếp cận với ngọn đuốc chánh pháp của đức Thế Tôn, hiểu được lời dạy của đức Phật thông qua các bài viết dễ hiểu “pháp là cuộc sống” trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” và khoa học biện chứng của Thầy, giúp chúng con được chuyển hóa tâm và có được bình an nội tại, vượt qua được những khó khăn trong đó có cả tâm lý mặc cảm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhiệt tâm dạy dỗ con, cho con được cơ hội đọc bài và viết comment hàng ngày, được thực hành, diễn tập tu pháp của Thầy truyền ban để được thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 32.  

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con hiểu được cốt lõi của vấn đề “mặc cảm”. Bản thân con trước đây cũng hay mặc cảm về bản thân nên đã gây khó khăn không ít cho con trong cuộc sống lẫn công việc.

  Nhờ vào bài viết của Thầy con hiểu thêm: “Mặc cảm” là một trạng thái tâm, không nhìn thấy bằng hình dạng, hay sờ nắm được. Nhưng đó là xúc tình tiêu cực chỉ đem lại hậu quả xấu chứ không phải kết quả. “Mặc cảm”   là niệm tưởng những niệm tưởng tiêu cực khởi lên “xem thường thân thể mình” thì cũng sẽ chiêu cảm những nghiệp xấu đến theo lực phản xạ tác động mà nhà khoa học  GS Emoto  đã chứng minh trong cách thử nghiệm của 3 chén cơm. Ông đã thử nghiệm bằng cách lấy 3 chén cơm: chén thứ nhất tập trung niệm tưởng thiện lành nói lời “cảm ơn”, chén thứ hai thì chê bai chửi rủa “đồ ngu”, còn chén thứ ba không nói gì sau đó 3 ngày sau cả ba chén cơm đều có mùi khác nhau. Chén thứ nhất lên men có mùi dễ chịu, chén thứ hai mốc đen mùi khó chịu, chén thứ 3 mốc xám mùi chua.  Vì vậy khi ta khỏi lên niệm tưởng tiêu cực sẽ nhận hậu quả tiêu cực.

  Như vậy khi  ta giữ niệm tưởng mặc cảm dù về thân, ngữ, tâm cũng đem lại những đều đem lại hậu quả không tốt. Nhất là mặc cảm về tâm khi đến với con đường tu tập thực hành pháp để an lạc đời này cực lạc đời sau. Trong khi tu Phật mục đích tối thượng là về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vì mặc cảm bản thân không chiến thắng sẽ bị bỏ lỡ cơ hội quý báo. Vì ó là những suy nghĩ do ta nghĩ chưa chắc đã đúng “vì chưa đắc thánh quả không được tin vào tâm ý mình”.

   

  Thầy dạy chúng con Yoga thanh trí khi khởi lên niệm tưởng tốt đẹp về chúng sanh như trái banh đánh vào tường tức nhiên sẽ có một lực tương đương đánh ngược lại. Vì vậy khi chúng con thực hành Yoga thanh trí một thời gian ngắn một – hai năm sẽ chuyển hóa tâm thành tựu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự,thành đạt xã hội. Muốn được kết quả tốt hì phải qua quá trình phấn đấu chiến thắng bản thân. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi hòa  và chiến thắng  được thì cũng qua quá trình rèn luyện. Nhưng dù hiện tại chưa đạt kết quả tốt nhất nhưng cũng đã có tham gia chiến đấu  và sẽ chiến thắng, còn nếu như không mạnh mẽ chiến đấu thì chẳng bao giờ chiến thắng. Như Thầy thường dạy chúng con “con thuyền giữa biển mênh mông còn xa lắm nhưng vẫn tin ngày cập bến”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

   

 33. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ MẶC CẢM” Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc, giảng luận cho chúng con hiểu tác hại của sự “ Mặc cảm” là một trạng thái của thân ngữ tâm là rào cản trở ngại trên đường tu tập. Con cảm tạ ơn Thầy nhờ sự để tâm của vị Thầy đã cho con có cơ hội quý báu được nương tựa nơi vị Thầy bậc Tuệ trị thức. Dưới sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi với lòng Bồ đề tâm luôn vì lợi lạc của học trò đệ tử và chúng sanh hữu duyên ban cho chúng con những pháp tu vị diệu với nhiều phương tiện thiện sảo ứng dụng “pháp vào cuộc sống” dễ dàng diễn tập, thực hành và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày không phụ thuộc và không gian thời gian, giúp chúng con có được sự chuyển hoá tâm kỳ diệu, khởi phát niềm niềm kiêu hãnh linh thánh, vui tu chứ không khổ tu. Chúng con vượt qua những trở ngại, xoá bỏ những tâm lý mặc cảm từ đó có được hạnh phúc chân thật thong dong trên hành trình về thành phố giải thoát, an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được như Thế.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 35. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy  “Mặc cảm “ rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ chỉ  dạy cho chúng con hiểu rõ về tác hại của sự mặc cảm và đó chính là mặc cảm tâm lý về niệm tưởng tiêu cực sẽ tạo ra sự trở ngại lớn cho những hành giả đang bước trên hành trình giác ngộ .

  Nhiều lúc chính bản thân con cũng luôn có một cảm giác như vậy luôn cảm thấy bản thân mình không tốt nên mặc cảm tự ti về mặt nào cũng là biểu hiện của cái ngã , sợ chạm vào cái “ Tôi” nên con tự co mình lại với những suy nghĩ tiêu cực , và sợ hãi luôn cảm thấy mình thấp kém không làm được để rồi cam chịu nỗi khổ mà không có lối thoát .

  Từ ngày được biết đến trang chanhtuduy.com , được theo học vị Thầy , Thầy đã tạo cho con niềm tin trong cuộc sống , niềm tin mình được thực hành yoga thanh trí , thì cuộc đời con  đã  dần thay đổi nhờ được sự che chở , bảo vệ , để tâm của  Thầy con  an tâm thong dong hoan hỷ đón nhận niềm hạnh phúc tự tâm và dần xoá bỏ sự mặc cảm về mọi mặt trong đời sống để có ý chí kiên cường vươn cao ,vươn xa trước mọi phong ba bão táp .

  Qua bài viết của Thầy con càng cảm niệm sâu sắc hơn nữa ơn Phước của Bổn Tôn gia hộ qua kênh vận chuyển của vị Thầy đã ban cho chúng con pháp tu vi diệu để được an lạc đời này , cực lạc đời sau .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 36. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 37. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về  sự  mặc  cảm   của  bản  thân  ảnh  hưởng  như  thế  nào  đối  với  người  tu

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 39. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ với những luận giải của Thầy với tình trạng tâm lý mặc cảm đã tồn tại ở không ít người hiện nay. Khi quán xét lại chính mình trước đây con cũng không tránh khỏi có những giây phút trỗi dậy những xúc tình tiêu cực này.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con để con có những cách đối trị và vượt qua những trở ngại đó tiếp tục đi trên hành trình về thành phố giải thoát

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 40. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con  đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani Pamde Hum .

 41. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc xong bài viết này ạ. Con hoan hỷ được đọc những luận giải của Thầy về mặc cảm trên các bình diện thân, ngữ, tâm trong quá trình tu tập. Giới cấm số 8 trong 14 điều chính là “Coi thường hay mặc cảm bản thân”. Từ đó, con càng có được niềm tự hào và kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật, được theo bước chân Thầy tích lũy trí tuệ và công đức, dần xóa bỏ những mặc cảm không đáng có, chuyển hóa tâm, chuyển nghiệp để được “an lạc đời này và cả những kiếp sau”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng cho chúng con về biểu trạng của tâm lý mặc cảm,  những tổn hại khi khởi niệm tiêu cực mặc cảm và giúp chúng con vượt qua tâm lý mặc cảm bằng niềm kiêu hành linh thánh của hành giả kim cang thừa dù còn chất ngất vô minh nhưng vẫn thực hành bồ đề tâm vì lợi lạc của bản thân mình và tha nhân.

  Thông qua lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến mà ngày ngày con không những có được tri kiến Phật đà,  tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ mà còn vượt qua được mặc cảm cá nhân,  khởi phát niềm kiêu hành linh thánh,  dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình để điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm,  giúp bản thân của ngày hôm nay tốt hơn bản thân của ngày hôm qua và luôn biết hoan hỷ với thiện hạnh của người khác,  có được tinh thần vô úy,  tác pháp chiếu quang lợi mình,  lời người.
  Cũng là người con Phật,  cũng được quy y Tam Bảo,  nhưng chỉ có học trò ở Mật gia Song Nguyễn ý thức được vai trò thái tử Pháp vuong Hoàn Vũ mà khởi phát niềm kiêu hãnh linh thiêng,  được thực hành diễn tập các tu pháp cao quý,  được là đệ tử và học trò của Thầy và vững tin theo chân Thầy đến khi đạt giác ngộ tối thượng. Chúng con loại bỏ được tâm lý mặc cảm là nhờ sự chỉ dạy tận tình của Thầy,  nhờ phương pháp sư phạm cùng nhiều phương tiện thiện xảo của Thầy,  những pháp tu dễ thực hành,  hiệu quả vô song,  có tính chất tự động hóa chuyển hóa tâm và có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc,  đời sau cực lạc. Chính Thầy thắp lên ngọn lửa niềm tin vào Phật pháp và vào chính khả năng đạt giác ngộ của chúng con nếu chúng con tinh tấn thực hành tu pháp nền tảng giác ngộ,  thì chắc chắn chúng con có được thanh gươm trí tuệ,  chặt đứt xiềng xích của vô minh và đạt đươc giác ngộ tối thượng. Chỉ có Thầy mới luôn khuyến tấn chúng con: con làm được. Con tinh tấn hành pháp thì sẽ được như Thầy Cô. Thầy Cô đã thân giáo rồi. Còn những nơi khác thì các vị đầu trò áo vuông,  không những không đưa ra tu pháp rõ ràng lý sự viên thông mà họ còn cản trở người tu tập bằng việc gây khó khăn trong hành trình giác ngộ,  lấy ăn chay tạo ra hàng rào tâm linh, làm đồ chúng càng mặc cảm, không dám nghĩ đến việc thực hành pháp mà chỉ nghĩ đến việc cúng dường cho họ và lao tác trong chùa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội quý báu được hiểu lời dạy của đức Thế Tôn,  được thực hành,  diễn tập lục diệu pháp môn hành ngày,  được bước đi trên hành trình giác ngộ với sự tự hào là đệ tử của Thầy, là người con Phật chân chính.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.Thầy đề cập đến vấn đề “mặc cảm” không phải của riêng ai mà con nghĩ đó hầu hết đều liên quan đến mọi người kể cả người ngoại đạo cũng như người tu Phật.Con cảm tạ với tâm Bồ đề của Thầy thông qua lục Diệu pháp ,Chanhtuduy.com và một số thiện xảo khác Thầy đã truyền cho chúng con lòng tự tin vào bản thân mình thông qua thân, ngữ ,tâm trên con đường thực hành Pháp và áp dụng Pháp là cuộc sống.Thầy đã khai tuệ cho chúng con không sợ bất cứ điều gì khi đi đúng con đuongwf Chánh pháp vi diệu.Trong khi có những chùa luôn reo rắc những nỗi sợ hãi mà người tu phải làm việc nọ việc kia,lễ bái để hoá giải rất tốn kém.

  Con thấy rất hạnh phúc được Quy y Tam bảo,được sự quan tâm và chỉ dẫn của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy trong cuộc sống hàng ngày dù gặp khó khăn đến đâu con vẫn cảm thấy tự tin và bình tâm giải quyết con thoát hẳn sự lo sợ như trước nữa

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh

  Caauf cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Ah Hum

 44. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải về mối nguy đến từ mặc cảm về Thân-Ngữ-Tâm cũng như những phương pháp đối trị với chúng.

  Bài viết giúp con hiểu về Sanh Nhẫn, tức nhẫn chịu với nỗi khổ thể chất, thời tiết và môi trường bản thân. Con hiểu rằng hành giả không nên mặc cảm về thân thể mình bởi đó là trụ xứ của 100 Bổn Tôn Hiền minh lẫn Phẫn nộ. Đồng thời với đó là không nên mặc cảm khi sống đời cư sĩ, bởi chính việc cọ sát với đời thường sẽ giúp ta đào luyện Sanh Nhẫn tốt hơn, đưa đến sự Giác Ngộ tốt hơn người tu xuất gia, là điều mà Pháp Vương Gylawang Drukpa đã khẳng định.

  Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con những ưu điểm không thể nghĩ bàn của đời sống cư sĩ, điều mà xưa nay thường bị xem nhẹ. Thậm chí người ta thường cho rằng phải xuất gia, phải quay lưng lại với cuộc đời mới là tu. Theo pháp Yoga Thanh Trí, thay vì trốn tránh những vấn đề cuộc đời, chúng con học cách đối mặt và chuyển hóa chúng theo quỹ đạo Chánh Pháp. Những sự hanh thông liên tiếp của Mật Gia Song Nguyễn là minh chứng tuyệt vời cho khả năng tu tập của người cư sĩ khi theo đúng phương pháp vị Thầy chỉ dạy.

  Tiếp đến, con hiểu rằng mặc cảm về ngữ có thể được đối trị thông qua việc hoạt dụng Bồ Đề Tâm. Ở Mật Gia, chúng con thường xuyên được luyện tập việc sử dụng ngôn ngữ khi comment, khi cầu nguyện, khi thực hành pháp. Có những huynh đệ ít nói, ít viết, ít vốn từ vựng, nhưng chỉ sau một thời gian đến với “khu vườn Đạo Pháp” chanhtuduy.com, khả năng sử dụng ngôn từ đã phát triển nhanh chóng. Vừa qua đạo huynh Mật Từ đã bảo vệ thành công quan kiến của mình trong môi trường quốc tế với phương pháp luận được Thầy chỉ dạy. Con hoan hỷ vị Thầy thường xuyên nhấn mạnh vai trò của Thanh Minh trong Ngũ Minh nhà Phật với chúng con, từ đó chúng con có thể bỏ đi mặc cảm tự ti để nói và viết đúng theo quỹ đạo, đem lại lợi mình, lợi người.

  Cuối cùng, con hiểu được rằng mặc cảm về Tâm là loại mặc cảm nguy hiểm nhất đối với người tu, gây ra trở ngại cho Pháp Nhẫn. Con không khỏi xúc động khi vị Thầy động viên chúng con rằng”Khi tự nhận rằng mình yếu đuối thì phải cần sức mạnh chuyển hóa tâm, không gì hơn là quy y đầu Phật, đó là lúc ta trở thành Phật tử chính thống, sẽ được Hô pháp Kim cang trợ lực, chẳng bao lâu trở nên mạnh mẽ”. Ở Mật Giáo, vị Thầy chính là đối thể trung tâm của Phật-Pháp-Tăng. Con nhớ những lần chúng con yếu đuối trước Bát Phong thế sự, tưởng chừng có thể gục ngã, chính nhờ vị Thầy “thổi lửa” mà chúng con có thể vững vàng trở lại. Có rất nhiều câu chuyện hanh thông vi diệu ở Mật Gia, khi đệ tử vượt qua khó khăn và mặc cảm một cách bất ngờ khi đặt trọn niềm sùng mộ vào vị Thầy, từ đó nhận được đường truyền ơn phước từ Bổn Tôn qua kênh vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo để xua đi mặc cảm về Tâm cho chúng con.

