Apr 16, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on Linh mục Phao lô An Bình: thêm một trường hợp “ếch ngồi đáy giếng”, “kẻ ngu tưởng mình trí”

Linh mục Phao lô An Bình: thêm một trường hợp “ếch ngồi đáy giếng”, “kẻ ngu tưởng mình trí”

DMCA.com Protection Status