  Bạch Thầy, con nhận ra rằng sự mặc cảm về Thân Ngữ Tâm gây ra do sự vô minh đều có thể được đối trị hoàn toàn nhờ việc thân cận với Tuệ Tri Thức. Không có Tuệ Tri Thức chỉ dẫn, người ta không biết phải làm gì, nói gì, nghĩ gì để có thể theo được tấm gương của Đức Phật, và thế là mặc cảm trong tu tập khởi lên trùng trùng. May mắn cho chúng con gặp được vị Thầy Mật Giáo, qua tấm gương thân giáo của vị Thầy, chúng con được “nhìn Thầy, thấy Phật”, từ đó chúng con biết hành vi Thân-Ngữ-Tâm cần được điều chỉnh đúng theo quỹ đạo như thế nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác Ngộ.

  Om Ah Hum.

   

 45. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết rất lợi lạc chúng sanh về vấn đề mặc cảm. Con người cứ để mặc cảm chi phối là tự mình đã đánh mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như việc tu tập trên hành trình giải thoát. Cầu nguyện mọi chúng sanh giữ vững tinh thần vô uý, mọi khổ đau sẽ lắng dịu.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 46. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy .

  Nhờ ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh chuyển vị Thầy mà 2 năm qua con đã có một vài thành tựu nhỏ nhất định để từ hôm nay con đã có thể sắp xếp được thời gian của cá nhân mà tập trung nhiều hơn cho việc tu tập và thực hành pháp. Nhờ sự chỉ dạy của Thầy mà con đã nhận ra mình đang nắm trong tay giáo pháp vi diệu với tinh túy Phật pháp được ứng dụng vào thực tế cuộc sống rất rõ ràng.

  Qua bài viết này con tự hào vì là người con của Phật và được theo những bước chân của Thầy để đi tới con đường giác ngộ tối thượng. Sự mặc cảm là rào cản dẫn tới cản trở việc tăng tiến trong tu tập, bài viết chính là một lời thức tỉnh cho những ai đang tu tập nhưng vẫn còn tự tin vào tâm ý của mình.

  Thầy đã thắp sáng cho con lòng tin lớn vào việc tu tập và thay đổi để mỗi một ngày trôi qua luôn có “phát bồ đề tâm” và thực hành Phật pháp và mỗi ngày trôi qua đó là mỗi ngày con cảm nhận ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh chuyển vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM !

  • Nguyên Thành says:

   Thầy hoan hỷ khi trò hoàn thành thế sự sớm hơn Thầy tưởng và ca khuc khải hoàn về Mật gia nhận nhiệm vụ mới!

 47. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và bạn đọc hiểu được sự Mặt cảm là không đúng .Con cầu nguyện sức khoẻ  và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 48. Mật Tịnh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tịnh Mai đã đọc bài viết của Thầy ạ

  Qua bài viết con hiểu rằng bản thân cần dẹp bỏ được xúc tình tiêu cực mặc cảm và niềm kiêu hãnh linh thánh khi được quy . Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội quý báu được thong dong học tập , tích lũy công đức xoá bỏ  mặc cảm chuyển hoá hành vi thân , ngữ , tâm đi đúng quỹ đạo trên con đường giải thoát cầu mong an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô mạnh khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cau nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu về các biểu hiện của mặc cảm về thân, ngữ, tâm; những trở ngại gây ra bởi sự mặc cảm và lợi lạc của việc quy y, giữ giới. Qua đó, con hiểu rằng nhờ được kích hoạt niềm kiêu hãnh thiêng liêng là người Phật tử chân chính, được có nơi nương tựa chân thật là Thầy, Phật pháp tăng mà người Phật tử đối trị được những mặc cảm về thân, ngữ, tâm. Sự mặc cảm làm phát sinh tâm lý tiêu cực tựa như rào cản để hành giả đạo Phật tiến lên trên lộ trình giải thoát. Con nhớ đến lời mở đầu phát nguyện trong nghi quỹ của Mật gia Song Nguyễn “Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc..”; cho dù hành giả hiện chưa đến đích là cõi Tây Phương cực lạc song với lời nguyện chất chứa bồ đề tâm, hành giả hướng đến các hành vi thân ngữ tâm vì chúng sanh, và đặt niềm tin vào sự giải thoát tối thượng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được tiếp cận với giáo pháp chân chính và ngày càng trưởng dưỡng niềm kiêu hãnh thiêng liêng của một người Phật tử chân chính.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Mặc cảm” rồi ạ.

  Đọc bài viết con bắt gặp đâu đó một vài suy nghĩ của mình. Nhưng nhờ sự từ bi luận giải của Thầy bằng giáo lý Phật đà mà con đã hiểu được rằng “Tu là chuyển nghiệp”, “Người tu chuyển sân thành trí, chuyển an thành tịnh”, “ngũ độc tức là ngũ trí”.

  Con cảm thấy mình thật nhiều duyên lành khi được hạnh ngộ, được làm đệ tử của vị Thầy và được bước đi những bước đầu tiên trên đạo lộ vào thành phố giải thoát.

  sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Mặc cảm” của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng chi tiết cho chúng con về những biểu trạng của mặc cảm về thân, ngữ, tâm của những người hành giả và những phương pháp, phương tiện đối trị với chúng. Con hiểu rõ hơn về lời dạy của vị Thầy “Mặc cảm thường gây trở ngại trên bước đường lập thân và cũng gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát”.

  Kính bạch Thầy! Được hạnh ngộ và thân cận vị Thầy bậc – Tuệ tri thức, đạo sư Yoga Thanh Trí và bước vào căn phòng Duy Ma Cật, con cảm niệm mỗi ngày con có thêm những niềm vui mới, tri kiến mới để xua tan đi và xóa bỏ dần đi những mặc cảm, những vô minh và tà kiến trong bản thân mình; khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh của người con Phật cũng như biết quán xét lại những hành vi thân, ngữ, tâm và thực hành pháp theo đúng tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” và “Dù còn chất ngất vô minh vẫn một lòng thực hành Bồ Đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa”.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi phổ truyền giáo pháp Yoga Thanh Trí, cho phép chúng con diễn tập thực hành Lục diệu Pháp môn mà vị Thầy đã phát kiến sau hơn 25 năm nghiên tầm, thực hành và có kết quả. Qua đó chúng con dần trang bị cho mình những thanh gươm trí huệ, vượt qua những mặc cảm về thân, ngữ , tâm dũng mãnh tiến bước chặt đứt vô minh tà kiến để lợi mình, lợi người và tiến tu trên đại lộ Giải thoát. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

   

 52. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết của vị Thầy với tựa đề, “Mặc cảm”. Trong bài viết vị Thầy đã đưa ra nhiều khía cạnh cho thấy sự mặc cảm trong đời và đạo, đặc biệt là mặc cảm trong Quy y, hoạt dụng Bồ đề tâm và mặc cảm trong khi tịnh giới. Qua đó con thấy được cơ hội Quy y, tịnh giới và hoạt dụng Bồ đề tâm đem lại lợi lạc vô song, không chỉ cho mình mà còn cho tất cả chúng sanh, không thể bỏ phí. Mọi sự mặc cảm đó là do người Phật tử vẫn còn tin vào tâm ý của mình và chưa hiểu được đầy đủ thực nghĩa, lợi ích của các pháp thực hành này.

  Mỗi lần đọc bài trên chanhtuduy.com con đều cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, như được nằm trên chiếc võng Bồ đề để lấy lại sức sau những chuyến hành trình mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đầy lợi lạc, xoá đi những mặc cảm vốn gây phiền não, sợ hãi và ngăn ngại cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : MẶC CẢM của vị Thầy .

  Qua bài viết con hiểu mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân , gây trở ngại trên bước đường lập thân và cũng gây trở ngại trên đạo trình giải thoát đối với người thực hành Yoga Thanh Trí . Mặc cảm thường là:

  Mặc cảm về thân : là tự mình gây chướng ngại tâm lý cho sự nỗ lực thể chất của mình.

  Mặc cảm về ngữ : là tự mình gây chướng ngại cho hoạt động khẩu ngữ của mình.

  Mặc cảm về tâm : là điều ngăn ngại lớn nhất cho người tu . Vì đây là trở lực lớn nhất cho pháp nhẫn, khi người tu sợ mình không thể tu được, ngại mình không thể giữ giới được, ngại mình còn thấp kém trong thực hành pháp .

  Con xin được ghi nhớ lời dạy vị Thầy : ” Khi tự nhận mình yếu đuối thì cần phải cần một sức mạnh để chuyển hóa tâm, không gì hơn là quy y đầu Phật, đó là lúc ta trở thành Phật tử chính thống, sẽ được Hộ pháp Kim cang trợ lực, chẳng bao lâu trở nên mạnh mẽ . Nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định là quan kiến ngoại đạo, nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến Phật đà, và nếu vậy cần đi từ bước đầu tiên trên đạo lộ thành phố giải thoát là Quy y”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 54. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được “Mặc cảm là xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân. Khi ai đó coi thường, tự hạ mình, tự trách bản thân một cách thường xuyên và phi lý, người ấy được cho là mặc cảm cá nhân.” Việc mặc cảm này không chỉ gây tiêu cực về thân ngữ tâm trong cuộc sống thế gian mà còn gây trở ngại trên đạo trình giải thoát, nhất là trong bước đầu tiên là “Quy y đầu Phật”. Qua đó con hiểu rằng vì sao Phật dạy “Chưa đắc thánh quả thì đừng tin vào tâm ý của mình”. Vì những mặc cảm trỗi lên đều do tâm còn nhiều dính mắc, còn nhiều lo sợ cho sự xuất thân của mình. Chỉ khi được “Quy y đầu Phật”, có được niềm kiêu hãnh linh thánh là một Thái tử Hoàn Vũ bởi sự chuyển hóa tâm. Nhưng tựu chung, để có thể được Quy Y, để có được niềm kiêu hãnh đó, chúng con ơn phước biết bao khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, vị Đạo sư Yoga Thanh Trí. Từ những phương tiện thiện xảo, những pháp môn phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc cùng sự thân giáo vị Thầy  đã ban cho chúng con tinh thần vô úy, giúp chúng con có được niềm kiêu hãnh, sự chuyển hóa tâm để thay cho những sợ hãi, mặc cảm, tự ti chúng học trò đạt được “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sánh chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm được những điểm bất lợi nếu như bản thân vướng phải sự mặc cảm về các hành trạng thân, ngữ, tâm.

  Như vị Thầy đã chỉ dạy sự mặc cảm gây cho bản thân con người những trở ngại lớn trên con đường lập thân cũng như trên con đường tới thành phố Giải thoát. Tới đây, con cảm nhận thêm được sự lợi lạc khi ngẫm tới những tu pháp trong bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy chỉ dạy, giúp cho đệ tử, học trò chúng con nâng cao được sự tự tin, rèn luyện tinh thần vô úy của nhà Phật.

  Điều đầu tiên chính là từ việc thực hành tu pháp Bồ đề tâm định quán giúp cho những rào cản mặc cảm về thân được giảm thiểu rõ rệt. Bởi vì con có thể thực hành Bồ đề tâm nguyện, thực hành thiền động bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu trong mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Do đó, những rào cản về không gian, thời gian cũng như những rào cản về tư thế, cơ thể cũng được giảm thiểu. Bởi nếu như chẳng may bản thân con bị đau chân hay đau tay thì vẫn còn những hoạt động như ăn, uống, ngồi, nằm…để thực hành, tích tập công đức.

  Bên cạnh đó, tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp cho con có cơ hội được rèn luyện tư duy biện chứng, tư duy phát triển và tư duy giải thoát, giúp cho con có cơ hội rèn luyện, sắp xếp các câu chữ một cách rõ ràng, mạch lạc theo một cơ chế tự động thông qua việc đọc bài, comment hàng ngày. Và thông qua các buổi vân tập, cầu nguyện hàng ngày còn giúp cho bản thân con có cơ hội rèn luyện khả năng ngôn từ của mình. Bởi vậy, những rào cản mặc cảm về ngữ cũng sẽ được giảm thiểu rõ rệt. Trong đó, câu chuyện thành công của đạo huynh Mật Từ gần đây nhất chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó khi huynh ấy có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường giao tiếp nước ngoài nhờ việc ứng dụng những kỹ năng rèn luyện được từ các phương pháp mà vị Thầy chỉ dạy, trong đó có Chánh kiến Quang minh Tam muội.

  Hơn nữa, từ việc trì niệm thần chú qua tu pháp Liên hoa bách bộ thần chú Đà La Ni, cầu nguyện cho chúng sanh thông qua tu pháp Bồ đề tâm định quán còn giúp cho con thoát khỏi những cạm bẫy của suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì thường xuyên thực hành cầu nguyện vì sự lợi lạc cho chúng sanh thì những suy nghĩ mặc cảm về bản thân sẽ không còn “thời gian” để mà len lỏi vào trong tâm thức của mình. Do đó, việc tinh tấn thực hành, diễn tập các tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán và Liên hoa bách bộ thần chú Đà La Ni giúp cho đệ tử, học trò chúng con có cơ hội xóa bỏ sự mặc cảm không đáng có, xây dựng tinh thần vô úy của nhà Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Kim cang tinh tấn thực hành các tu pháp trong bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy từ bi cho phép để rèn luyện tinh thần vô úy, thoát khỏi những cạm bẫy của sự mặc cảm.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Mặc cảm” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được tác hại của mặc cảm, nó sẽ gây cản trở lớn đối với hành giả đang đi trên con đường giác ngộ. Qua bài viết con đã hiểu được khi thực hành pháp thì sẽ  chuyển hoá ngũ độc thành ngũ trí, tức là từ tham, sân, si, mạn, đố thành bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi chỉ dạy và luận  giảng cho chúng con hiểu rỏ tác hại của hai chữ  mặc cảm

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Ommani padme hum

 58. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con ạ

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 60. Mật Cát Thịnh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Qua bài viết, Thầy đã từ bi khai thị cho con về tác hại của sự mặc cảm. Sự mặc cảm là một chướng ngại đối với một người trên con đường lập thân, cũng như trong quá trình thực hành pháp của người tu đạo Phật.

  Con xin cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh, cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy. Lời Thầy như động viên sách tấn chúng con giữ vững niềm tin Phật pháp, nơi vị Thầy. Tự ti và mặc cảm khiến chúng con có thể bị quật ngã bởi những sự việc tưởng chừng rẩt đơn giản mà nếu chúng con kiểm soát được thì đã không có chuyện gì xảy ra. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những lá bài qua những cơn hoạn nạn mà thực khi trải qua chúng con càng thêm cảm niệm về sự vi diệu không thể nghĩ bàn và biết ơn vị Thầy không gì có thể diễn tả. Dù có ngập lụt trong bộn bề của công việc cuối năm chúng con vẫn có cơ hội thực hành pháp trong mỗi bước đi, nhịp thở lúc mỗi sáng, giờ giải lao hay bất cứ khi nào có thể. Dù buồn phiền chưa ghé được Chánh Tư Duy thường xuyên cũng đừng lên giải đãi tự ti mà xa dời Phật pháp vì vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con những phương pháp ứng dụng khác để vượt qua những khó khăn trước mắt và vững vàng trên con đường giải thoát còn gian nan.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 62. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Mặc cảm” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Và khai thị cho con hiểu “mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân”, trong mặc cảm về thân, ngữ, tâm thì mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất cho hành giả trên đạo trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 63. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con về sự mặc cảm. Qua bài viết con hiểu được rằng mặc cảm là tự trói mình trong suy nghĩ yếu đuối của bản thân mình và để tuột mất những điều quý giá.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “MẶC CẢM”. Và trong đó chỉ rõ ba tiêu chí đánh giá về sự mặc cảm về thân, ngữ và tâm. Dù trong bất cứ sự mặc cảm nào, thì ngay tại đó đã trở trành “bức tường” ảo làm cản trờ hành trình tầm cầu bình an, hạnh phúc và sự an lạc của bản thân cũng.

  Bài viết cũng nêu ra tác dụng của việc Quy Y Tam Bảo, trở thành “thái tử hoàn vũ” là người con Phật, thọ giới và nhờ vậy như cánh cửa đón nhận sự gia hộ của Phật và chư vị Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Kính bạch Thầy, là hành giả đại thừa, hàng động bồ đề tâm vì tất cả chúng sanh là cốt lõi của đại thừa thì mỗi niệm tưởng và hành vi vì sự mặc cảm làm cản trở hoạt dụng bồ đề tâm trở thành “chướng ngại ” trên đường tu. Tuy nhiên, sâu thẳm trong mỗi cá nhân luôn tồn tại nhiều sự sợ hãi, những sự lo lắng do điều kiện hiện hữu bên ngoài cho đến nội tâm diễn biến bên trong. Người người thuời quá quan trọng ngắm mình trước tâm gương phản chiếu bởi tâm ý mình mà vô tình hay cố ý tự chui vào ốc đảo bản thân. Người mặc cảm về hình thể bản thân, kẻ thì khúc mắc về khả năng diễn đạt, trình bày và cũng kèm vô vàn niệm tưởng không thể chiến thắng bản thân. Song thành công lớn nhất chính là thắng chính mình của ngày hôm qua chứ không lấy thước đo từ bên ngoài bởi nhân duyên, phước báu, nghiệp duyên khác nhau. Vì vậy, dẫu “chất ngất vô minh” song tự hào mình là người con Phật, đang trên hàng trình tự thân tu sửa thì sơm hay muộn, đích đến sẽ hiện bày.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 66. Kính Bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm ban cho chúng con bài pháp quý báu Mặc Cảm để chúng con vượt qua rào cản trên con đường tu tập giải thoát.  Đọc bài viết con hiểu được tầm quan trọng khi thọ nhận lễ quy y vị Thầy tâm linh

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 67. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy “Mặc cảm”. Qua đó con hiểu rằng, mặc cảm là một xúc tình tiêu cực của bản thân. Bản thân con người bao gồm thân, ngữ, tâm, trong đó mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại nhất cho người tu, bởi những cản trở cho rằng mình không tu được vì không giữ giới được, hoặc ngại mình mình còn thấp kém trong thực hành pháp. Con cũng hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quy y, đó là lúc chúng con khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật chân chính, cùng với sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh chúng con sẽ có được sự chuyển hóa tâm, sẽ được Hộ pháp kim cang trợ lực, ngày càng trở nên mạnh mẽ để hun đúc tinh thần vô úy Phật đà. Tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật, vì vậy muốn bước trên đạo lộ giải thoát thì trước hết chúng sanh cần phải quy y.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, một người tu Phật nếu có sự mặc cảm sẽ là nhân tố ảnh hưởng đến con đường giải thoát của mình vì khi người tu Phật có sự mặc cảm sẽ tác động qua 3 hành vi thân, ngữ, tâm. Từ đó làm cho người tu Phật luôn có những suy nghĩ tiêu cực, hành động và lời nói rụt rè, tự ti trước những khó khăn hoặc đối diện với người có chức quyền hay giàu có ở mặt thế gian, và đó là một lối suy nghĩ sai lầm. Theo quan kiến đạo Phật, người tu Phật được quy y Tam bảo sẽ trở thành người con của Phật là thái tử của pháp vương hoàng vũ có thân phận cao quý, hơn tất cả chúng sanh trong 6 cõi, thì không phải có gì để mặc cảm mà ngược lại còn cảm niệm niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi ta là một người  con của Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Mặc cảm”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, phá tan tâm lý mặc cảm trong chúng con.

  Đọc bài viết, con nhớ đến câu chuyện “Niềm tin tiêu cực xiềng xích những chú voi” mà con đọc được trong một cuốn sách.

  Chuyện kể rằng ngay từ khi còn bé, người quản tượng cột chân voi con vào một chiếc cọc trên mặt đất. Do vẫn còn nhỏ, nó không đủ sức giật đứt sợi dây, bất kể nó gắng sức đến mức nào. Sau nhiều giờ liền nỗ lực giật đứt sợi dây, chân nó bị nhiều vết cắt và vết bầm đau đớn. Tuyệt vọng, cuối cùng voi con cũng đi đến chỗ bỏ cuộc, bởi vì nó tin rằng nó không thể nào thoát được. Nhiều năm sau, khi voi con đã to lớn khỏe mạnh hơn gấp 10 lần, nó không còn có ý định giật đứt sợi dây để được tự do nữa. Loài vật khổng lồ với sức mạnh ghê gớm này bị giam hãm suốt đời bởi chính niềm tin hạn hẹp của nó.

  Trong thất thánh tài nhà Phật, niềm tin đứng số 1. Đại sỹ Liên Hoa Sanh cũng từng khai thị “Có niềm tin là thành công một nửa”. Mặc cảm đối nghịch với niềm tin. Mặc cảm cản trở sự nỗ lực tự thân, bản thân không muốn cố gắng thậm chí buông xuôi. Qua bài viết, con hiểu được mặc cảm bao gồm: mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ, mặc cảm về thân. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rõ thế nào là mặc cảm về thân, ngữ, tâm và Thầy phân tích cho chúng con hiểu để tự mình xóa bỏ đi tâm lý tiêu cực này. Việc diễn tập/thực hành tu pháp chánh kiến quang minh tam muội cũng giúp chúng con “xóa mặc cảm, gây tự tin” trong đạo pháp cũng như trong cuộc sống bởi lâu ngày chày tháng chúng con sẽ rèn luyện được tư duy của mình trở lên hiểu biết, nhanh nhạy, diễn đạt lưu loát hơn…

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 70. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài này: “MẶC CẢM”. Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu mặc cảm là loại xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân gây trở ngại trên bước đường lập thân, gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát.
  Con hiểu rằng mặc cảm bao gồm mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ và mặc cảm về tâm trong đó mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất cho người tu bởi gây trở lực lớn cho pháp nhẫn. Con hiểu rằng, nỗi mặc cảm này do người tự mình phóng tưởng, tự mình thêu dệt và rồi tự mình xây bức tường ngăn cách đến thành phố giải thoát. Vị Thầy đã minh định, làm vỡ tan hai tảng đá đè nặng trong tâm thức chúng con, đó là mặc cảm về giữ giới mà không dám quy y, là sự kiện thay đổi thân phận lớn lao biến người bình thường trở thành Thái tử của đấng pháp vương Hoàn vũ, mặc cảm về sợ phạm giới làm ảnh hưởng tới vị Thầy tâm linh. Con hiểu rằng người mặc cảm giống như người nghèo mang tư duy định kiến “số phận vẫn mãi là số phận” nên đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội làm giàu, bỏ qua cơ hội “đổi đời” quý giá, và… khổ đau vì không biết mình hạnh phúc nên kết quả sẽ nghèo mãi không giàu. Xong nhìn lại trong xã hội, lắm kẻ tà sư vẫn hằng nắm bắt tâm lý này mà không ngừng dìm hàng người cư sỹ, khiến tường thành mặc cảm nơi họ bị trát thêm bùn đen nhem nhúa như nói rằng người cư sỹ không thể tu tập giải thoát, điều này trái ngược với lời tuyên thuyết bi mẫn của Đức Phật “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”, hay đức Pháp vương Gyawal Drukpa 12 đã khẳng định người tại gia tu trong môi trường, hoàn cảnh đời thường sẽ giác ngộ tốt hơn người tu xuất gia, vì có cơ hội cọ xát thực tại hiện hữu sanh nhẫn.
  Qua bộ môn Yoga Thanh Trí cao diệu, cụ thể hóa là Lục diệu pháp môn, vị Thầy đã ban cho chúng con lưỡi gươm trí tuệ luôn sẵn sàng để chặt đứt xiềng xích vô minh, giúp khơi dậy trong chúng con niềm kiêu hãnh thiêng liêng, giúp thiêu rụi dần những xúc tình tiêu cực. Và đặc biệt,  bài toán bù trừ được tính toán bởi nhà kinh tế tài ba giúp chúng con yên tâm kiên định tiến bước trên con đường cao thượng mà không bị ngăn ngại bởi dính mắc “lo những điều không đáng lo và không lo những điều đáng lo”, hơn hết là chúng con “tuân lời dạy không chút lỗi gì” là nền tảng dẫn chúng con mọi thành tựu. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài. Cầu nguyện cho chúng con sẽ không làm cô phụ tấm lòng vị Thầy Mật giáo.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
  Cầu nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 71. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Mặc Cảm” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng; nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định là quan kiến của ngoại đạo, nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến của đạo Phật. Bởi tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật.
  Đối với thế gian người thông minh sẽ trở thành bác học, người cần cù có thể thành tỷ phú, nhưng với đạo Phật không quy y và thọ giới thì có thể cứu mình, độ người.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu được những gì là “mặc cảm”, nhầm quán xét bản thân thêm biết trân quý thân người hiếm có như “rùa mù lọt vào bọng cây” để quy y đầu Phật làm bước khởi đầu trên con đường giải thoát. Bởi vì chỉ có loài người mới có khả năng giữ giới, còn các loài trời, thần, quỷ, súc sanh, địa ngục thì không thể được.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Mặc cảm “rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải  giúp cho con hiểu được tác hại của sự mặc cảm về hành vi thân ,ngữ tâm là sự trở ngại lớn cho những người tu phật. Bởi vì ” khi người tu sợ mình không thể tu được, ngại mình không thể giữ giới được, ngại mình còn thấp kém trong thực hành pháp” thì những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ làm cho người tu từ từ mất đi cơ hội tìm thấy sự an lạc và thoái lui trong quá trình tìm về thành phố giải thoát .Qua đó con cảm thấy mình thật ơn phước khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy Mật Giáo,vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con những tu pháp vô cùng lợi lạc cùng với những phương tiện thiện sảo phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, giúp cho chúng con dễ dàng tích tập được nhiều  công đức và tiêu từ được nghiệp chướng từ nặng thành nhẹ ,từ nhẹ thành không có chi.Từ đó giúp cho con không còn sự mặc cảm, tự ti ,sợ hãi vì phạm giới trên bước đường tu tập ,thực hành tìm về thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chung sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM AH HUM

   

 74. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài rồi ạh. Con cảm tạ ơn Thầy chỉ bảo chúng con vượt qua mặc cảm, tự ti.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trụ thể lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 75. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài “MẶC CẢM” ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ!
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!

 76. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh

  om mani padme hum

 77. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “ Mặc cảm” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phân tích, luận giải cho chúng con hiểu về mặc cảm, đây là xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân, bao gồm: mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ, mặc cảm về tâm. Qua bài viết con hiểu rằng mặc cảm có tác hại nghiêm trọng, gây cho bản thân con người những trở ngại trên con đường lập thân, đặc biệt gây trở ngại trên con đường tu tập. Qua đây con cảm niệm ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy, được diễn tập tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” giúp con  xoá bỏ  mặc cảm để có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự ,thành đạt xã hội và thong dong trên con đường tu tập. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 78. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết “Mặc cảm” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu được thực nghĩa của “mặc cảm”. Đó là “xúc tình tiêu cực của một cá nhân, khi ai đó tự coi thường, tự hạ mình, tự trách bản thân mình một cách thường xuyên và phi lý,” và “mặc cảm” gây cản trở cho người tu trên đạo trình giải thoát. Đối với người tu, có thể mặc cảm về thân, ngữ, tâm, trong đó mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất, vì đây là “trở lực lớn cho pháp nhẫn, khi người tu sợ mình không thể tu được, nghĩ mình không thể giữ được giới, ngại mình còn thấp kém trong thực hành pháp.”

  Bản thân con từ khi được biết đến chanhtuduy.com, và được vị Thầy ban cho pháp danh, cũng đã trải qua những mặc cảm về thân, ngữ, tâm, như chưa thể ngồi được kiết già; đọc bài và viết comment còn ít, các comment chưa dài, chưa sâu sắc,… Tuy nhiên, sau mỗi lần được vị Thầy cho phép được tham gia vân tập cùng các đạo huynh, đạo hữu; sau mỗi một bài con đọc và viết được comment, con cảm giác như được khai sáng hơn, thân, tâm con an tịnh hơn, những áp lực từ cuộc sống thường ngày, từ bát phong ngũ giục như bị đẩy lùi. Con hiểu rằng, mỗi lần như thế là con đã được kết nối với đường truyền tâm linh từ vị Thầy, có sự để tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy vì những ơn phước mà người đã ban cho con.

  Con cũng hiểu rằng, Quy y đối với người tu là rất quan trọng, “là bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát”. Khi quy y sẽ thành Phật tử chính thống, được Hộ pháp Kim cang trợ lực và sẽ trở nên mạnh mẽ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai sáng cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 80. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vìơloiwjlacj chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 81. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con về “Mặc Cảm”. Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 82. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu, giúp chúng con hiểu được khái niệm, tác hại của ” mặc cảm”. Theo đó, mặc  – cảm là một trạng thái của Thân – Ngữ – Tâm, “thường gây trở ngại trên bước đường lập thân” đối với người ngoại đạo và “cũng gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát” đối với người tu Phật.

  Con tạ ơn vị Thầy với tấm lòng Bồ đề tâm bao la vì lợi lac của học trò, đệ tử và chúng sanh hữu duyên mà đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực để nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” phù hợp với tính Quốc độ, tính Dân tộc và tính Thời đại, giúp học trò, đệ tử, chúng sanh hữu tình có cơ hôi tiếp cận được chánh kiến Phật đà, thông qua diễn tập, thực hành các pháp tu: “Lục Diệụ Pháp Môn – YOGA Thanh trí” mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn; Đặc biệt, học trò, đệ tử chúng con “nâng cao sự tự tin, rèn luyện tinh thần vô úy của nhà Phật.

  Kính bạch Thầy!

  Từ khi con được vị Thầy cho phép diễn tập hai pháp tu: “Chánh kiến Quang Minh Tam Muội” và pháp tu: “Bồ Đề Tâm Định Quán”. Thực hiện lời dạy của vị Thầy là “vui” tu chứ không phải “khổ” tu, nên con tích cực đọc bài và comments trên chanhtuduy.com đã giúp con có cơ hội được rèn luyện tư duy( biện chứng, phát triển và giải thoát), từ đó mặc cảm về “Ngữ” của con ngày càng giảm. Bên cạnh đó, con thường xuyên diễn tập tu pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán” , thông qua diễn tập Bồ Đề Tâm Nguyện và diễn tập thiền động trong mọi sinh hoạt hàng ngày, giúp con thêm tự tin và mặc cảm giảm dần.

  Kính bạch Thầy!

  Là học trò mới, tuổi đã “lục tuần” nên lúc đầu con còn mặc cảm, vì lúc đó con “không chịu nổi nỗi khổ về thể chất” khi ngồi “kiết già”; Chỉ khi con được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy tại pháp sự ở tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn, con cũng chỉ ngồi được thời gian rất ngắn. Thầy đã ân cần: “ông cứ tập từ từ rồi sẽ được”; Thực hiện lời Thầy dạy con đã diễn tập ngồi kiết già hơn 5 tháng qua, mỗi ngày con ngồi tăng một chút thời gian, tới nay con có thể ngồi “kiết già” được từ 25 – 30 phút mỗi lần rồi ạ…

  Sau thời gian diễn tập hai pháp tu mà vị Thầy cho phép, đã giúp con giảm thiểu được mặc cảm về Thân, Ngừ, Tâm và đặc biệt là sự chuyển hóa về Tâm!.

  Con xin đảnh lễ và tạ ơn phước vị Thầy tôn quý.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí Việt Nam, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 83. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã truyền tinh thần vô úy cho chúng con cũng như chúng sanh những ai đang mang trong mình nỗi niềm mặc cảm. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải và phân tích cho chúng con và chúng sanh hiểu được thế nào là mặc cảm về thân, ngữ, tâm và lợi lạc của Quy y Tam Bảo. Sự mặc cảm sẽ khiến cho chúng con khó đạt được thành công, thành tựu trên cả đường đời lẫn đường đạo. Con cầu nguyện rằng những chúng sanh nào còn đang mang tâm lý mặc cảm sẽ hiểu được mặc cảm gây trở ngại lớn như thế nào cũng như lợi lạc không thể nghĩ bàn của Quy y Tam Bảo, từ đó vượt thắng bản thân, Quy y trở thành người con Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực tạ ơn Thầy đã sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vi đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 85. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài pháp ý nghĩa và lợi lạc của Thầy!

  Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 86. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Mặc Cảm thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết được tác hại và hậu quả về sự mặc cảm, hèn nhát của chính bản thân mình.

  Chính những nỗi sợ hãi về mặc cảm sẽ làm rào cản chúng con trên con đường tu tập. Chúng con sẽ nỗ lực học hỏi và vượt qua những nỗi sợ và sự tự ti để quán xét tu tập bản thân nghiêm túc hơn nữa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 87. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum !

 88. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con nhận ra được ” mặc cảm” là một cảm xúc tiêu cực, tự gây chướng ngại tâm lý cho mình, mà từ đó bỏ qua cơ hội vượt thắng bản thân. Do đó, người tu Mật giáo là tu để chuyển hóa tâm trí mình biến năm độc thành năm trí chứ không mặc cảm về bản thân. Con tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Mặc cảm” của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 90. Kính bạch Thầy!!!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết, con hiểu được rằng, mặc cảm là 1 chướng ngại không chỉ ở cuộc sống thế gian, đối với đạo Phật mặc cảm như vậy là chướng ngại rất lớn vì luôn nghĩ mình phải xứng đáng sao khi là Phật tử, nào là không ngồi được kiết già, thường xuyên phạm vào giới cấm… nhưng không biết rằng khi phạm một giới nhưng còn các giới khác mình vẫn giữ được thì được vô lượng công đức, lỗi phạm giới kia chỉ như 1 chút muối nhỏ không ảnh hưởng gì cả. Điều quan trọng nhất là cần phải có Bồ đề tâm, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật trong tương lai hoặc dạy, giúp đỡ, trợ duyên cho chúng sanh biết đến Phật pháp và được vị Thầy làm lễ Quy y đầu Phật, đó mới là điều quan trọng

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con những điều vô cùng quý giá

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

   

 91. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 92. kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con được hiểu loại xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân đó là” mặc cảm” và đó cũng là nguyên nhân gây trở ngại trên bước đường lập thân và là chướng ngại lớn trên đạo trình giải thoát đối với người tu tập .
  Qua bài viết này con hiểu được rằng mặc cảm bao gồm mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ và mặc cảm về tâm . Trong đó mặc cảm về tâm lại mang tầm ảnh hưởng lớn vì gây trở lực cho pháp nhẫn và đã có không ít người mang sự mặc cảm quá lớn mà đánh mất đi cơ hội ngàn năm hy hữu ,được nương tựa vào bóng lành Tam Bảo với thân phận cao quý được trở thành thái tử của đấng Pháp Vương Hoàng Vũ chỉ vì nổi niềm mặc cảm về giữ giới mà không dám quy y.
  Từ những luận giải của vị Thầy giúp cho con hiểu được rằng người Phật tu không quy y và thọ giới thì khó có thể cứu mình, độ người vì chỉ giống như người học dự tính dù có học giỏi đến đâu nếu không có tên trong danh sách đăng ký học thì chẳng bao giờ tốt nghiệp được . Cũng vậy đối với người tu tập mà không quy y thì dù tu tập suốt cả đời nhưng chỉ tích tập phước lành là nhân thác sanh vào cõi trời chẳng thể nào đạt giải thoát.
  Kính Bạch Thầy
  Con tán thán, cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con bộ môn Yoga Thanh Trí với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại mang đến lợi lạc không thể nghĩ bàn với phương pháp thực hành đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô song tích tập được nhanh chóng công đức và trí tuệ để làm hành trang về thành phố giải thoát an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết này .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum

 93. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho chúng con hiểu về sự mật cảm dù thiện tại con là học sinh  không giỏi nhưng con sẽ cầu nguyện với vị Thầy và các ngày sẻ gia hộ trong tương lai con sẽ là học sinh chúng bình hây tân tiến cũng được. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 94. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu mặc cảm bản thân gây ảnh hưởng đến cuộc sống và gây chướng ngại trên đạo trình giải thoát .

  Con cảm tạ lời khai thị của vị Thầy. Tuy nhiên vì không quy y đầu Phật thì người tu Phật không khác gì ngoại đạo nên chẳng được công đức của Thất thánh tài (niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ) và “Nền tảng giác ngộ”, giống như học giỏi, thi đạt nhưng không được cấp bằng vì chỉ học dự thính. Đối với thế gian người thông minh sẽ trở thành bác học, người cần cù có thể thành tỷ phú, nhưng với đạo Phật người tu không quy y và thọ giới thì khó có thể cứu mình, độ người.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu về “Mặc cảm “.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 96. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải, giúp con hiểu được sự lợi lạc của quy y tam bảo và tâm lý mặc cảm, mà nhiều chùa đã áp đặc sai nhầm đối tượng là người tu tại gia, vì lợi ích cá nhân chứ không phải là vì Bồ đề tâm.

  Con cảm ơn lời Thầy dạy. Tựu trung tôi muốn nhắn gửi các trò đang tìm hiểu Mật giáo nói riêng và đạo Phật nói chúng, đừng nên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy y Tam bảo. Những người đang cố gắng đến tu học ở Mật gia Song Nguyễn không nên tự lập luận những gì xuất phát từ mặc cảm bản thân, hoặc muốn gây tâm lý mặc cảm cho người khác cũng giống như mình vậy! Mật pháp vốn giản đơn và tinh túy, không gì phải ngăn ngại mà tự mình cô phụ tấm lòng của đấng Từ phụ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Nguyên Thức says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài, và hiểu được rằng không nên mặc cảm tự ti và sợ hãi nữa khi đã quy y vì đã có sức mạnh chuyển hóa tâm.

  Cám ơn Thầy.

 98. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy.

  Mật Liễu Nguyên con hoan hỉ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu được sự lợi lạc của qui y tam bảo và sự nguy hại khi mặc cảm chính bản thân trên hành trình lìa mê về giác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 99. Mật Hải Như (Đặng Vũ Phương Anh 8 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 101. Mặt Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy ” Đừng lên mặc cảm bản thân mà bỏ qua cơ hội Quy Y Tam Bảo. Những người đang cố gắng đến tu học ở Mật Gia Song Nguyễn không nên tự lập luận những gì xuất phát từ mặc cảm bản thân, hoặc muốn gây tâm lý mặc cảm cho người khác giống như mình vậy, Phật pháp vốn giản đơn và tinh tuý, không gì phải ngăn ngại mà cô phụ tấm lòng của đấng Từ Phụ”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

  Caa

 102. Mật Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu ý nghĩa và bản chất của mặc cảm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài của huynh Mật Từ rồi ạ
  Đệ cảm ơn huynh đã viết bài ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ
  Om Ah Hum.
 104. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “MẶC CẢM” mà thấy rằng không nên mặc cảm về bản thân mà ảnh hưởng đến hành vi thân ngữ tâm của mình. Mà người tu phải biết chuyển ngũ độc thành ngũ trí, chuyển hóa tâm dần theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Không nên sợ hãi mà cần quy y đầu phật, nương tựa vào Thầy Phật Pháp Tăng, được vị Thầy quy y chính thức trở thành Thái tử Hoàn Vũ với danh phận cao quý, trở thành hành giả để tu tập trong đời sống cư sĩ, được thực hành pháp để tích tập công đức và trí tuệ, giúp bản thân và chúng sanh cũng được lợi lạc.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Virus Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 105. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này bởi vì con tìm thấy bóng dáng mình ở trong đó. Sự mặc cảm, thiếu tự tin nó như căn bệnh kinh niên mà con luôn phải đồng hành cùng nó vậy. Mặc cảm về ngữ và tâm như bức tường thành cản trở con làm việc con mong muốn. Con vẫn còn nhớ những lần đầu bỡ ngỡ đến với Chanhtuduy.com con chỉ dám đọc bài và đọc bài, con không dám comment vì có những bài con đọc mà không hiểu gì, có từ ngữ rất lạ trong bài viết mà con chưa được gặp. Khi đọc được nhiều bài hơn con hiểu nhiều hơn đôi chút, con được các huynh động viên viết comment sau khi đọc, nhưng thấy các huynh đệ khác ai cũng viết comment rất hay, nói gần như hết các ý trong bài rồi, nên thành thử con không còn gì để viết, và nếu chăng cố tình viết thì chẳng thể hay hơn các huynh. Sau này con hiểu rằng bản thân con bị vướng vào bát phong khen_ chê, nên con đánh rơi mất sự tự tin và lấy về cho mình sự tự ti và mặc cảm trồng chất.

  Giờ đây con hiểu vì sao Thầy muốn chúng con phải comment dù là ngắn, dù là hay hay dở là bởi Thầy muốn cho chúng con cơ hội được thoát ra khỏi vỏ bọc mặc cảm để nói lên suy nghĩ của mình về lời Thầy giảng, hay ta đã áp dụng lời giảng đó vào cuộc sống thực tế ra sao. Người ta có câu” văn ôn võ luyện” con thấy cũng đúng vì cứ viết comment nhiều thì tự khắc rèn luyện tư duy logic, ngôn từ dần chau chuốt hơn. Và qua đó là bài học quý giá Thầy gửi gắm phải biết nhớ ơn người đã viết bài giảng và trả ơn bằng cách comment.

  Có nhiều lần được huynh nói hãy chăm chỉ cầu nguyện để được Quy y. Thú thực lúc đó con luôn nặng một nỗi lo rằng mình chất ngất vô mình, chậm lụt trong học và thực hành Pháp, điều con lo sợ khi Quy y mà không giữ giới thì sẽ không chỉ hậu quả nhãn tiền mà còn gây tổn hại đến vị Thầy, vậy thì tội càng thêm nặng. Sau khi đọc bài viết con như cởi bỏ khúc mắc, gánh lo bấy lâu vì con hiểu rằng một ngày giữ giới có nhiều công đức, nếu có vi phạm không giữ giới thì chỉ như vài hạt muối không thể làm mặn cả cốc nước.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con luôn tinh tấn thực hành Pháp, sớm có nhày được quy y  Tam bảo.

  Cầu nguyện cho vi rut Corana sớm bị tiêu diệt.

  Om mani padme hum

 107. Mật Phụng says:
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về ” Mặc cảm” theo quan kiến của giáo pháp Phật. Qua đó con hiểu được trước tiên là phải Quy Y Tam Bảo tìm nơi nương tựa vững chắc , đừng tự ti , mặc cảm đừng tự tin vào tâm ý mình vì sợ phạm giới này giới kia , nên tuân theo lời dạy của vị Thầy, thì lúc đó chúng con tự nhiên thành tựu , sau khi đọc bài, comment chúng con đã dần chuyển hóa tâm, dần tích tập được công đức như hạt trở thành cây cổ thụ.
  Con xin tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh mà giáo hóa, làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy , Cô được thân, tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Mặc cảm” của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm thấy mình thật may mắn khi được là đệ tử của vị Thầy, được vị Thầy cho phép Quy y. Đây là ơn phước rất lớn lao mà con được đón nhận từ vị Thầy và Bổn tồn vì Quy y là bước đi đầu tiên trên hành trình giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu tâm lý mặc cảm cả về thân, ngữ , tâm sẽ là những trở ngại tâm lý, cản trở người tu trên đạo trình tu tập giải thoát. Bằng sự từ bi và trí tuệ cũng như những “phương pháp sư phạm khoa học” Thầy đã giúp chúng con xóa bỏ đi mặc cảm trong hành trình tu học mà trong chúng con ai đó cũng đã từng khởi niệm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 109. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi lắng nghe những nỗi niềm “mặc cảm” của chúng con, chúng sanh từ đó phân tích cho chúng con thấy rõ diễn trạng cũng như tác hại của việc “mặc cảm bản thân” trong cả 3 khía cạnh thân, ngữ, tâm. Qua bài pháp con thấy rõ rằng mặc cảm chính là chướng ngại trên đường đời lẫn đường đạo mà chúng con, chúng sanh cần phải vượt qua. Trước tiên và mặc cảm về thân, nếu vượt qua nỗi mặc cảm này thì lúc ấy chúng con đã thực hiện được sanh nhẫn, “nhẫn chịu với nỗi khổ thể chất, thời tiết, môi trường bản thân”. Đối với con câu thần chú để vượt qua những nỗi khổ ấy có lẽ là câu “Không sao đâu” của vị Thầy và “Đừng xem mọi sự là khuyết điểm” của Đại sỹ Liên Hoa Sanh. Kế đến là mặc cảm về ngữ, bản thân con trước đây cũng khá y dè trong việc giao tiếp, từng có suy nghĩ sai lầm là phải “có gì đó” mới mơ tưởng đến việc trợ duyên cho người khác nhưng kể từ khi được rèn luyện tư duy, nói những lời chánh ngữ thông qua việc viết comment, đặc biệt là sau khi nghe bài giảng về phương pháp hoạt dụng bồ đề tâm của vị Thầy thì nỗi niềm mặc cảm về ngữ ấy dường như không còn nữa. Khía cạnh cuối cùng là mặc cảm về tâm, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi xóa “mặc cảm về tâm” cho chúng con bằng cách luận giải cho chúng con hiểu tầm quan trọng của việc quy y, hiểu rằng giữ giới dù chỉ một ngày cũng được công đức vô lượng đem lại lợi lạc cho tha nhân và nếu vô tình phá giới thì chỉ ảnh hưởng đến 1 số đối tượng và có thể sám hối để phục hồi giới nguyện. Tổng hợp lại những điều trên con chợt nhận ra rằng phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua sự mặc cảm bản thân đó chính là trang bị chánh kiến thông qua căn phòng Duy Ma Cật bởi khi có chánh kiến, hiểu được bản chất chân thật của sự vật hiện tượng thì những niệm tưởng tiêu cực, lệch quỹ đạo chánh pháp cũng sẽ bị đẩy lùi. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con xín sám hối Thầy vì đã gửi nhầm comment ạ.

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài Mặc cảm rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Ah Hum.

 111. Oanh Nguyễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài, con cảm tạ thầy đã giúp con có thêm bản lĩnh để vượt qua những hạn chế của bản thân mà phấn đấu.

  Cầu chúc sức khoẻ, an lạc cho Thầy và chúng sanh!

 112. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài luận giải của vị Thầy với tựa đề” Mặc cảm”.

  Mặc cảm là một biểu hiện của xúc tình tiêu cực,tự chê thân thể mình cũng là một vấn đề thường gặp( chẳng hạn mập, ốm…)nhưng đọc bài này con hiểu được rằng, có được thân người với đầy đủ lục căn( mắt, tai, mũi, lưỡi , thân , ý) là một điều ơn phước vì như vậy mới có điều kiện mà tu tập, và hình thức bên ngoài không quan trọng bằng chuyển hoá tâm bên trong, cơ thể dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ hoại bởi vô thường, nghĩ như thế ta không còn bám chấp và mặc cảm tự ti về thân nữa.

  Mặc cảm cũng được chia làm 3 phần, mặc cảm về thân, ngữ, tâm được vị Thầy luận giải trong bài rất chi tiếc, qua đó con cũng thấy được đã tu phật đều đầu tiên là quy y đầu Phật, là nơi nương tựa chân thật, có giới luật để giữ, nhờ vậy mà chúng ta không sống buông lung, phóng giật như những chúng sanh khác,được nương tựa bậc tuệ tri thức , lợi lạc không thể kể hết, chúng ta là những hành giả cư sĩ ngày ngày cọ sát với tam độc( tham, sân, si)nhưng nhờ đã có vị Thầy chỉ dạy và truyền trao chánh kiến giúp chúng con phân biệt chánh- tà để không lọt vào cạm bẩy của ma quân.

  Chúng ta cần phải an nhẫn để thực hiện Bồ đề tâm, lợi mình, lợi người, mang sự lợi lạc của tâm pháp Thanh trí lan toả khắp nhiều hơn nữa, hy vọng thật nhiều chúng sanh hữu duyên hạnh ngộ vị Thầy, không cần phải đợi đến lúc chúng ta thành tựu tâm linh mới có thể trợ duyên cho chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài nhiều lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 113. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 114. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích luận giải cho chúng con hiểu được những ảnh hưởng không tốt khi mang tâm lý mặc cảm từ thân, ngữ, tâm từ cuộc sống thế sự cho đến đạo pháp.  Nếu trong thế sự chỉ là ngăn cản bước tiến thân, ảnh hưởng đến bản thân trong một đời hiện tại thì mặc cảm trong đạo pháp sẽ làm lỡ một kiếp người quý báu, rơi vào thất bại trầm trọng của người tu như thánh giả Gampopa đã khuyến cáo vì đến đảo châu báu mà lại về tay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo nhiều phương tiện thiện xảo, như khi chúng con diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự từ bi chấp thuận cũng như sách tấn của vị Thầy là mỗi lần nỗi mặc cảm được bào mòn, tăng trưởng niềm kiêu hãnh linh tánh là người con Phật khi được vị Thầy trang bị trạch pháp nhãn chánh kiến để nhìn rõ được bản chất của sự vật hiện tượng, được hoan hỷ diễn tập thực hành Bồ đề tâm dụng, Bồ đề tâm nguyện với tâm thế “Dù còn chất ngất vô minh vẫn một lòng thực hành Bồ đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa” (Cư sĩ Bồ tát Nghiêm Xuân Hồng) một cách tự nhiên, không ngượng ép hay giáo điều, và cuối cùng là sự chuyển hóa tâm để thay cho hậu quả của sự mặc cảm là kết quả được niềm hân hoan “hạnh phúc tự tâm hanh thông thế sự thành đạt xã hội” với học trò, đệ tử chúng con. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy: “Nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định là quan kiến ngoại đạo, nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến Phật đà. Tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật, và muốn vậy cần nên đi từ bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát là Quy y.” Vì vậy không nên vì mặc cảm mà không Quy y, chẳng khác gì “học giỏi, thi đạt nhưng không được cấp bằng vì chỉ học dự thính.”

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 116. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Mặc cảm” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua đó con hiểu rằng, mặc cảm là một xúc tình tiêu cực mà con người thường hay phạm phải, có thể mặc cảm về thân, hay mặc cảm về tâm và điều này thường gây trở ngại cho họ trên con đường lập thân, đặc biệt trên đạo trình giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, tháo gỡ những khúc mắc, nhằm giúp cho chúng con và chúng sanh hữu duyên, xóa bỏ được những mặc cảm mà tự tin vững bước trên hành trình đi đến giải thoát tối thượng.’

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho ánh sáng trí tuệ soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 117. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Mặc cảm dẫn đến thiếu tự tin và hậu quả là không thể thành công trong công việc hay dự định của bản thân. Thầy luôn quan tâm đến các học trò của mình dù là giám đốc hay vẫn là những sinh viên, không phân biệt tuổi tác hay thời gian biết đến và tu Phật. Điều đó làm chúng con không bị mặc cảm về bản thân trong việc tu tập, Thầy luôn từ bi sách tấn, nộ pháp cho bất kể học trò nào phạm phải lỗi trong cả việc tu tập lẫn đời sống hàng ngày. Thầy không những là vị Thầy tâm linh mà còn là người Thầy trên đường đời để chúng con hoàn thiện bản thân hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch viruts corona sớm bị tiêu trừ

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 118. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài :” MẶC CẢM ” của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã khai thị và giảng giải sâu săc và thấu đáo về vấn đề ” Mặc cảm ” của mỗi con người ( nói chung ) và mỗi chúng con ( nói riêng ) . Đa phần trong cuộc sống , thường hay mặc cảm về đủ mọi khuyết yếu của mình ( nào là thân thể , gia cảnh , trình độ ..v..v) . Và đó cũng chình là nấc thang tiêu cực đưa chúng ta vào vực sâu tăm tối của cuộc đời mình .

  Nay được đọc bài pháp lợi lạc này của Thầy, chúng con đã dần dần xóa bỏ mặc cảm về thân , ngữ , tâm , ngõ hầu tạo cho mình một niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình , khi được tiếp bước dưới sự dẫn dắt của vị Thầy tuệ trí thức .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 119. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu hơn được những tác hại mà tâm lý mặc cảm có thể ảnh hưởng tới một người trong quá trình tu tập Phật Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, chỉ rõ ra những chướng ngại tâm lý mà một người có thể mắc phải nếu như họ cảm thấy mặc cảm về thân, ngữ hoặc tâm của mình. Trong đó, như vị Thầy đã luận giải trong bài thì chướng ngại về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất. Điều này khiến con nghĩ tới cảnh tượng của những kẻ ác tâm, lừa dối người khác khiến họ nghĩ sai lầm rằng học Phật mà không ăn chay hay không tu ở chùa thì không giác ngộ được nên chỉ làm công quả. Chính những lời ác độc đó đã khiến bao người rơi vào trạng thái mặc cảm mà mất đi cơ hội Quy y Tam Bảo, mất đi niềm kiêu hãnh linh thánh của người Phật tử. Ngẫm kĩ lại, con nhận thấy được giá trị lớn lao từ các tu pháp Yoga Thanh Trí mà vị Thầy phát lồ, có thể xóa bỏ hay ngăn chặn tâm lý mặc cảm ở người tu. Đơn giản như tu pháp Bồ đề tâm định quán, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Dù một người có bị khuyết tật một bộ phận nhưng họ có thể thực hiện Bồ đề tâm nguyện trong bất kỳ hoạt động sinh hoạt hàng ngày khác như ăn, uống, ngủ, ngồi, v…v. Bên cạnh đó, thực hành hay diễn tập tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội, người học biết và hiểu được điểm quan trọng trong đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp”, chứ không phải những hoạt động mang tính nguyên tố thô như trên. Do đó, người thực hành dần dần khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh nhờ hiểu biết chân thực, xóa bỏ hoặc ngăn chặn chướng ngại mặc cảm. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, trao cho đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên những thanh gươm quý báu để xóa bỏ, ngăn chặn mặc cảm trong tâm lý.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 120. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Tính mặc cảm là rào cản khiến cho ta không thể thay đổi được bản thân để vương tới những đều tốt đẹp hơn, mặc cảm cũng là rào cản để chúng ta ta không thể tiếp cận đến sự giải thoát .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

 121. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, một lần nữa con cảm nhận được bài học về “tư duy phát triển”, đặt niềm tin vào năng lực nội tại của bản thân để đạt giải thoát trong tương lai thông qua việc thực hành pháp, chuyển hoá thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh pháp. Trái ngược với tư duy phát triển thấm đẫm trong từng bài giảng mà chúng con được Thầy dạy, ở rất nhiều nơi tu tập tâm lý mặc cảm luôn tồn tại do những gì họ tiếp nhận là dưới góc độ tư duy định kiến. Ví dụ như việc tin rằng chỉ người tăng sĩ trong tự viện mới có thể tu tập giải thoát, chỉ những người tu có chức sắc, có địa vị mới được nhắc đến với “bồ đề tâm” hay thực hành bồ đề tâm, còn người tu cư sĩ chỉ có thể làm những hoạt động phụ trợ như cúng dường, làm công quả, vv, chỉ thân người nam mới có thể tu tập giải thoát, hoặc phải ăn chay mới trưởng dưỡng tâm từ bi, vv. Do nuôi dưỡng tư duy định kiến nên người càng tu càng mang tâm lý tiêu cực, yếm thế, bám chấp, thay vì phát triển tiềm năng của năng lực nội tại thì chôn vùi và quên mất khả năng là “Phật sẽ thành” như lời dạy của Đức Phật rằng “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Qua đây con cảm niệm ơn phước được là đệ tử Mật gia Song Nguyễn, nhờ được Thầy chỉ dạy nên chúng con luôn tin vào tương lai thành Phật, tự hào với vai trò thái tử hoàn vũ, được Thầy dạy những phương pháp thực hành để tích luỹ hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ để về thành phố giải thoát trong tương lai. Những thành tựu, sự hoàn thiện bản thân dần dần về cả thân ngữ tâm của các huynh đệ Kim cang hiện nay qua quá trình thực hành pháp dưới sự hướng dẫn của Thầy chính là minh chứng rõ nhất cho việc vượt qua tâm lý mặc cảm về thân ngữ tâm, biến những điều không thể thành có thể. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho cho chúng con một cuộc đời mới từ khi được chính thức quy y, trở thành học trò, đệ tử của Mật gia Song Nguyễn. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh gây nên bởi virus corona nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 122. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi, con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải thế nào là tâm lý mặc cảm, qua đây con hiểu khi vướng phải tâm lý mặc cảm thì con sợ nhiều thứ: sợ phạm giới, sợ viết comment như thế nào, sợ ảnh đến Thầy…, từ con được quy y tam bảo và đọc bài trên chanhtuduy nhiều hơn con nhận ra phải xô bỏ truyền thống vô minh, chỉ tùy thuận chúng sanh, không thờ thần tài thổ địa, làm việc cũng không để cho huynh Mật Thúy buồn, con cảm tạ ơn Thầy, nhờ vào duyên lành mà con hạnh ngộ và trở thành học trò của vị Thầy và biết đến chanhtuduy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 123. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . con xin cảm tạ vị Thầy đã từ bi luận giải giúp con hiểu hơn về tác hại của mặc cảm có thể gây cho người tu trên con đường giải thoát

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 124. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  luận giang cho chúng con hiểu về  tâm lý khi  mặc cảm, qua bài giúp cho con về sự tâm lý mặc cảm khi sợ viết comment k biết viết như thế nào , sợ phạm giới sẽ ảnh hưởng đến Thầy,  nhưng khi có giới mà phạm còn hơn không giới mà phạm, nhưng từ khi bản thân con được  hạnh ngộ hạnh vị được được đọc bài và comment  trên trang chanhtuduy thì con đã  hiểu và dần dần xóa đi mặc cảm vì đã nương tựa và  tam bảo  là Thầy ,Phật, Pháp , Tăng mà con đã quy y, trong 37 pháp hành bồ tát đạo  ” bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi   làm sao các vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được , bởi vậy có quy y thì hãy quy y Tam Bảo nơi nương tựa chân  thật”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sơm được tiêu trừ.  Om Ah Hum!

 125. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con nhận ra được sự nguy hại của “mặc cảm” bản thân con người.
  Bởi nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định, là quan kiến ngoại đạo; nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến Phật đà. Tu là chuyển nghiệp, vốn là tuyên ngôn của đạo Phật và muốn vậy cần nên đi bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát là Quy y.
  Mặc cảm bản thân chính là bức tường rào cản trở người Quy y đầu Phật.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 126. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã viết bài, gỡ bỏ tâm lý mặc cảm về thân, ngữ, tâm cho hữu tình. Đọc lời dạy của Thầy con càng thấm “bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa”. Những vị đầu tròn áo vuông, sống trong chùa, ngày ngày chỉ quen với lời kinh tiếng kệ,  có lẽ do không thực sự “cọ sát” thực tế của khổ đau trong chốn nhân gian, nên đa số họ chỉ biết cổ súy cho đồ chúng cúng dường, hộ pháp, khuyên bảo chúng sanh tích phước để kiếp sau thực hành Phật pháp để thoát luân hồi, chứ không rộng cửa cho hữu tình thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm lìa mê về giác. Họ cố tình đưa ra những rào cản tâm lý như ăn chay, giữ giới làm cho đám đông không dám tiến cần đến cánh cửa chánh pháp. Tuy nhiên, dù được hộ pháp, nhưng bản thân nhiều người  không thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp, làm hoen màu  cà sa. Cũng có lẽ vì vậy, họ cố gắng tạo ra nhiều rào cản hơn nữa để ngăn hữu tình không hiểu chánh pháp, không có trạch pháp nhãn để minh định chánh tà.

  Chúng con may mắn được Thầy tinh tế giảng dạy, chỉ bảo để gỡ bỏ tâm lý mặc cảm về thân ngữ tâm, khởi phát niềm tự hào linh thánh, thong dong trên đạo lộ giải thoát. Nếu không có Thầy, vị Đạo sư, Viện trưởng Viện tâm lý học và ứng dụng yoga Thanh trí thì chúng con, những người sống trong ngũ dục vẫn mãi ôm trong lòng mặc cảm bản thân và không có được cơ hội thực hành, diễn tập yoga Thanh trí để chuyển ngũ dục thành ngũ trí Như Lai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 127. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con nhận biết được những biểu hiện của mặc cảm trong các hành vi thân, ngữ, tâm của con người. Con hiểu rằng, dù là mặc cảm về thân, ngữ hay là tâm, thì đều tạo ra cản trở cho sự phát triển bản thân trong cả đời sống thế sự lẫn tâm linh.
  Qua sự phân tích của Thầy, con nhận thấy, sự mặc cảm khiến cho con người dễ dàng thỏa hiệp với những yếu đuối, hèn nhát của bản thân. Thay vì đặt ra câu hỏi, tại sao bao nhiêu người làm được, mình lại không làm được để tạo động lực, thì chúng sanh chúng con lại cho rằng bản thân đặc biệt “dở” trong lĩnh vực nào đó để không phải đối diện với những thử thách hay nói đúng hơn là cơ hội thay đổi, tiến bộ. Con hiểu rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội nào đó trong cuộc sống thế sự, có lẽ chưa phải là thật sự đáng tiếc vì còn hạn cuộc trong luân hồi, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội được bước chân trên con đường Giải thoát chỉ vì những mặc cảm tự mình dựng nên, thì chúng con đang bỏ qua cơ hội hiếm tựa như “rùa mù trăm năm mới lọt vào bọng cây”.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 128. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được tác hại của mặc cảm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 129. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Mỗi chúng con đều có mặc cảm riêng của bản thân nhưng nhờ có vị Thầy luôn từ bi và động viên chúng con, giúp chúng con xoá bỏ mặc cảm. Con hiểu được rằng, tuy bản thân vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng nếu tinh tấn và có niềm tin kiên cố nơi vị Thầy sẽ có sự chuyển hoá về tâm. Con xin ghi nhớ lời dạy: “Đừng mặc cảm thân thể vì trong đó có trụ xứ 100 Bổn tôn, do vậy theo Mật điển người tu chuyển sân thành trí, cũng như chuyển an thành tịnh”. Vì vậy, với thân phận Phật tử cao quý, niềm kiêu hãnh thiêng liêng, chúng con phải từ bỏ ý nghĩ mặc cảm mới có thể tiến tu trong đạo pháp. Bài giảng còn giúp con hiểu rõ hơn trong việc Bồ đề tâm, không phải đợi đến khi con “được cái gì đó” mới dám làm. Con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc giúp chúng con gỡ bỏ được mặc cảm của bản thân để tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 130. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng giúp chúng con nhận diện rõ từng khía cạnh thân, ngữ, tâm của mặc cảm. Qua lời Thầy con càng thêm cảm niệm sự vi diệu của giáo pháp Phật đà, giúp con người vượt qua những nỗi mặc cảm cá nhân mà mạnh dạn tiến bước trên con đường tầm cầu giải thoát. Tuy nhiên, giáo pháp đúng là như thế, nhưng tự bao lâu nay đã vì phương pháp sai từ những người dẫu hình tướng đầu tròn áo vuông nhưng khiếm khuyết phẩm hạnh và trí tuệ của bậc có tri kiến giải thoát, khiến cho đạo Phật bị phủ mờ lớp áo sầu bi, khiến cho nhiều chúng sanh ngập ngừng nơi cửa đạo, hoặc người đã tu Phật lại cô phụ tấm lòng của Đức Phật bởi nỗi niềm mặc cảm đeo mang. Từ đây, con thấy bản thân con, cùng các huynh đệ Mật gia thật hạnh phúc, khi chúng con may mắn được theo học Tâm pháp Thanh Trí với vị Đạo sư chân chính. Chúng con được chỉ dạy để có được sự hiểu biết chân thật, dần dần xóa đi mặc cảm, khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh của người hành giả cư sĩ mang khí độ đại thừa (như lời của Bồ tát Cư sĩ Nghiêm Xuân Hồng mà Thầy đã trích trong bài). Và đặc biệt, ơn phước lớn lao cho chúng con là được quy y, trở thành đệ tử của Thầy, trở thành một học viên chính thức để chuẩn bị cho kỳ thi vượt vũ môn quan trọng nhất cuộc đời trong tương lai, con cầu nguyện cho huynh đệ chúng con đều sẽ hội đủ duyên lành, để được như thế.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

 131. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy . Vậy nên hãy bỏ đi mặc cảm của bản thân mình mà phát khởi niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được trở thành học trò, đệ tử của Bậc Đạo Sư tôn quý. Nhớ lại những ngày đầu khi mới vào Mật Gia con cũng tự ti lắm, lúc đó con thấy sao ai cũng to con hết vậy lại còn có bằng cấp cao nữa chứ . Cũng nhờ Thầy hết lòng dạy bảo, sách tấn khuyên bảo con về sự quý báu khi có được thân người , về sự hy hữu khi gặp được giáo pháp Phật đà đã giúp con xoá đi mặc cảm tự ti mà thấy tự hào khi được theo chân vị Thầy chân chính. Con cũng tự hỏi rằng không được quy y thì sao giải thoát được đây? Nhưng giờ thì chỉ cần con comment tinh tấn, có thể làm vui lòng vị Thầy là con thấy cũng vui rồi vì như lời dạy ngài Quán Tự Tại khiến con thêm đầy niềm tin và hạnh phúc trong cuộc đời này. Thật hoan hỷ khi giờ mỗi sáng con xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng rồi con lại comment , những điều này kể cả những thú vui luân hồi đều là ơn phước của Thầy, làm sao con có thể tự ti được đây bởi không gì may mắn hơn được một vị Tổ Sư dẫn dắt mính đi đến giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 132. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài ” MẶC CẢM” rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc qua bài pháp quý báu này. Qua bài này cho con hiểu được mặc cảm về thân, ngữ, tâm sẽ gây trở ngại trên con đường tu tập và muốn tới thành phố giải thoát việc đầu tiên là quy y Tam Bảo. Con sẽ cố gắng hơn, nổ lực hơn trong tin tấn đọc bài và comment để được trang bị chánh kiến có nền tảng để được quy y nương tựa nơi vị Thầy đáng kính.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum. ,
 133. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để hiểu được mặc cảm là một xúc tình tiêu cực, sẽ gây trở ngại trong cả đời sống thế sự và trên đạo trình giải thoát.

  Con hiểu rằng khi có sự mặc cảm thì con người thường định tính bản thân, tự gán ghép cho mình một tính cách hoặc tính chất nào đó. Câu nói mà con thường hay nghe nhất chính là “Số tôi là như vậy rồi, không đổi được”. Còn đối với cư sĩ là việc không tin vào khả năng giải thoát mặc dù đức Phật đã dạy : “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 134. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om mani padme hum!

 135. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được tác hại của mặc cảm ảnh hưởng đến chúng sanh trên quá trình thực hành pháp. Khi đủ duyên lành hạnh ngộ vị Thầy con đã không còn mặc cảm vì bản thân chỉ có 1 mình mà bây giờ con đã có nơi nương tựa, được Thầy từ bi sách tấn. Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 136. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Com cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được tác hại của sự mặc cảm

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 137. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: MẶC CẢM của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được rằng mặc cảm, về thế sự thường cản trở con người trong quá trình lập thân, còn về đạo pháp gây cản trở đạo trình giải thoát. Chúng con thật may mắn khi biết đến trang mạng Chanhtuduy. com được học Yoga Thanh Trí nơi vị Thầy. Nhờ nương tựa vào tuệ tri thức tâm trí chúng con được khai sáng, các vấn đề vướn mắc tâm linh được Thầy giảng giải,  giúp chúng con có được niềm tin vào chánh pháp,  có được hạnh phúc tự tâm, an lạc đời này, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Câu chuyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 138. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum.

   

 139. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài “ Mặc cảm” rồi ạ.

  Thật ơn phước cho chúng con và chúng sanh được tiếp cận bài viết này khi bắt đầu bước chân trên tiến trình tu học chánh pháp. Từ sự khai thị của vị Thầy con hiểu được rằng tâm lý mặc cảm sẽ không những gây trở ngại trên bước đường lập thân mà còn là nguyên nhân gây cản trở trên đạo trình giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con nguyên lý lấy “ thu bù chi” để xóa bỏ tâm lý mặc cảm trong việc trì giới của người hành giả. Con hiểu được rằng giữ giới một ngày được vô lượng công đức chúng sanh, thì sự phá giới ấy chỉ có ảnh hưởng đến cá nhân của mình hoặc vài người khác, loài khác chứ không thể làm mất đi toàn bộ công đức mà hành giả đã có được. Công đức chỉ có được khi chúng con thọ nhận lễ quy y và trở thành Phật tử chính thức. Chúng con sẽ được hộ pháp Kim cang trợ lực, đặc biệt được sự để tâm chỉ dạy hướng dẫn của vị Thầy thì bản thân sẽ trở lên mạnh mẽ, dễ dàng vượt qua được những chướng duyên, nghiệp báo trong cuộc đời như lời xác quyết của thánh tăng Thogme Zangpo: “ Thân cận Tuệ tri thức thì lỗi lầm được tiêu trừ và công đức được gia tăng”. Thay vì mặc cảm tự ti mà không dám thọ nhận lễ quy y và thọ trì giới thì chúng con phải cảm thấy vô cùng ơn phước khi kiếp này được vị Thầy từ bi chấp thuận cho chúng con được trở thành người con Phật chân chánh, được hàng ngày xướng ngôn quy y để làm lợi cho chính mình và cho người.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Virut Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum.

   

 140. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Mặc cảm” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được vấn đề mặc cảm về thân, ngữ, tâm là một xúc tình tiêu cực của mỗi con người hay mắc phải trong cuộc sống thường ngày, sẽ là chướng ngại khi muốn quy y. Qua bài viết vị Thầy đã giúp cho chúng con hiểu và xóa bỏ mặc cảm tự ti để được an lạc đời này, cực lạc đời sau: Thầy đã chỉ ra Phật dạy đã tu Phật điều đầu tiên là quy y đầu Phật, giữ giới luật và giới nguyện, giữ giới một ngày được vô lượng công đức, đem lại lợi lạc cho vô lượng chúng con và chúng sanh. Nếu có phạm giới thì cũng không đáng kể so với công đức, vì thế không nên mặc cảm. Chúng con là những người được làm đệ tử vị Thầy, được quy y Thầy, Phật, Pháp, Tăng là điều vô cùng may mắn. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô an tịnh, trường thọ vì đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc cho chúng con và tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho nạn dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 141. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Cho con thấy được tác hại của mặc cảm trong thân, trong ngữ và đặc biệt trong tâm. Vì mặc cảm mà chính chúng con đã tự mình “giam cầm” trong một hàng rào làm mất đi cơ hội để vượt thắng những nghiệp chướng bản thân và cơ hội được tịnh hóa lỗi lầm khi được quy y, thọ giới. Bài viết cũng cho con được thấy giá trị của người thực hành pháp và trì giữ giới luật sau khi được quy y Tam bảo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện bệnh dịch corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 142. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết ý nghĩa “Mặc cảm” của vị Thầy. Qua luận giải của vị Thầy về những góc cạnh tâm linh về mặc cảm trên các hành vi thân ngữ tâm con hiểu rằng sự mặc cảm là một niệm tưởng tiêu cực và sẽ là rào cản rất lớn cho người hành giả từ khi bước qua cánh cửa đạo pháp và trên con đường tu tập đến giác ngộ tối thượng. Thật may mắn cho con và hữu tình có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, được tiếp cận giáo pháp Yoga Thanh Trí qua Lục diệu pháp môn và vô số phương tiện thiện xảo từ tấm lòng bi mẫn và trị tuệ thấu suốt của vị Đạo sư. Nhờ nương tựa nơi vị Thầy, Tam Bảo, chúng con đã xóa đi những niệm tưởng tiêu cực, rào cản mặc cảm bản thân, mà thay vào đó là “đừng coi mọi sự như là khuyết điểm”, chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp. Đặc biệt là tinh thần “vui tu”, sự đơn giản, không ngăn ngại về mặt không gian, thời gian nhưng lợi ích không thể nghĩ bàn trong việc diễn tập thực hành các tu pháp Thanh Trí đã giúp chúng con  dần có được chánh kiến, chánh tư duy và nhanh chóng tích luy công đức và trí tuệ để có được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy đã từ bi tháo gỡ những khúc mắc và ban những pháp đối trị, phá bỏ những rào cản mặc cảm và tư duy định kiến để chúng con “xả ly những gì đáng xả ly”, củng cố niềm tin và vững bước trên hành trình Giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được dứt trừ. Om Mani Padme Hum.

 143. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Mặc cảm” của vị Thầy. Qua bài viết con hiểu được rằng mặc cảm gây ra nhiều trở ngại trong cả đời lẫn đạo. Bởi vì mặc cảm sẽ tạo nên tâm lý thiếu tự tin, mang nhiều sợ hãi ngăn ngại hành giả đi trên con đường giải thoát. Ví dụ như hành giả sợ không giữ được giới nên không dám Quy y là mắc phải sai lầm nghiêm trọng, đánh mất cơ hội tích tập vô lượng công đức. Nhờ Thầy chỉ dạy giúp cho chúng con có thêm cái dũng của hành giả, tăng thêm khi độ của người tu như đại sỹ Tông Khách Ba đã dạy: “Dù còn vô minh chất ngất nhưng vì tha nhân thực hành Bồ đề tâm, đó là khí độ của người tu Đại thừa trên viễn trình Bồ tát đạo”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc. Nhằm giúp cho chúng con, cũng như chúng sanh hữu tình gỡ bỏ đi tâm lý mặc cảm về thân, ngữ, tâm vốn là rào cản vô hình ngăn chặn chúng con, người có ý nguyện đến với giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 145. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con cảm ơn Thầy đã nhắc con về cách viết câu, con sẻ xem và sửa lại ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 146. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý.
  Qua những khai thị của vị Thầy, con đã nhận diện rõ ràng những khía cạnh mặc cảm thân, mặc cảm ngữ, mặc cảm tâm – một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân cần loại bỏ, cần chuyển hóa vì nếu không đó là nguyên nhân chúng con sẽ tự gây chướng ngại cho bản thân trên đạo trình giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu ơn phước lớn lao được làm người con Phật, được thọ giới là món quà quý giá lớn lao mà đấng Từ Phụ với lòng từ bi vô hạn truyền trao cho mọi chúng sanh. Con hiểu rằng, vì mặc cảm mà bỏ qua cơ hội ấy, chúng con đã cô phụ tấm lòng các Ngài đó sao, như người cha thương con vô điều kiện để lại gia bảo diệu kỳ có thể mang bên mình mọi lúc, có thể giúp đỡ những chúng sanh đau khổ mà đứa con chẳng dám dùng, lại thu mình trong ốc đảo hoang lạnh tăm tối. Xong con cũng hiểu rằng, nỗi mặc cảm tội nghiệp kia còn bị gia cố bởi những kẻ muốn chứng tỏ mình hơn người mà thực chất “biết không rành những thứ đã biết” bằng cách tự vẽ ra những điều kiện ngặt nghèo chỉ có mình làm được còn người khác đặc biệt những người cư sỹ thì khó lắm thay nên đành thoái lui mà chấp nhận làm lao tác, công quả. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật để trút bỏ vỏ ốc mặc cảm và kiêu hãnh dấn thân trên con đường cao thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 147. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm thấy ơn phước vô cùng khi được vị Thầy từ bi để tâm và cho con có cơ hội được Quy y Tam bảo vào 30/6/2020. Con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 148. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài  đã giải tỏa tâm lí mặc cảm thường hiện diện trong tâm mỗi người.

  Bài viết tựa như một liều thuốc trị bệnh tâm dành cho người mang tâm lí mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ lẩn quẩn viễn vong, tiêu cực. Điều này làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe cũng như sự phấn đấu bản thân trong sự nghiệp cuộc sống. Còn về đạo pháp người tầm cầu đạo pháp mang tâm lí mặc cảm sẽ ảnh hưởng cản trở bước đường tu tập, bước đường thực hiện Bồ đề tâm trên hành trình Bồ tát đạo.

  Trong khi giới luật Mật Giáo Tổng quát có giới cấm số 8 trong 14 điều chính “Coi thường hay mặc cảm bản thân”. Bồ tát Nghiêm Xuân Hồng cũng đã xác quyết “Dù còn chất ngất vô minh vẫn một lòng thực hành Bồ đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa”. Mặc cảm là suy nghĩ của bản thân tạo ra, tự nghĩ ra chứ không ai tạo nên. Chẳng khác nào tự bản thân làm khó mình, tự giăng bẫy cho mình. Trong khi bản thân thấy được mình yếu kém thì tại sao lại nghe theo những suy nghĩ của riêng mình. Vì vậy, bản thân nên cần hơn nữa một nơi nương tựa vững chắc là Quy y Tam Bảo. Thánh tăng Thogme zanpo cũng đã xác quyết “còn trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi , làm sao những vị Trời phàm tục làm sao có thể hộ trì cho ta được. Bởi vậy có Quy y thì Quy y Tam bảo đó là nơi nương tựa chân thật”.

  Con cảm tạ Thầy đã giúp chúng con biết đến Tam Bảo biết đến nơi nương tựa chân thật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do virut Corona sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 149. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm chỉ dạy con. Con nguyện sẽ không lặp lại lỗi sai này ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 150. Mật Nhi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “MẶC CẢM” của Thầy. Mặc cảm là một loại cảm xúc tiêu cực tồn tại trong mỗi con người, khiến con người cảm thấy tự ti và không dám làm những điều tốt đẹp mà mình đang hướng tới. Nhiều người muốn quy y Thầy, Phật, Pháp, Tăng để được tu tập, an lạc trong cả đời này và những đời sau nhưng vì mặc cảm bản thân chưa thể tuân theo trọn vẹn 5 giới nhà Phật nên đã bỏ lỡ cơ hội đến với Phật pháp. Nhiều hành giả dù đã quy y Tam bảo nhưng trong lòng vẫn còn mang nhiều tự ti vì nghĩ mình yếu kém, chưa chứng được gì trong Phật pháp nên không thể giúp người khác đến với Phật pháp. Đây là những mặc cảm sai lầm, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Con cảm ơn Thầy đã viết bài giúp chúng sanh có thể loại bỏ mặc cảm tự ti để quy y Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Chúng con là đệ tử đã được quy y rồi thì càng trân quý cơ hội có được này. Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM

 151. Phú Quý says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm bị tiêu trừ.

   

 152. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết( Phan thị Bạch Tuyết)rất hoan hỉ được đọc bài viết này ạ.Trước kia nhiều lần huynh Mật Thủy khuyên con nên “Qui Y Tam Bảo” để được Bổn Tôn và chư phật gia hộ,để cuộc sống được an lạc đời này,cực lạc đời sau, nhưng con nghĩ mình sống chân thật ,lương thiện ,không làm hại ai thì cần gì phải tu ,cần gì phải qui y , hơn nữa do bản tính nhút nhát ,lại hay “mặc cảm”nên con rất ngại đến chỗ đông người hoăc phát biểu trước đám đông nên con đã từ chối cơ hội được hướng dẫn để Qui Y Tam Bảo. Hôm nay được đọc bài” Mặc cảm” của Thầy con nghĩ đó là một cảm xúc tiêu cực mình cần phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt.Nếu không nó sẽ trở thành chướng ngại trên đạo trình giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con.Con cầu nguyện cho Thầy Cô được mạnh khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ để nỗi đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 153. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Liên hoan hỷ đọc bài viết “Mặc cảm” mà vị Thầy đã ban cho chúng con ạ!

  Quả thực đọc được bài của Thầy con càng thấu hiểu hơn những sai lầm của sự mặc cảm với bản thân. Chính mặc cảm đã làm cho con người mình dần trở nên yếu kém và tụt hậu.

  Con đã hiểu có 3 mặc cảm cần phải đánh bật: Thứ nhất là mặc cảm về thân. Như lời Thầy dạy “Đừng mặc cảm thân thể mình vì trong đó có trụ xứ của 100 Bổn tôn”; Mặc cảm thứ hai là ngữ; Mặc cảm thứ ba là tâm. Nhiều học trò sợ quy y vì nghĩ rằng khó giữ được giới sẽ gây ảnh hưởng tới vị Thầy… mà đâu hiểu “giữ giới được vô lượng công đức mà ít hạt muối tượng trưng cho phá giới là sao đủ mặn cốc nước, cho nên vị Thầy không bị ảnh hưởng gì”. Có quy y thì mới có được công đức của Thất thánh tài, chưa quy y cũng giống như chỉ là học sinh dự thính, dù học giỏi đến đâu cũng không thể có bằng tốt nghiệp vì không có trong danh sách nhà trường. Cũng như trong việc đọc bài và comment, sự lười nhác kèm bát phong sợ viết chưa đúng, viết không hay đã làm cho chính bản thân đánh mất đi cơ hội tư duy, rời xa chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài Pháp vô cùng lợi lạc!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an lạc, sức khoẻ và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 154. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về xúc tình tiêu cực “mặc cảm” ở góc cạnh thân, ngữ và tâm. Qua đó, chúng con được hiểu về tác hại của “mặc cảm”, không chỉ ảnh hưởng xấu đến đời sống thế gian mà đặc biệt đến đời sống tâm linh, đến cơ hội quy y trở thành Thái tử của đấng Pháp vương Hoàn vũ và được giải thoát. Con tán thán lòng từ bi của vị Thầy luôn thấu hiểu, hóa thân đồng dạng và động viên, giảng giải, tháo gỡ rào cản tâm lý mặc cảm dành cho những ai đang mang tâm lý xúc tình tiêu cực đó để họ không bị vuột mất cơ hội hy hữu bước vào cổng chánh pháp. Nhìn lại mình, con nhận ra chúng con thật ơn phước vì đã có vị Thầy hướng dẫn, đã được quy y, được thực hành Yoga Thanh Trí để rèn luyện thân, ngữ, tâm mỗi ngày, không chỉ là phương thuốc kỳ diệu xóa tan “mặc cảm” nếu có thuở ban sơ, mà còn giúp hình thành trong chúng con niềm kiêu hãnh thiêng liêng với thân phận cao quý, được “an lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 155. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy với chủ đề: “Mặc cảm” rồi ạ. Con hiểu rằng tâm lý mặc cảm chính là một mặt khác của bản ngã. Trạng thái tâm lý này không chỉ gây trở ngại cho người thường trong đời sống thế gian mà còn gây chướng ngại cho người hành giả trên hành trình giải thoát. Tâm lý mặc cảm trên đường tu sở dĩ còn tồn tại bởi tư duy định kiến của người tu rằng nghiệp báo không thể thay đổi, mà điều này không khác chi tư duy của ngoại đạo. Nếu họ hiểu rằng có thân người đã là quý hiếm, thân thể đó lại là trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh), lại là Thái tử của đấng pháp vương Hoàn vũ, tương lai lại được sinh về miền đất Tây phương cực lạc ân hưởng hạnh phúc miên viễn mà ngoại đạo có nằm gai nếm mật hàng nghìn năm cũng không thể với tới, hẳn tâm lý tiêu cực này sẽ sớm tiêu tan. Thật may mắn khi nhờ Thầy chỉ dạy mà chúng con đã nhận ra giá trị của bản thân, về giá trị của quy y Tam Bảo, từ đó tâm lý mặc cảm của chúng con dần xoá nhoà mà thay vào đó là niềm kiêu hãnh linh thánh được làm người con Phật, được trở thành người hành giả Thanh trí không chỉ tự giúp bản thân mà còn giúp đỡ tha nhân tiến bước trên đạo trình Giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 156. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9tuổi) ng) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om mani pedme hum

 157. Lê Nguyễn Ngọc Minh (5 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc rồi ạ.

 158. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết: Mặc Cảm

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải một trạng thái tâm lý tiêu cực của con người, chính vì mặc cảm nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội đánh thức khả năng tiềm ẩn trong chính bản thân họ khiến họ không dám đương đầu với những thách thức, những thay đổi, không dám đón nhận những giá trị ngoài tầm hiểu biết của họ. Từ đó mà họ có thể bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý mà họ không biết. Tâm lý mặc cảm đúng là rất nguy hiểm, trong đạo pháp giống như ai đó phải chờ đến khi mình đắc pháp hay sở hữu được cái gì đó mới trợ duyên cho người khác thì vô hình đã cản trở hoạt dụng bồ đề tâm làm lợi cho chúng sanh. Hay như ai đó vì sợ phạm giới mà không dám quy y cũng tự mình làm mất đi nhân về cõi tịnh độ cũng như vô lượng công đức do giữ giới mà có. Do vậy cần vượt qua tâm lý mặc cảm để thực hiện những ước muốn cao đẹp mang lại lợi ích cho bản thân và tha nhân. Con hiểu rằng khi tuân lời vị Thầy chính là đã làm được tất cả những điều đó.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 159. Mật Hồng Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong bài viết “Mặc cảm” rồi ạ. Bài viết phân tích về mặc cảm trên các khía cạnh thân, ngữ, tâm chính là những chướng ngại trên cả bình diện đời thường và tâm linh đối với những đối tượng dễ mang mặc cảm cả trước khi được quy y và sau quy y.
  Bản thân con và có lẽ với rất nhiều bạn đọc, đạo hữu khi đọc được bài viết này đều thấy bóng hình của mình trong đó, một lúc nào đó lại dấy lên những mặc cảm nào đó. Thì bây giờ, sau khi đọc bài, chúng con đã có được những lời “giải đáp tâm linh” vô cùng quý báu từ vị Thầy. Con hiểu rằng trong thân thể mình có trụ xứ của 100 Bổn tôn (phẫn nộ và hiền minh). Chúng con cũng được hiểu hơn hơn về tầm quan trọng của quy y trong bài viết vì bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát chính là Quy y và hướng đến “Tu là chuyển nghiệp” như tuyên ngôn của đạo Phật. Đây là “tư duy phát triển” chứ không phải “tư duy định kiến” của ngoại đạo. Từ đây chúng con biết cách vượt lên sự nhút nhát, những lo sợ trốn tránh cơ hội thay đổi để tiến bộ. Không những thế còn biết vượt qua mặc cảm bản thân để có thể trợ duyên, giúp người khác được như mình như lời Cư sĩ Bồ tát Nghiêm Xuân Hồng “Dù còn chất ngất vô minh vẫn một lòng thực hành Bồ đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con để chúng con được dần rũ bỏ những mặc cảm, dù ở bất kỳ khía cạnh hay bình diện nào, rũ bỏ vô minh do thiếu hiểu biết để theo chân Thầy, học cách biến “ngũ độc” thành ngũ trí”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 160. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn  vị Thầy đã từ bi  luận giải và phân tích cho chúng con hiểu rõ về tác hại của việc “mặc cảm”. Qua bài này cho con hiểu  ”  mặc cảm ” sẽ  gây ảnh hưởng tới đời sống  thế gian và gây trở ngại rất lớn đối với người tu tập  trong  hành trình giải thoát

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 161. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để con được hiểu tường tận về tác hại của sự mặc cảm, đó là rào cản lớn

  về thân, ngữ, tâm đối với người người tu tập.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 162. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài  “ Mặc cảm” của Thầy!

  Qua bài pháp này giúp con hiểu phạm vi mặc cảm bao gồm mặc cảm về thân, mặc cảm về ngữ, mặc cảm về tâm trong đó mặc cảm về tâm là điều ngăn ngại lớn nhất, nguy hại nhất. Nếu như mang tâm lý mặc cảm thì làm sao người Phật tử có được niềm kiêu hãnh thiêng liêng của Thái Tử Hoàn Vũ? Làm sao có được niềm tin giải thoát theo lời dạy của  Đức Phật dạy: “ Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”? Từ đó bến bờ giải thoát ngày  càng xa dần, xa dần, cứ mãi bị đắm chìm trong biển khổ luân hồi.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu. Từ đó giúp chúng con quán chiếu hành vi thân, ngữ, tâm, điều chỉnh theo đúng quỹ đạo chánh pháp, xóa dần tâm lý mặc cảm với niềm tin kiên cố vào Thầy  – Tam Bảo và niềm kiêu hãnh thiêng liêng của Thái tử Hoàn Vũ tiến bước trên đạo trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp Yoga Thanh Trí của vị Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ!

  Cầu nguyện đau khổ chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  OM MA NI PAD ME HUM

 163. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Mặc cảm” rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu rằng mặc cảm bao gồm ba khía cạnh thân, ngữ, tâm. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ, phân tích giúp chúng con phá tan “bức tường thành” cản trở bản thân trên con đường đi đến thành phố Giải thoát.

  Mặc cảm trong đạo pháp, trong cuộc sống thế sự đều làm mất đi nhiều cơ hội, làm thui chột bản thân. Bài viết của Thầy giống như một điểm tựa giúp chúng con xây dựng sự tự tin. Tự tin được trong đạo pháp thì cũng sẽ tự tin trong cuộc sống thế sự.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 164. Jason Cook says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con chịu nhiều khổ đau bởi mặc cảm nên bài viết này rất hữu ích với con. Trong thế giới thương mại này, mọi điều đều dối trá. Bản thân con thường xuyên cảm thấy mình kém cỏi, nhưng bài viết của Thầy đã giúp con gỡ bỏ tâm lý mặc cảm, xoa dịu tâm trí con.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dành thời gian viết bài chỉ dạy chúng con.

  …………………………………………………………………………………

  Thank you dear Guru, for I have suffered this to great extent, and resonate deeply with this. In the business world, this can be known as Impostor Syndrome. I feel inadequate often, but this article has helped soothe my mind. Thank you for your time and words.

   

 165. Pankaj Kumar Giri says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì những lời chỉ dạy của Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã dành thời gian quý báu chỉ dạy chúng con.

  ……………………………………………………………………………..

  Honorable GURU

  THANK YOU so much for your teaching and for spend your valuable time for us

   

 166. Tantra Amitara says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 khẳng định “người tại gia tu trong môi trường, hoàn cảnh đời thường sẽ giác ngộ tốt hơn người tu xuất gia, vì có cơ hội cọ xát thực tại hiệu hữu của sanh nhẫn.” Điều này giúp con cảm thấy thoải mái và tự tin rất nhiều. Và trong thực tế, chúng con không đủ kiên nhẫn, tri hành bất nhất.

  Kính bạch Thầy,

  Bản thân con cũng bị mặc cảm. Con nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng đó là điều tồi tệ nhất trước khi con được biết đến Thầy và học Thầy. Sau khi con được biết đến Thầy, đến Tam bảo, con đã tự tin vào bản thân. Chúng con được Thầy luận giảng về bồ đề tâm. Con cầu nguyện cho tất cả hữu tình được nương tựa Tam bảo để thoát mọi khổ đau. Con vô cùng may mắn khi được là học trò của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện những lời dạy của Thầy được lan tỏa khắp nơi trên thế giới vì hòa bình và hạnh phúc của hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  …………………………………………………………………………..

  Dear guru

  I bow my head on your lotus feet. I am thankful for this article.

  HH 12 gyalwang drukpa said “The lay person will attain  more enlightenment  than monks as he had opportunityto develope patience to face existing problems”.It gives me very much satisfaction and confidence. And in reality also we don’t have patience. Always doing this that. Not only by body but also by mind. Yes guru I have also a problem of inferior complexity. Doubting always on myself. But it was worst condition when I had not met you. After meeting you, budha, dhamma and sangha gave me more confidence in me. We have to develop Bodhichita.I pray for all to take refuge in triple gems and get free from all anays.I am very fortunate to be part of your learner.

  May guru and his concert live long for well being of all. May guru teachings illuminate all over the world for peace and happiness.

  May all sensient being attain enlightenment.

  Om mani padme hum

   

 167. Mật Hải says:
   

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con được trang bị chánh kiến để nhìn rõ chân tướng của “mặc cảm” từ thô đến vi tế, từ đời lẫn đạo, trong cả ba phương diện thân, ngữ, tâm.
  Con xin ghi nhớ và hoan hỷ làm theo lời Thầy dạy để vượt khỏi sự kiềm tỏa của mặc cảm mà khởi sanh niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật chân chính, đệ tử của bậc Tôn sư, Tổ sư dòng phái Thanh trí cao quý ngàn năm hy hữu.

  Con hiểu rằng trong quá trình từ diễn tập đến thực hành, ứng dụng Yoga Thanh Trí thì:

  – Khi vượt qua được sự mặc cảm về thân (nỗi khổ thể chất, thời tiết, môi trường bản thân..), về ngữ (sự khó nhọc của việc rèn luyện thanh minh/ngôn ngữ, chia sẻ cảm niệm bằng cách comment trên Chanhtuduy.com, cọ sát hoạt dụng bồ đề tâm trợ duyên cho người thân/chúng sanh có mối liên hệ gần với mình..) để đến với vị Thầy, đến với giáo pháp là khi đó chúng con sẽ tích lũy được ngọc quý công đức của SANH NHẪN theo lời Phật dạy, lời Thầy giáo huấn.

  – Khi vượt qua được sự mặc cảm về tâm (sợ mình không thể tu được, ngại mình không thể giữ giới được, ngại mình còn thấp kém trong thực hành pháp…) để tầm đạo cầu pháp, được quy y, truyền giới nơi vị Thầy là khi đó chúng con sẽ tích tập được ngọc báu vô lượng công đức của PHÁP NHẪN.

  – Khi đã theo chân vị Thầy học đạo, được Ngài truyền trao giáo pháp Yoga Thanh Trí và thực hành ứng dụng, noi theo tấm gương của các bậc thánh đức với trọn vẹn một tấm lòng sùng kính Đạo sư: “..Tuân thủ lời Thầy dạy không chút lỗi gì/ Bạn hãy làm theo đừng móng nghĩ suy..” thì chúng con sẽ dần hóa giải được màn che mặc cảm vô minh vô hình nhờ ánh sáng lan tỏa từ Tâm trí huệ uyên nguyên của vị Thầy đồng với chư Phật mười phương ba đời chẳng khác mà dần thành tựu VÔ SANH PHÁP NHẪN.

  Con kính lễ tri ân vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy và vị Dakini phối ngẫu của Ngài là cô Mật Diệu dồi dào sức khỏe và trường thọ vì hạnh phúc Phật tánh của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 168. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 169. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp ý nghĩa và lợi lạc . Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất Cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

  Om mani Padme hum .

 170. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài, con hiểu được tác hại của mặc cảm, đó là rào càn về thân, ngữ, tâm đối với người tu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 171. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được mặc cảm là gì và tác hại của mặc cảm.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Qua bài con hiểu được rằng tính mặc cảm là rào cản khiến cho ta không thể thay đổi được bản thân để vương tới những điểu tốt đẹp hơn, mặc cảm cũng là rào cản ngăn chúng ta không thể tiếp cận đến sự giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 172. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được mặc cảm là gì và tác hại của mặc cảm. Qua bài con hiểu được rằng tính mặc cảm là rào cản khiến cho ta không thể thay đổi được bản thân để vương tới những điểu tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó mặc cảm cũng là rào cản ngăn chúng ta không thể tiếp cận đến sự giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 173. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài luận giải của Thầy, bài viết giúp con có được tinh thần vô úy, trên bước đường đến thành phố giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 174. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc xong bài viết : “Mặc cảm” của vị Thầy.

  Qua bài pháp lợi lạc con hiểu được mặc cảm về thân, ngữ, tâm là trở ngại khó khăn cho người tu tập. Trước đây con thường mặc cảm khi comment bài và thường xuyên sợ mắc lỗi. Nhưng được các đạo huynh, đạo hữu chia sẻ: Thầy sách tấn, huấn thị, nộ pháp…đều có ơn phước. Đặc biệt được vị Thầy từ bi truyền dạy tinh hoa chánh pháp thông qua “lục diệu pháp môn” mà vị Thầy xây dựng sau 25 năm khảo cứu, ứng dụng, thực hành, kết quả; nhờ “Lục diệu pháp môn” của Tâm pháp Yoga Thanh Trí có thể ví như sáu toa thuốc giúp chúng con chữa lành căn bệnh mặc cảm, luôn có tinh thần thoải mái, vui tu hơn gắng tu, dần tích tập được công đức và ngày càng tinh tấn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 175. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã ban cho chúng con cũng như chúng sanh bài pháp lợi lạc. Qua bài này, con biết được mặc cảm là một xúc tình tiêu cực trong nhận thức cá nhân, mặc cảm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như quá trình tu tập. Tâm lý mặc cảm tựa rào cản ngăn con người phấn đấu để đạt thành công, họ thường buông xuôi và cho đó là số phận. Nếu trong đời sống thì mặc cảm gây ảnh hưởng cùng lắm chỉ một kiếp này, còn trong đạo pháp thì ảnh hưởng cả những kiếp sau, trong khi thân người quý hiếm dùng để tu tập giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con có được niềm tin vào giáo pháp, niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật khi được thực hành pháp mỗi ngày trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 176. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích cho con hiểu thêm về sự mặt cảm khi chúng con hạnh ngộ vị Thầy đã rất ơn phước khi được Thầy cho dép quy y mương tựa vào Thầy bóng lanh tam bảo và chính thức là người con Phật thì không gì hạnh phúc bằng  nên chúng con không nên mặt cảm trong tu tập tùy theo duyên lành mỗi người bản thân con chậm chạp trong việt thực hành yoga thanh trí nhưng con vẫn hạnh phúc và thông dông trên đại lộ giải thoát . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 177. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết “ Mặc cảm” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được tác hại của tâm lý mặc cảm về thân, ngữ, tâm; và mặc cảm về tâm là lớn nhất cho người tu, và  tầm quan trọng của quy y bởi lẽ ai mà giữ giới mà chưa quy y thì chỉ được coi là làm phước hành thiện “là nhân lên cõi trời không phải hành trì ngũ giới được thọ nhận sau khi quy y là nhân lên cõi Phật “ và bước đầu tiên để đi đến thành phố giải thoát là Quy y.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HÙM

 178. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 179. Phương Duy Hiển (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài Mặc cảm.
 180. Lê Phú Thành (6 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy. 

  Con đã đọc bài “Mặc cảm” rồi ạ. 

  Con cầu nguyện Thầy Cô có sức khỏe và sự trường thọ. 

  Con cầu nguyện vi rút corona sớm bị tiêu trừ. 

  Om Mani Padme Hum. 

 181. Mật Xuân Nhật (Hoàng Thu Hằng) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sư trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 182. Nguyễn Thiên Hương (6 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài mặc cảm này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

   

 183. Mật Hoa Dung (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về mặc cảm và tác hại của mặc cảm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 184. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Hoàng Đăng thật ơn Phước khi đọc được bài viết này. Con hoan hỷ khi đọc bài thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.

  Kính bạch Thầy!

  Khi con đọc xong bài viết này con vô cùng hoan hỷ như có cơn gió mát thổi đi những sự bế tắc, trì trệ lâu nay trong con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô sức khỏe và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc cho muôn loài chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh và con luôn có được sự tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm kết thúc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 185. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng rõ ràng cho chúng con hiểu về sự nguy hại của mặc cảm của bản thân gây tác hại rất lớn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Co rona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 186. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 187. Lê Thị Mỹ Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Lê Thị Mỹ Dung đã đọc bài này .

   

 188. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ và cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con về đề tài  “Mặc cảm” qua bài Pháp quý báu. Trong các dạng mặc cảm, thì mặc cảm về tâm là trở ngại lớn nhất khiến con người không dám bước vào con đường Giác ngộ. Con thật lấy làm tiếc cho những chúng sanh đã có duyên lành hạnh ngộ bậc Tuệ tri thức, được các Ngài từ bi để tâm hết lòng cứu giúp vận mệnh tâm linh, vậy nhưng họ lại tự mình cắt đứt sợi dây kết nối ấy vì những lý do abc mà họ tự phóng tưởng. Họ có biết có vô vàn chúng sanh muốn được cơ hội như họ mà không được hay không (như các vị trời, quỷ thần không có khả năng giữ giới vì vậy không được truyền giới), rất nhiều chúng sanh khác không được may mắn như họ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban vô úy thí cho chúng sanh chúng con bằng những lời giáo huấn trích xuất từ Kinh điển, giúp chúng sanh hiểu rằng họ hoàn toàn xứng đáng được là người con Phật, họ không nên mặc cảm mà quay lưng với lòng từ bi của các vị Đạo Sư.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 189. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài “Mặc cảm ” . Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban cho chúng con về tác hại của “mặc cảm” đó là những rào cản do mặc cảm gây ra , với những khuyết điểm hay phạm lỗi con không nên mặc cảm vì tu tập là chuyển hoá tâm và tích tập công đức cho những điều thiếu xót và sai phạm, và giúp con hiểu là đừng bao giờ coi thường hay mặc cảm bản thân mình trên con đường tu tập. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp và các hoạt động tâm linh hàng ngày để nhờ đó mà chuyển hoá những tội lỗi ,ái ngã ,bát phong từ ác nghiệp thành sự an lạc .

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 190. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ .

  Om mani padme hum!

 191. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Mặc cảm” của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về tác hại của sự mặc cảm, nó không chỉ gây trở ngại trên con đường lập thân mà còn là chướng ngại trên con đường giải thoát.

  Qua sự luận giải của vị Thầy, con càng thấy rõ Quy Y Tam Bảo thực sự rất quan trọng đối với người tu, nếu một người chỉ giữ giới mà không Quy y thì được coi là làm phước hành thiện theo ” thập thiện”, là nhân lên cõi trời, vẫn nằm trong lục đạo luân hồi. Khi ai đó Quy y trở thành Phật tử chính thống sẽ đươc Kim Cang hộ pháp trợ lực, trở lên mạnh mẽ và sự mặc cảm trong người đó sẽ dần được chuyển hoá vì tu là chuyển nghiệp. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 192. TuOanh says:
   

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy

  Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về mặc cảm và tác hại của mặc cảm

  Cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khoẻ trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Cầu cho dịch bệnh co ro na sớm tiêu trừ

  Ommami padme hum

   

 193. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ hơn về mặc cảm và tác hại của mặc cảm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-2019 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 194. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.
 195. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con xóa nhòa đi sự mặc cảm về hành vi thân ,ngữ, tâm   trên bước đường tu tập tìm về thành phố giải thoát.Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Còn khi mình tự nhận mình yếu đuối thì cần phải cần một sức mạnh để chuyển hóa tâm, không gì hơn là quy y đầu Phật, đó là lúc ta trở thành Phật tử chính thống, sẽ được Hộ pháp Kim cang trợ lực, chẳng bao lâu trở nên mạnh mẽ. Nghiệp báo vốn mình mặc cảm cho là cố định là quan kiến ngoại đạo, nghiệp báo sẽ thay đổi là quan kiến Phật đà. Tu là chuyển nghiệp vốn là tuyên ngôn của đạo Phật, và muốn vậy cần nên đi từ bước đầu tiên trên đạo lộ đến thành phố giải thoát là Quy y”.

  Con cầu nguyện cho vị Thầy có được nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ thông thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  Con cầu nguyện cho bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM.

   

 196. Mật Chánh Hưng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

   

 197. Tuyền Hồ says:
  Kính Bạch Thầy. !

  Con là Hồ Văn Tuyền, đến từ Hải Phòng.

  Nhờ duyên con biết đến Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô. Cầu cho thế giới luôn an lành. Cầu cho mọi người không còn mặc cảm.

  Om Mani Padme Hum

 198. Tuyền Hồ Văn says:
  Con cảm ơn Thầy !

  Con vẫn đang nghiền ngẫm từng câu từ để sớm giác ngộ ạ !!!!!

  Om Mani Padme Hum

   

 199. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài viết: “Mặc cảm” của Thầy rồi ạ! Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy giúp con hiểu được rõ hơn về mặc cảm và những tác hại của sự mặc cảm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  Cầu nguyện cho đại dịch do virut Corona gây ra sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 200. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status